Sprostowanie błędu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.862

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 maja 2020 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 12 maja 2020 r.
o sprostowaniu błędu

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) w obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. poz. 2311) w załączniku do obwieszczenia, w załączniku nr 1 skreśla się rysunki 5.2.6.11 i 5.2.6.12.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257).