§ 2. - Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. - Dz.U.2012.1371 - OpenLEX

§ 2. - Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.1371

Akt utracił moc
Wersja od: 7 grudnia 2012 r.
§  2. 
Wzór sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania zadań przez:
1)
gminę - określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
powiat - określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
samorząd województwa - określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.