Sprostowanie błędu. - Dz.U.2003.99.920 - OpenLEX

Sprostowanie błędu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.99.920

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 czerwca 2003 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 12 maja 2003 r.
o sprostowaniu błędu

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 595) w ustawie z dnia 6 grudnia 2002 r. o świadczeniu usług ratownictwa medycznego (Dz. U. Nr 241, poz. 2073) prostuje się następujący błąd:
w art. 4 w ust. 3 zamiast wyrazów "art. 8" powinny być wyrazy "art. 7".