Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.71.475

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 kwietnia 2007 r.
w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzielaniu pomocy

.................................................
Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Zmiany nin. rozporządzenia, wprowadzone przez § 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzielaniu pomocy (Dz.U.08.91.563), nie zostały naniesione na tekst, gdyż data wejścia w życie tych zmian jest późniejsza od daty utraty mocy przez nin. rozporządzenie.

.................................................

Na podstawie art. 35 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404) zarządza się, co następuje:

§  1. Rozporządzenie określa:
1) zakres sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, w tym:
a) okresowych sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie,
b) sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie na duże projekty inwestycyjne, w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
c) 1 okresowych sprawozdań o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie oraz okresowych sprawozdań o udzielonej pomocy de minimis w rybołówstwie;
2) terminy składania sprawozdań, o których mowa w pkt 1;
3) okresy sprawozdawcze;
4) wzory formularzy sprawozdań, o których mowa w pkt 1;
5) wzór formularza informacji o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie w danym okresie sprawozdawczym.
§  2. W sprawozdaniach, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, podaje się następujące informacje:
1) nazwę i siedzibę podmiotu udzielającego pomocy;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu udzielającego pomocy;
3) podstawę prawną udzielonej pomocy;
4) oznaczenie programu pomocowego;
5) 2 (uchylony);
6) firmę albo imię i nazwisko beneficjenta pomocy;
7) identyfikator adresu siedziby albo miejsca zamieszkania beneficjenta pomocy;
8) numer identyfikacji podatkowej (NIP) beneficjenta pomocy;
9) formę prawną beneficjenta pomocy;
10) wielkość beneficjenta pomocy;
11) 3 klasę rodzaju działalności, zgodnie z przepisami w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD);
12) wartość otrzymanej pomocy;
13) formę pomocy;
14) przeznaczenie pomocy;
15) źródło pochodzenia pomocy;
16) o okresie sprawozdawczym;
17) 4 intensywność pomocy;
18) 5 liczbę beneficjentów.
§  3. W sprawozdaniach, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, podaje się następujące informacje:
1) nazwę i siedzibę podmiotu udzielającego pomocy;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu udzielającego pomocy;
3) oznaczenie programu pomocowego;
4) podstawę prawną udzielonej pomocy;
5) numer regionu oraz nazwę miejscowości, w której jest zlokalizowana inwestycja;
6) firmę albo imię i nazwisko beneficjenta pomocy;
7) o przedsiębiorcy kontrolującym beneficjenta pomocy;
8) adres siedziby albo miejsca zamieszkania beneficjenta pomocy;
9) wielkość beneficjenta pomocy;
10) 6 klasę rodzaju działalności, zgodnie z przepisami w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD);
11) numer identyfikacji podatkowej (NIP) beneficjenta pomocy;
12) rodzaj projektu inwestycyjnego;
13) rodzaj kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą;
14) wartość całkowitych nominalnych kosztów inwestycyjnych;
15) wartość nominalnych i zdyskontowanych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą;
16) wartość nominalną pomocy oraz wartość pomocy w przeliczeniu na ekwiwalent dotacji brutto i netto;
17) dzień udzielenia pomocy;
18) zasady monitorowania i zwrotu pomocy;
19) nazwy wytwarzanych produktów lub świadczonych usług w ramach danego projektu inwestycyjnego oraz ich oznaczenie według nomenklatury Prodcom lub CPA;
20) planowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu.
§  4. W sprawozdaniach, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. c, podaje się następujące informacje:
1) nazwę i siedzibę podmiotu udzielającego pomocy;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu udzielającego pomocy;
3) podstawę prawną udzielonej pomocy;
4) dzień udzielenia pomocy;
5) firmę albo imię i nazwisko beneficjenta pomocy;
6) identyfikator adresu siedziby albo miejsca zamieszkania beneficjenta pomocy;
7) numer identyfikacji podatkowej (NIP) beneficjenta pomocy;
8) formę prawną beneficjenta pomocy;
9) wielkość beneficjenta pomocy;
10) 7 klasę rodzaju działalności, zgodnie z przepisami w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD);
11) wartość otrzymanej pomocy;
12) formę pomocy;
13) źródło pochodzenia pomocy;
14) o okresie sprawozdawczym;
15) 8 liczbę beneficjentów.
§  5.
1. Podmiot udzielający pomocy przekazuje sprawozdania, o których mowa w § 1 pkt 1:
1) 9 lit. a - za dany rok kalendarzowy, w terminie 90 dni od dnia zakończenia tego roku kalendarzowego;
2) lit. b - w terminie 7 dni od dnia udzielenia pomocy publicznej;
3) lit. c - za każdy miesiąc roku kalendarzowego, w terminie 20 dni od dnia zakończenia danego miesiąca.
2. Przepisy ust. 1 pkt 1 i 3 stosuje się do informacji, o której mowa w § 1 pkt 5.
§  6. Wzór formularza sprawozdania, o którym mowa w § 1 pkt 1:
1) lit. a - jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) lit. b - jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3) 10 lit. c - jest określony w załącznikach nr 3 i 3a do rozporządzenia.
§  7. Wzór formularza informacji, o której mowa w § 1 pkt 5, jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§  8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 2 pkt 5-11 oraz § 4 pkt 4-10, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 11

WZÓR

SPRAWOZDANIE O UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ W ROLNICTWIE I RYBOŁÓWSTWIE

I. Nazwa podmiotu udzielającego pomocy .....................

II. NIP podmiotu udzielającego pomocy .......................

III. Siedziba podmiotu udzielającego pomocy ..................

IV. Sprawozdanie za ......... rok

V. Liczba beneficjentów ........

Tabela

Lp.Podstawa prawna - informacje podstawowePodstawa prawna - informacje szczegółoweProgram pomocowyFirma albo imię i nazwisko beneficjenta

pomocy

Forma prawna beneficjenta pomocyWielkość beneficjenta

pomocy

NIP beneficjenta pomocyIdentyfikator adresuKlasa PKDWartość nominalna pomocy (w zł)Wartość pomocy brutto (w zł)Forma pomocyPrzeznaczenie pomocyŹródło pochodzenia pomocyIntensywność pomocy
12a2b2c3a3b3c4567891011a11b12131415
1
2
3
4
5...

