§ 1. - Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. - Dz.U.2012.1371 - OpenLEX

§ 1. - Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.1371

Akt utracił moc
Wersja od: 7 grudnia 2012 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa wzory, sposób sporządzania i terminy przekazywania sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, realizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, zwanych dalej "zadaniami".