Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.71.475

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2009 r.
§  8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 2 pkt 5-11 oraz § 4 pkt 4-10, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.