Dane osoby upoważnionej do przekazywania informacji:

________________ ___________________ ____________

Imię i nazwisko Stanowisko służbowe Data

Dane osoby upoważnionej do kontaktu z Ministerstwem Rolnictwa

i Rozwoju Wsi w sprawie informacji i danych zawartych w

sprawozdaniu:

_______________ ___________________ _______ ____ ______

Imię i nazwisko Stanowisko służbowe Telefon Faks e-mail

Instrukcja sporządzenia sprawozdania

Kolejne pozycje sprawozdania wypełnia się według poniższych wyjaśnień:

I. Nazwa podmiotu udzielającego pomocy - należy podać pełną nazwę podmiotu udzielającego pomocy.

II. NIP podmiotu udzielającego pomocy - należy podać numer identyfikacji podatkowej podmiotu udzielającego pomocy.

III. Siedziba podmiotu udzielającego pomocy - należy podać pełny adres siedziby podmiotu udzielającego pomocy.

IV. Sprawozdanie za .... rok - należy wpisać rok kalendarzowy, za który sporządza się sprawozdanie.

V. Liczba beneficjentów - należy podać liczbę beneficjentów pomocy publicznej.

TABELA

Uwaga: istnieją następujące możliwości łączenia elementów tworzących podstawę prawną udzielenia pomocy publicznej, które należy wpisać w poszczególne kolumny tabeli w sposób przedstawiony poniżej.

Podstawa prawna - informacje podstawowePodstawa prawna - informacje szczegółowe
2a2b2c3a3b3c
kod ustawy-przepis ustawy---
kod ustawy-przepis ustawyakt wykonawczyprzepis aktu wykonawczego-
kod ustawy-przepis ustawyakt wykonawczyprzepis aktu wykonawczegodecyzja/uchwała/ umowa - symbol
kod ustawy-przepis ustawy--decyzja/uchwała/ umowa - symbol
kod 9.99ustawaprzepis ustawyakt wykonawczyprzepis aktu wykonawczegodecyzja/uchwała/ umowa - symbol

Kol. 2a - Podstawa prawna - informacje podstawowe - jeżeli pomoc publiczna została udzielona na podstawie aktu normatywnego, należy wpisać właściwy kod wskazujący odpowiednią podstawę prawną.

Tytuł ustawyKod
12
ustawa budżetowa (na kolejne lata) 1.1
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

(Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.)

1.2
ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

(Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.)

1.3
ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.)

1.4
ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki

(Dz. U. Nr 238, poz. 2390, z późn. zm.)

1.5
ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92) 1.6
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) 1.7
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.) 1.8
ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274) 1.9
ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

(Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.)

1.10
ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.) 1.11
ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z późn. zm.) 1.12
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.) 1.13
ustawa z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 18, poz. 82, z późn. zm.) 1.14
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.) 1.15
ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 264, z późn. zm.) 1.16
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) 1.17
ustawa z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne

(Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.)

1.18
ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

(Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.)

1.19
ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702) 1.20
ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

(Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)

1.21
ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121) 1.22
ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji

(Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.)

1.23
ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.) 1.24
ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.)

1.25
ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych

(Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981, z późn. zm.)

1.26
ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700) 1.27
ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz. U. Nr 155, poz. 1287, z późn. zm.) 1.28
ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.) 1.29
ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

(Dz. U. Nr 52, poz. 379)

1.30
ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

(Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.)

1.31
ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych

(Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450, z późn. zm.)

1.32
ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

(Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.)

1.33
ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

(Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.)

1.34
ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne

(Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.)

1.35
ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 35, poz. 217, z późn. zm.) 1.36
ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.) 1.37
ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu

(Dz. U. Nr 147, poz. 1033)

1.38
ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

(Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późn. zm.)

1.39
ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin

(Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, z późn. zm.)

1.40
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym

(Dz. U. Nr 93, poz. 898, z późn. zm.)

1.41
ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie

(Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066, z późn. zm.)

1.42
inne ustawy9.99

Kol. 2b - Podstawa prawna - informacje podstawowe - jeżeli pomoc publiczna została udzielona na podstawie ustawy nieoznaczonej kodami od 1.1 do 1.42 i został wybrany kod 9.99, wówczas w kolumnie 2b należy podać w następującej kolejności: oznaczenie rodzaju aktu, jego datę, tytuł oraz oznaczenie roku i numeru Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozycji, pod którą został ogłoszony.

Kol. 2c - Podstawa prawna - informacje podstawowe - jeżeli pomoc publiczna została udzielona na podstawie ustawy, należy podać oznaczenie przepisu będącego podstawą udzielenia pomocy publicznej (w kolejności: artykuł, ustęp, punkt, litera, tiret).

Kol. 3a - Podstawa prawna - informacje szczegółowe - jeżeli podstawą udzielenia pomocy publicznej był akt wykonawczy do ustawy, należy podać w następującej kolejności: oznaczenie rodzaju aktu, nazwę organu wydającego akt, jego datę i tytuł oraz oznaczenie roku i numeru Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozycji, pod którą został ogłoszony.

Kol. 3b - Podstawa prawna - informacje szczegółowe - jeżeli podstawą udzielenia pomocy publicznej był akt wykonawczy do ustawy, należy podać oznaczenie przepisu będącego podstawą udzielenia pomocy publicznej (w kolejności: paragraf, ustęp, punkt, litera, tiret).

Kol. 3c - Podstawa prawna - informacje szczegółowe - jeżeli podstawą udzielenia pomocy publicznej była decyzja, uchwała lub umowa, należy podać jako symbol: w przypadku decyzji - numer decyzji, w przypadku uchwały - numer uchwały, w przypadku umowy - przedmiot oraz strony umowy.

Kol. 4 - Program pomocowy - należy podać numer programu pomocowego (numery obowiązujących programów pomocowych są publikowane na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi). W przypadku pomocy indywidualnej należy wpisać numer pomocy indywidualnej.

