Sprostowanie błędów w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o kodeksie karnym wojskowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.72.662

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 lipca 1928 r.

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 20 lipca 1928 r.
w sprawie sprostowania błędów w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 roku o kodeksie karnym wojskowym.

Na podstawie art. 5 lit. b) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. w sprawie wydawania Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 3, poz. 18) prostuje się następujące błędy w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 roku o kodeksie karnym wojskowym, ogłoszonem w Nr. 36 Dziennika Ustaw R. P. pod poz. 328:
na str. 703 w art. 9 po słowach: "stanowiska służbowe" skreśla się kropkę i dodaje się słowa: "także w wypadku, wskazanym w ust. 1 cz. 1 art. 10 powołanego kodeksu.";

na str. 703 w cz. 2 art. 10 po słowach: "z 1903 r." dodaje się zdanie: "Gdy kodeks niniejszy przewiduje zamknięcie w ciężkiem więzieniu terminowem lub w ciężkiem więzieniu, wymierzana będzie kara na czas od 4 do 15 lat.";

na str. 705 w art. 33 po słowach: "tegoż kodeksu" skreśla się kropkę i dodaje się słowa: "tudzież postanowień art. 19 - 22 przepisów przechodnich do tegoż kodeksu.";

na str. 706 w ust. 2 art. 42, na str. 707 w art. 52 i na str. 711 w art. 98 i 110, zamiast słów: "w art. 6," powinno być: "w art. 5 i 6,";

na str. 706 w ust. 1 cz. 1 art. 45 i na str. 715 w wierszu 20 z góry art. 152 po liczbie "48," dodaje się liczbę "50,";

Na str. 707 w cz. 1 art. 56 po słowach: "przedłużona będzie wymierzona kara zamknięcia w ciężkiem więzieniu lub w więzieniu, zastępującem dom poprawy," dodaje się słowa: "lub w więzieniu";

na str. 709 w cz. 2 art. 80 zamiast słowa: "szeregowych" powinno być: "żołnierzy".