§ 3. - Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. - Dz.U.2019.1195 - OpenLEX

§ 3. - Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1195

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 czerwca 2019 r.
§  3. 
1. 
Gmina oraz samorząd województwa przekazują wojewodzie sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca - w terminie do dnia 31 lipca danego roku oraz za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia - w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.
2. 
Wojewoda przekazuje zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe półroczne z wykonywania zadań przez gminy i samorząd województwa ministrowi właściwemu do spraw rodziny za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca - w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku oraz za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia - w terminie do dnia 20 lutego roku następnego.