Kol. 5 - Firma albo imię i nazwisko beneficjenta pomocy - należy podać pełną nazwę beneficjenta pomocy, któremu udzielono pomocy publicznej, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - imię i nazwisko beneficjenta pomocy.

Kol. 6 - Forma prawna beneficjenta pomocy - należy wpisać kod odpowiadający formie prawnej beneficjenta pomocy.

WyszczególnienieKod
przedsiębiorstwo państwowe1.A
jednoosobowa spółka Skarbu Państwa1.B
jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu przepisów o gospodarce komunalnej1.C
spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie, jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów1.D
osoba fizyczna (np. rolnik) lub inna forma prawna2

Kol. 7 - Wielkość beneficjenta pomocy - należy podać odpowiedni kod; wpisując kod należy brać pod uwagę dane na ostatni dzień roku poprzedzającego rok sprawozdawczy.

Wyszczególnienie*Kod
mikroprzedsiębiorstwo0
małe przedsiębiorstwo1
średnie przedsiębiorstwo2
inne przedsiębiorstwo3

* W rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str. 33; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 141) zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 3, str. 64); wymienione rozporządzenie zostało zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1976/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2204/2002, (WE) nr 70/2001 oraz (WE) nr 68/2001 w odniesieniu do przedłużenia okresu stosowania (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 85), zgodnie z którym:

- mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro,

- małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro,

- średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro,

- do kategorii inne przedsiębiorstwo zalicza się m.in. przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 750 pracowników oraz których roczny obrót nie przekracza 200 milionów euro.

Kol. 8 - NIP beneficjenta pomocy - należy podać numer identyfikacji podatkowej beneficjenta pomocy.

Kol. 9 - Identyfikator adresu - należy podać pełne, siedmiocyfrowe oznaczenie siedziby albo miejsca zamieszkania beneficjenta pomocy, nadane w sposób określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.).

Przykład:

Jeżeli siedziba beneficjanta pomocy znajduje się w województwie dolnośląskim, powiecie bolesławieckim, gminie Bolesławiec, należy wpisać numer 020101 1.

Kol. 10 - Klasa PKD - należy wpisać klasę rodzaju działalności (4 pierwsze znaki) beneficjenta pomocy, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727) - do dnia 31 grudnia 2009 r. albo zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885).

Przykład:

W przypadku chowu i hodowli bydła mlecznego należy podać: 01.41.

Kol. 11a - Wartość nominalna pomocy - całkowita wielkość środków finansowych będących podstawą do obliczania wielkości udzielonej pomocy, np. kwota udzielonej pożyczki lub kwota odroczonego podatku.

Kol. 11b - Wartość pomocy brutto - należy podać wartość pomocy jako ekwiwalent dotacji brutto, obliczony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983 oraz z 2006 r. Nr 183, poz. 1355).

Kol. 12 - Forma pomocy - należy podać wyłącznie kod oznaczający właściwą formę pomocy publicznej.

Forma pomocyKod
12
dotacjaA1.1
dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (bezpośrednio dla przedsiębiorców) A1.2
inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych lub realizacją ich zadań statutowychA1.3
refundacjaA1.4
zwolnienie z podatkuA2.1
odliczenie od podatkuA2.2
obniżka lub zmniejszenie powodujące obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatkuA2.3
obniżenie wysokości opłatyA2.4
zwolnienie z opłatyA2.5
zaniechanie poboru podatkuA2.6
zaniechanie poboru opłatyA2.7
umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkamiA2.8
umorzenie odsetek od zaległości podatkowejA2.9
umorzenie opłaty (składki, wpłaty, wierzytelności) A2.10
umorzenie odsetek za zwłokę z tytułu opłaty (składki, wpłaty, wierzytelności) A2.11
umorzenie karA2.12
oddanie mienia będącego własnością Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków do korzystania na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynkuA2.13
zbycie mienia będącego własnością Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynkuA2.14
kontyngenty taryfoweA2.15
wniesienie kapitałuB1.1
konwersja wierzytelności na akcje lub udziałyB2.1
pożyczka preferencyjnaC1.1
kredyt preferencyjnyC1.2
dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (dla banków) C1.3
pożyczki warunkowo umorzoneC1.4
odroczenie terminu płatności podatkuC2.1
odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej wraz z odsetkamiC2.1.2
rozłożenie na raty płatności podatkuC2.2
rozłożenie na raty płatności zaległości podatkowej wraz z odsetkamiC2.3.1
odroczenie terminu płatności opłaty (składki, wpłaty) C2.4
rozłożenie na raty opłaty (składki, wpłaty) C2.5
odroczenie terminu płatności karyC2.6
rozłożenie na raty karyC2.7
poręczenieD1.1
gwarancjaD1.2
inneE

Kol. 13 - Przeznaczenie pomocy - należy podać kod wskazujący przeznaczenie pomocy publicznej.

