Sprostowanie błędów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.18.105

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 lutego 1997 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 25 lutego 1997 r.
o sprostowaniu błędów.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 30 grudnia 1950 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Dz. U. Nr 58, poz. 524, z 1991 r. Nr 94, poz. 420 i z 1993 r. Nr 7, poz. 34) prostuje się następujące błędy:
1)
w ustawie z dnia 7 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 720) w art. 5 w ust. 1 zamiast wyrazów "pkt 17" powinny być wyrazy "pkt 18",
2)
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie wprowadzenia okresowego zakazu podwyższania cen umownych energii cieplnej (Dz. U. Nr 156, poz. 778) w § 3 w ust. 1 zamiast wyrazu "nastąpi" powinien być wyraz "nastąpił",
3)
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1997 r. w sprawie utworzenia stałych komitetów Rady Ministrów (Dz. U. Nr 13, poz. 70) zamieszczona w § 1 w ust. 1 w pkt 3 lit. "g) Prezes Rządowego Centrum Studiów Strategicznych" powinna być zamieszczona w § 1 w ust. 1 w pkt 4 jako lit. "f)".