Sprostowanie błędów w rozporządzeniu z dnia 26 marca 1928 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 kwietnia 1927 r. o komunalnych kasach oszczędności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.66.621

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 1928 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I MINISTRA SKARBU
z dnia 18 maja 1928 r.
o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Skarbu z dnia 26 marca 1928 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 kwietnia 1927 r. o komunalnych kasach oszczędności.

Na podstawie art. 5 p. b. rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. w sprawie wydawania Dziennika Ustaw Rzeczypopospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. z r. 1928 Nr. 3, poz. 18) prostuje się w rozporządzeniu wykonawczem Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Skarbu z dnia 26 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. Nr. 44, poz. 424) względnie w załączniku do tegoż rozporządzenia następujące błędy:
a)
we wstępie rozporządzenia należy w zdaniu drugiem po słowach "art. 13 ust. 5" zamiast "art. 25" wstawić "art. 24",
b)
w załączniku do tegoż rozporządzenia (str. 973 Dziennika Ustaw Nr. 44 z 1928 r.) w wierszu pierwszym od góry należy po słowie "Załącznik" skreślić literę "A",
c)
w § 6-tym statutu normalnego, stanowiącego załącznik powołanego wyżej rozporządzenia, należy w ust. 2-im zdaniu pierwszem po słowach: "Co ...... lata" dodać słowo: "początkowo" (kursywą),
d)
w § 7-ym tegoż statutu przed ostatnim ustępem należy zamieścić napis (petitem): "Do alternatywy 1-ej i 2-ej",
e)
w § 21 statutu ust. 5-ty zamiast "Przepisy ust. 3 § 9-go", powinno być "Przepisy ust. 3 § 11",
f)
w tytule nad § 53 (§ 54) powołanego wyżej statutu (str. 984 Dziennika Ustaw Nr. 44) należy słowo: "Szczegółowe" zastąpić słowem: "Szczególne".