WyszczególnienieKod
12
A. POMOC HORYZONTALNA
Pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną
pomoc na realizację projektów B+R+Ia1.1
pomoc dla młodych innowacyjnych przedsiębiorstwa1.2
techniczne studium wykonalnościa1.3
innowacje w obrębie procesów i innowacje organizacyjne w sektorze usługa1.4
usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacjia1.5
wypożyczenie wysoko wykwalifikowanego personelua1.6
klastry innowacyjnea1.7
Pomoc na ochronę środowiskaa2
Pomoc na zatrudnienie
tworzenie nowych miejsc pracya10
rekrutacja pracowników w szczególnie niekorzystnej sytuacjia11
rekrutacja pracowników niepełnosprawnycha12
rekompensata dla zatrudniających osoby niepełnosprawnea13
Pomoc na szkoleniaa14
Pomoc na ratowaniea15
Pomoc na restrukturyzacjęa16
Pomoc udzielana na naprawienie szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzeniaa17
Pomoc udzielana na zapobieganie poważnym zakłóceniom w gospodarce o charakterze ponadsektorowym lub ich likwidacjęa18
Pomoc udzielana na wsparcie krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskima19
Pomoc udzielana na promowanie kultury, nauki i oświaty oraz ochrony dziedzictwa kulturowegoa20
Pomoc o charakterze socjalnym dla indywidualnych konsumentówa21
Kapitał podwyższonego ryzykaa22
B. POMOC REGIONALNA
Pomoc na wspieranie nowych inwestycjib1
Pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycjąb2
Duże projekty inwestycyjneb3
Pomoc operacyjnab4
Pomoc dla nowo powstałych małych przedsiębiorstwb5
C. INNE PRZEZNACZENIE
Pomoc stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczymc1
D. POMOC NA ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W RAMACH WYŁĄCZEŃ GRUPOWYCH
w sektorze rolnictwa:
Inwestycje w gospodarstwach rolnychd8.1
Zachowanie tradycyjnych krajobrazów i budynkówd8.2
Przeniesienie budynków gospodarskich w interesie publicznymd8.3
Pomoc w podejmowaniu działalności przez młodych rolnikówd8.4
Pomoc z tytułu przechodzenia na wcześniejszą emeryturęd8.5
Pomoc dla grup producentówd8.6
Pomoc na rzecz chorób zwierząt i roślin oraz epidemii szkodnikówd8.7
Pomoc na rzecz strat spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymid8.8
Pomoc z tytułu opłat składek ubezpieczeniowychd8.9
Pomoc przeznaczona na scalanie gruntówd8.10
Pomoc na rzecz zachęty do produkcji produktów rolnych wysokiej jakościd8.11
Zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze rolnymd8.12
Wsparcie dla sektora produkcji zwierzęcejd8.13
w sektorze rybołówstwa:
Pomoc dla grup lub zrzeszeń producentów rybnych albo uczestników branżyd9.1
Pomoc na inwestycje w zakresie ochrony i rozwoju zasobów wodnychd9.2
Pomoc na inwestycje w zakresie działań innowacyjnych i pomoc technicznąd9.3
Pomoc na inwestycje w zakresie promocji i reklamy produktów rybnychd9.4
Pomoc na inwestycje w zakresie przetwórstwa produktów rybnych i obrotu tymi produktamid9.5
Pomoc na inwestycje w zakresie infrastruktury portowejd9.6
Pomoc na trwałe zaprzestanie działalności połowowej - środki ekonomiczned9.7
Pomoc na inwestycje w zakresie akwakultury i sektorów rybołówstwa śródlądowegod9.8
E. POMOC W RAMACH PROGRAMÓW NOTYFIKOWANYCH KOMISJI EUROPEJSKIEJ
w sektorze rolnictwa:
Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnyche8.1
Pomoc na inwestycje związane z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnyche8.2
Pomoc ukierunkowana na ochronę środowiska i dobrostan zwierząte8.3
Pomoc w celu zrekompensowania utrudnień na niektórych obszarache8.4
Pomoc w celu dostosowania do norme8.5
Pomoc przyznawana na rozpoczęcie działalności przez młodych rolnikówe8.6
Pomoc związana z przejściem na wcześniejszą emeryturę lub zaprzestaniem działalności rolniczeje8.7
Pomoc dla grup producentówe8.8
Pomoc na scalanie gruntówe8.9
Pomoc na rzecz zachęcania do produkcji i wprowadzania do obrotu wysokiej jakości produktów rolnyche8.10
Pomoc na wsparcie techniczne w sektorze rolnyme8.11
Pomoc w sektorze zwierząt gospodarskiche8.12
Zarządzanie ryzykiem i w sytuacjach kryzysowyche8.13
Pomoc z tytułu zamknięcia zdolności produkcyjnej, przetwórczej i handloweje8.14
Pomoc na reklamę produktów rolnyche8.15
Pomoc dla sektora leśnegoe8.16
Inna pomoc w sektorze rolnictwae8.17
w sektorze rybołówstwa:
Pomoc na trwałe wycofanie statków rybackich przez przeniesienie do państw trzeciche9.1
Pomoc na czasowe zaprzestanie działalności połowoweje9.2
Pomoc na inwestycje we flotęe9.3
Inna pomoc w sektorze rybołówstwae9.4

Kol. 14 - Źródło pochodzenia pomocy - należy podać kod odpowiadający jednej z wymienionych poniżej pozycji:

WyszczególnienieKod
w ramach funduszy krajowychA
w ramach środków pochodzących ze źródeł zagranicznychB

Kol. 15 - Intensywność pomocy - oznacza kwotę pomocy wyrażoną jako procent kosztów kwalifikowalnych.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

SPRAWOZDANIE O UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE NA DUŻE PROJEKTY INWESTYCYJNE

I. Nazwa podmiotu udzielającego pomocy .................

II. NIP podmiotu udzielającego pomocy ...................

III. Siedziba podmiotu udzielającego pomocy ..............

1Oznaczenie programu pomocowego
2Podstawa prawna udzielonej pomocy
3Numer regionu oraz nazwa miejscowości, w której jest zlokalizowana inwestycja
4Firma albo imię i nazwisko beneficjenta pomocy
5Adres siedziby albo miejsca zamieszkania beneficjenta pomocy
6Wielkość beneficjenta pomocy
7Przedsiębiorca kontrolujący beneficjenta pomocy
8Klasa PKD beneficjenta pomocy
9NIP beneficjenta pomocy
10Rodzaj projektu inwestycyjnego
11Rodzaj kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą
12Wartość całkowitych nominalnych kosztów inwestycyjnych [w zł]
13Wartość nominalnych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą [w zł]
14Wartość zdyskontowanych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą [w zł]
15Wartość nominalna pomocy [w zł]
16Wartość pomocy w przeliczeniu na ekwiwalent dotacji brutto [w zł]
17Wartość pomocy w przeliczeniu na ekwiwalent dotacji netto [w zł]
18Dzień udzielenia pomocy
19Zasady monitorowania i zwrotu pomocy
20Nazwy wytwarzanych produktów lub świadczonych usług w ramach danego projektu inwestycyjnego oraz ich oznaczenie według nomenklatury Prodcom lub CPA
21Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu

Dane osoby upoważnionej do przekazywania informacji:

................. ..................... ................

(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe) (data i podpis)

Instrukcja sporządzenia sprawozdania

Kolejne pozycje sprawozdania wypełnia się według poniższych wyjaśnień:

I. Nazwa podmiotu udzielającego pomocy - należy podać pełną nazwę podmiotu udzielającego pomocy.

II. NIP podmiotu udzielającego pomocy - należy podać numer identyfikacji podatkowej podmiotu udzielającego pomocy.

III. Siedziba podmiotu udzielającego pomocy - należy podać dokładny adres siedziby podmiotu udzielającego pomocy.

1. Oznaczenie programu pomocowego - należy podać nazwę programu pomocowego, na podstawie którego została udzielona pomoc publiczna. W przypadku gdy została udzielona pomoc indywidualna, należy wskazać, że jest to pomoc indywidualna.

2. Podstawa prawna udzielonej pomocy - jeżeli pomoc publiczna została udzielona na podstawie aktu normatywnego, należy podać w następującej kolejności: oznaczenie rodzaju aktu, nazwy organu wydającego akt, jego daty i tytułu oraz oznaczenie roku i numeru Dziennika Ustaw oraz pozycji, pod którą został opublikowany. Jeżeli podstawą udzielenia pomocy publicznej był program pomocowy, należy podać datę zatwierdzenia tego programu przez Komisję Europejską.

3. Numer regionu oraz nazwa miejscowości, w której jest zlokalizowana inwestycja - należy podać numer statystyczny regionu określony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685, z późn. zm.) oraz nazwę miejscowości, w której jest zlokalizowana inwestycja.

4. Firma albo imię i nazwisko beneficjenta pomocy - należy podać pełną nazwę beneficjenta pomocy, któremu udzielono pomocy publicznej, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - imię i nazwisko beneficjenta pomocy.

5. Adres siedziby albo miejsca zamieszkania beneficjenta pomocy - należy podać dokładny adres siedziby albo adres miejsca zamieszkania beneficjenta pomocy.

6. Wielkość beneficjenta pomocy - należy podać wielkość beneficjenta pomocy (mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo, średnie przedsiębiorstwo lub inne przedsiębiorstwo) w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str. 33; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 141) zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 3, str. 64).

7. Przedsiębiorca kontrolujący beneficjenta pomocy - należy podać nazwy przedsiębiorstw partnerskich w rozumieniu art. 3 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającego jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju.

8. Klasa PKD beneficjenta pomocy - należy wpisać klasę rodzaju działalności (4 pierwsze znaki) beneficjenta pomocy, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727).

9. NIP beneficjenta pomocy - należy podać numer identyfikacji podatkowej beneficjenta pomocy.

10. Rodzaj projektu inwestycyjnego - należy wskazać jeden z poniższych rodzajów inwestycji:

1) utworzenie przedsiębiorstwa;

2) rozbudowa przedsiębiorstwa;

3) nabycie przedsiębiorstwa;

4) rozpoczęcie w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, zmian wyrobu lub usługi.

11. Rodzaj kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą - należy wskazać, czy koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną zostały ustalone na podstawie wartości inwestycji, czy na podstawie wielkości kosztów zatrudnienia.

12. Wartość całkowitych nominalnych kosztów inwestycyjnych.

13. Wartość nominalnych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

14. Wartość zdyskontowanych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

15. Wartość nominalna pomocy - całkowita wielkość środków finansowych będących podstawą do obliczania wielkości udzielonej pomocy publicznej, np. kwota udzielonej pożyczki lub kwota odroczonego podatku.

16. Wartość pomocy w przeliczeniu na ekwiwalent dotacji brutto - należy ją przedstawić jako ekwiwalent dotacji brutto obliczony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983 oraz z 2006 r. Nr 183, poz. 1355).

17. Wartość pomocy w przeliczeniu na ekwiwalent dotacji netto - należy ją przedstawić jako ekwiwalent dotacji netto obliczony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach.

18. Dzień udzielenia pomocy - należy podać dzień, w formacie dzień/miesiąc/rok, w którym podmiot ubiegający się o pomoc publiczną nabył prawo do otrzymania tej pomocy, a w przypadku gdy udzielenie pomocy w formie ulgi podatkowej następuje na podstawie aktu normatywnego, bez wymogu wydania decyzji:

a) dzień, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami upływa termin złożenia deklaracji albo innego dokumentu określającego wartość pomocy, z zastrzeżeniem lit. b,

b) dzień, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami upływa termin złożenia zeznania rocznego - w przypadku udzielenia pomocy w formie ulgi w podatku dochodowym,

c) dzień faktycznego przysporzenia korzyści finansowych - w przypadku braku obowiązku złożenia deklaracji albo innego dokumentu określającego wartość pomocy

- chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

19. Zasady monitorowania i zwrotu pomocy - należy podać warunki związane z monitorowaniem projektu i ewentualną procedurą zwrotu pomocy publicznej w przypadku zaistnienia niezgodności z decyzją o udzieleniu pomocy publicznej.

20. Nazwy wytwarzanych produktów lub świadczonych usług w ramach danego projektu inwestycyjnego oraz ich oznaczenie według nomenklatury Prodcom lub CPA - należy podać nazwy wytwarzanych produktów lub świadczonych usług w ramach danego projektu inwestycyjnego oraz klasę produktu określoną w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3696/93 z dnia 29 października 1993 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji produktów według działalności (CPA) w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej (Dz. Urz. WE L 342 z 31.12.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 12, str. 307, z późn. zm.) lub w rozporządzeniu Komisji (WE) ustanawiającym na dany rok "wykaz Prodcom" produktów przemysłowych przewidziany w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3924/91 z dnia 19 grudnia 1991 r. w sprawie ustanowienia wspólnego badania produkcji przemysłowej (Dz. Urz. WE L 374 z 13.12.1991, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 11, str. 70).

21. Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu - należy podać planowany termin rozpoczęcia i zakończenia projektu w formacie dzień/miesiąc/rok.

ZAŁĄCZNIK Nr  3 12

WZÓR

SPRAWOZDANIE O UDZIELONEJ POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE

I. Nazwa podmiotu udzielającego pomocy .....................

II. NIP podmiotu udzielającego pomocy .......................

III. Siedziba podmiotu udzielającego pomocy ..................

IV. Sprawozdanie za miesiąc ........... roku ......

V. Liczba beneficjentów ........

Tabela

Lp.Podstawa prawna - informacje podstawowePodstawa prawna - informacje szczegółoweDzień udzielenia pomocyFirma albo imię i nazwisko beneficjenta pomocyForma prawna beneficjenta pomocyWielkość beneficjenta pomocyNIP beneficjenta pomocyIdentyfikator adresuKlasa PKDWartość nominalna pomocy (w zł)Wartość pomocy brutto (w zł)Wartość pomocy brutto (w euro)Forma pomocyŹródło pochodzenia pomocy
12a2b2c3a3b3c4567891011a11b11c1213
1
2
3
4
5...

Dane osoby upoważnionej do przekazywania informacji:

________________ ___________________ ____________

Imię i nazwisko Stanowisko służbowe Data

Dane osoby upoważnionej do kontaktu z Ministerstwem Rolnictwa

i Rozwoju Wsi w sprawie informacji i danych zawartych w

sprawozdaniu:

_______________ ___________________ _______ ____ ______

Imię i nazwisko Stanowisko służbowe Telefon Faks e-mail

Instrukcja sporządzenia sprawozdania

Kolejne pozycje sprawozdania wypełnia się według poniższych wyjaśnień:

I. Nazwa podmiotu udzielającego pomocy - należy podać pełną nazwę podmiotu udzielającego pomocy.

II. NIP podmiotu udzielającego pomocy - należy podać numer identyfikacji podatkowej podmiotu udzielającego pomocy.

III. Siedziba podmiotu udzielającego pomocy - należy podać pełny adres siedziby podmiotu udzielającego pomocy.

IV. Sprawozdanie za miesiąc .... roku .... - należy wpisać miesiąc w danym roku kalendarzowym, za który sporządza się sprawozdanie.

V. Liczba beneficjentów - należy podać liczbę beneficjentów pomocy publicznej.

TABELA

Uwaga: istnieją następujące możliwości łączenia elementów tworzących podstawę prawną udzielenia pomocy publicznej, które należy wpisać w poszczególne kolumny tabeli w sposób przedstawiony poniżej.

Podstawa prawna - informacje podstawowePodstawa prawna - informacje szczegółowe
2a2b2c3a3b3c
kod ustawy-przepis ustawy---
kod ustawy-przepis ustawyakt wykonawczyprzepis aktu wykonawczego-
kod ustawy-przepis ustawyakt wykonawczyprzepis aktu wykonawczegodecyzja/uchwała/ umowa - symbol
kod ustawy-przepis ustawy--decyzja/uchwała/ umowa - symbol
kod 9.99ustawaprzepis ustawyakt wykonawczyprzepis aktu wykonawczegodecyzja/uchwała/ umowa - symbol

Kol. 2a - Podstawa prawna - informacje podstawowe - jeżeli pomoc publiczna została udzielona na podstawie aktu normatywnego, należy wpisać właściwy kod wskazujący odpowiednią podstawę prawną.

Tytuł ustawyKod
12
ustawa budżetowa (na kolejne lata) 1.1
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

(Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.)

1.2
ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

(Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.)

1.3
ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.)

1.4
ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki

(Dz. U. Nr 238, poz. 2390, z późn. zm.)

1.5
ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

(Dz. U. z 2008 r. Nr 14. poz. 92)

1.6
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150)

1.7
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

(Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.)

1.8
ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych

(Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274)

1.9
ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

(Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.)

1.10
ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.) 1.11
ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z późn. zm.) 1.12
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.) 1.13
ustawa z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 18, poz. 82, z późn. zm.) 1.14
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 93, poz. 898, z późn. zm.) 1.15
ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 264, z późn. zm.) 1.16
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) 1.17
ustawa z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.) 1.18
ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.) 1.19
ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702) 1.20
ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) 1.21
ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121) 1.22
ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.) 1.23
ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.) 1.24
ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.)

1.25
ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych

(Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981, z późn. zm.)

1.26
ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700) 1.27
ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz. U. Nr 155, poz. 1287, z późn. zm.) 1.28
ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.) 1.29
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.) 1.30
ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

(Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.)

1.31
ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych

(Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450, z późn. zm.)

1.32
ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

(Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.)

1.33
ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

(Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.)

1.34
ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne

(Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.)

1.35
ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 35, poz. 217, z późn. zm.) 1.36
ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie

(Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066, z późn. zm.)

1.37
ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu

(Dz. U. Nr 147, poz. 1033)

1.38
ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

(Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późn. zm.)

1.39
ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin

(Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, z późn. zm.)

1.40
inne ustawy9.99

Kol. 2b - Podstawa prawna - informacje podstawowe - jeżeli pomoc publiczna została udzielona na podstawie ustawy nieoznaczonej kodami od 1.1 do 1.40 i został wybrany kod 9.99, wówczas w kolumnie 2b należy podać w następującej kolejności: oznaczenie rodzaju aktu, jego datę, tytuł oraz oznaczenie roku i numeru Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozycji, pod którą został ogłoszony.

Kol. 2c - Podstawa prawna - informacje podstawowe - jeżeli pomoc publiczna została udzielona na podstawie ustawy, należy podać oznaczenie przepisu będącego podstawą udzielenia pomocy publicznej (w kolejności: artykuł, ustęp, punkt, litera, tiret).

Kol. 3a - Podstawa prawna - informacje szczegółowe - jeżeli podstawą udzielenia pomocy publicznej był akt wykonawczy do ustawy, należy podać w następującej kolejności: oznaczenie rodzaju aktu, nazwę organu wydającego akt, jego datę i tytuł oraz oznaczenie roku i numeru Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozycji, pod którą został ogłoszony.

Kol. 3b - Podstawa prawna - informacje szczegółowe - jeżeli podstawą udzielenia pomocy publicznej był akt wykonawczy do ustawy, należy podać oznaczenie przepisu będącego podstawą udzielenia pomocy publicznej (w kolejności: paragraf, ustęp, punkt, litera, tiret).

Kol. 3c - Podstawa prawna - informacje szczegółowe - jeżeli podstawą udzielenia pomocy publicznej była decyzja, uchwała lub umowa, należy podać jako symbol: w przypadku decyzji - numer decyzji, w przypadku uchwały - numer uchwały, w przypadku umowy - przedmiot oraz strony umowy.

Kol. 4 - Dzień udzielenia pomocy - należy podać dzień (dzień/miesiąc/rok), w którym podmiot ubiegający się o pomoc publiczną nabył prawo do otrzymania tej pomocy, a w przypadku gdy udzielenie pomocy w formie ulgi podatkowej następuje na podstawie aktu normatywnego, bez wymogu wydania decyzji:

a) dzień, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami upływa termin złożenia deklaracji albo innego dokumentu określającego wartość pomocy, z zastrzeżeniem lit. b,

b) dzień, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami upływa termin złożenia zeznania rocznego - w przypadku udzielenia pomocy w formie ulgi w podatku dochodowym,

c) dzień faktycznego przysporzenia korzyści finansowych - w przypadku braku obowiązku złożenia deklaracji albo innego dokumentu określającego wartość pomocy

- chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

Kol. 5 - Firma albo imię i nazwisko beneficjenta pomocy - należy podać pełną nazwę beneficjenta pomocy, któremu udzielono pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - imię i nazwisko beneficjenta pomocy.

Kol. 6 - Forma prawna beneficjenta pomocy - należy wpisać kod odpowiadający formie prawnej beneficjenta pomocy.

WyszczególnienieKod
przedsiębiorstwo państwowe1.A
jednoosobowa spółka Skarbu Państwa1.B
jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu przepisów o gospodarce komunalnej1.C
spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie, jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów1.D
osoba fizyczna (np. rolnik) lub inna forma prawna2

Kol. 7 - Wielkość beneficjenta pomocy - należy podać odpowiedni kod; wpisując kod należy brać pod uwagę dane na ostatni dzień roku poprzedzającego rok sprawozdawczy.

Wyszczególnienie*Kod
mikroprzedsiębiorstwo0
małe przedsiębiorstwo1
średnie przedsiębiorstwo2
inne przedsiębiorstwo3

* W rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str. 33; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 141) zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 3, str. 64); wymienione rozporządzenie zostało zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1976/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2204/2002, (WE) nr 70/2001 oraz (WE) nr 68/2001 w odniesieniu do przedłużenia okresu stosowania (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 85), zgodnie z którym:

- mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro,

- małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro,

- średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro,

- do kategorii inne przedsiębiorstwo zalicza się m.in. przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 750 pracowników oraz których roczny obrót nie przekracza 200 milionów euro.

Kol. 8 - NIP beneficjenta pomocy - należy podać numer identyfikacji podatkowej beneficjenta pomocy.

Kol. 9 - Identyfikator adresu - należy podać pełne, siedmiocyfrowe oznaczenie siedziby albo miejsca zamieszkania beneficjenta pomocy, nadane w sposób określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.).

Przykład:

Jeżeli siedziba beneficjanta pomocy znajduje się w województwie dolnośląskim, powiecie bolesławieckim, gminie Bolesławiec, należy wpisać numer 020101 1.

Kol. 10 - Klasa PKD - należy wpisać klasę rodzaju działalności (4 pierwsze znaki) beneficjenta pomocy, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727) - do dnia 31 grudnia 2009 r. albo zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885).

Przykład:

W przypadku chowu i hodowli bydła mlecznego należy podać: 01.41.

Kol. 11a - Wartość nominalna pomocy - całkowita wielkość środków finansowych będących podstawą do obliczania wielkości udzielonej pomocy, np. kwota udzielonej pożyczki lub kwota odroczonego podatku.

Kol. 11b - Wartość pomocy brutto (w zł) - należy podać wartość pomocy jako ekwiwalent dotacji brutto, obliczony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983 oraz z 2006 r. Nr 183, poz. 1355).

Kol. 11c - Wartość pomocy brutto (w euro) - należy podać wartość pomocy brutto w euro, którego równowartość obliczana jest zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404).

Kol. 12 - Forma pomocy - należy podać wyłącznie kod oznaczający właściwą formę pomocy de minimis.

Forma pomocyKod
12
dotacjaA1.1
dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (bezpośrednio dla przedsiębiorców) A1.2
inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych lub realizacją ich zadań statutowychA1.3
refundacjaA1.4
zwolnienie z podatkuA2.1
odliczenie od podatkuA2.2
obniżka lub zmniejszenie powodujące obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatkuA2.3
obniżenie wysokości opłatyA2.4
zwolnienie z opłatyA2.5
zaniechanie poboru podatkuA2.6
zaniechanie poboru opłatyA2.7
umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkamiA2.8
umorzenie odsetek od zaległości podatkowejA2.9
umorzenie opłaty (składki, wpłaty, wierzytelności) A2.10
umorzenie odsetek za zwłokę z tytułu opłaty (składki, wpłaty, wierzytelności) A2.11
umorzenie karA2.12
oddanie mienia będącego własnością Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków do korzystania na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynkuA2.13
zbycie mienia będącego własnością Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynkuA2.14
kontyngenty taryfoweA2.15
wniesienie kapitałuB1.1
konwersja wierzytelności na akcje lub udziałyB2.1
pożyczka preferencyjnaC1.1
kredyt preferencyjnyC1.2
dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (dla banków) C1.3
pożyczki warunkowo umorzoneC1.4
odroczenie terminu płatności podatkuC2.1
odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej wraz z odsetkamiC2.1.2
rozłożenie na raty płatności podatkuC2.2
rozłożenie na raty płatności zaległości podatkowej wraz z odsetkamiC2.3.1
odroczenie terminu płatności opłaty (składki, wpłaty) C2.4
rozłożenie na raty opłaty (składki, wpłaty) C2.5
odroczenie terminu płatności karyC2.6
rozłożenie na raty karyC2.7
poręczenieD1.1
gwarancjaD1.2
inneE

Kol. 13 - Źródło pochodzenia pomocy - należy podać kod odpowiadający jednej z wymienionych poniżej pozycji:

WyszczególnienieKod
w ramach funduszy krajowychA
w ramach środków pochodzących ze źródeł zagranicznychB

ZAŁĄCZNIK Nr  3A 13

WZÓR

SPRAWOZDANIE O UDZIELONEJ POMOCY DE MINIMIS W RYBOŁÓWSTWIE

I. Nazwa podmiotu udzielającego pomocy .....................

II. NIP podmiotu udzielającego pomocy .......................

III. Siedziba podmiotu udzielającego pomocy ..................

IV. Sprawozdanie za miesiąc ........... roku ......

V. Liczba beneficjentów ........

Tabela

Lp.Podstawa prawna - informacje podstawowePodstawa prawna - informacje szczegółoweDzień udzielenia pomocyFirma albo imię i nazwisko beneficjenta pomocyForma prawna beneficjenta pomocyWielkość beneficjenta pomocyNIP beneficjenta pomocyIdentyfikator adresuKlasa PKDWartość nominalna pomocy (w zł)Wartość pomocy brutto (w zł)Wartość pomocy brutto (w euro)Forma pomocyŹródło pochodzenia pomocy
12a2b2c3a3b3c4567891011a11b11c1213
1
2
3
4
5...

Dane osoby upoważnionej do przekazywania informacji:

________________ ___________________ ____________

Imię i nazwisko Stanowisko służbowe Data

Dane osoby upoważnionej do kontaktu z Ministerstwem Rolnictwa

i Rozwoju Wsi w sprawie informacji i danych zawartych w

sprawozdaniu:

_______________ ___________________ _______ ____ ______

Imię i nazwisko Stanowisko służbowe Telefon Faks e-mail

Instrukcja sporządzenia sprawozdania

Kolejne pozycje sprawozdania wypełnia się według poniższych wyjaśnień:

I. Nazwa podmiotu udzielającego pomocy - należy podać pełną nazwę podmiotu udzielającego pomocy.

II. NIP podmiotu udzielającego pomocy - należy podać numer identyfikacji podatkowej podmiotu udzielającego pomocy.

III. Siedziba podmiotu udzielającego pomocy - należy podać pełny adres siedziby podmiotu udzielającego pomocy.

IV. Sprawozdanie za miesiąc .... roku .... - należy wpisać miesiąc w danym roku kalendarzowym, za który sporządza się sprawozdanie.

V. Liczba beneficjentów- należy podać liczbę beneficjentów pomocy publicznej.

TABELA

Uwaga: istnieją następujące możliwości łączenia elementów tworzących podstawę prawną udzielenia pomocy publicznej, które należy wpisać w poszczególne kolumny tabeli w sposób przedstawiony poniżej.

Podstawa prawna - informacje podstawowePodstawa prawna - informacje szczegółowe
2a2b2c3a3b3c
kod ustawy-przepis ustawy---
kod ustawy-przepis ustawyakt wykonawczyprzepis aktu wykonawczego-
kod ustawy-przepis ustawyakt wykonawczyprzepis aktu wykonawczegodecyzja/uchwała/ umowa - symbol
kod ustawy-przepis ustawy--decyzja/uchwała/ umowa - symbol
kod 9.99ustawaprzepis ustawyakt wykonawczyprzepis aktu wykonawczegodecyzja/uchwała/ umowa - symbol

Kol. 2a Podstawa prawna - informacje podstawowe - jeżeli pomoc publiczna została udzielona na podstawie aktu normatywnego, należy wpisać właściwy kod wskazujący odpowiednią podstawę prawną.

Tytuł ustawyKod
12
ustawa budżetowa (na kolejne lata) 1.1
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

(Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.)

1.2
ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

(Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.)

1.3
ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.)

1.4
ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390, z późn. zm.) 1.5
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150)

1.6
ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych

(Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274)

1.7
ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.) 1.8
ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

(Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z późn. zm.)

1.9
ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 264, z późn. zm.) 1.10
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) 1.11
ustawa z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne

(Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.)

1.12
ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

(Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.)

1.13
ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702) 1.14
ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

(Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)

1.15
ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121) 1.16
ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.) 1.17
ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.) 1.18
ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.)

1.19
ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981, z późn. zm.) 1.20
ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz. U. Nr 155, poz. 1287, z późn. zm.) 1.21
ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.) 1.22
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.)

1.23
ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.) 1.24
ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych

(Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450, z późn. zm.)

1.25
ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

(Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.)

1.26
ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne

(Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.)

1.27
ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 35, poz. 217, z późn. zm.) 1.28
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym

(Dz. U. Nr 93, poz. 898, z późn. zm.)

1.29
inne ustawy9.99

Kol. 2b - Podstawa prawna - informacje podstawowe - jeżeli pomoc publiczna została udzielona na podstawie ustawy nieoznaczonej kodami od 1.1 do 1.29 i został wybrany kod 9.99, wówczas w kolumnie 2b należy podać w następującej kolejności: oznaczenie rodzaju aktu, jego datę, tytuł oraz oznaczenie roku i numeru Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozycji, pod którą został ogłoszony.

Kol. 2c - Podstawa prawna - informacje podstawowe - jeżeli pomoc publiczna została udzielona na podstawie ustawy, należy podać oznaczenie przepisu będącego podstawą udzielenia pomocy publicznej (w kolejności: artykuł, ustęp, punkt, litera, tiret).

Kol. 3a - Podstawa prawna - informacje szczegółowe - jeżeli podstawą udzielenia pomocy publicznej był akt wykonawczy do ustawy, należy podać w następującej kolejności: oznaczenie rodzaju aktu, nazwę organu wydającego akt, jego datę i tytuł oraz oznaczenie roku i numeru Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozycji, pod którą został ogłoszony.

Kol. 3b - Podstawa prawna - informacje szczegółowe - jeżeli podstawą udzielenia pomocy publicznej był akt wykonawczy do ustawy należy podać oznaczenie przepisu będącego podstawą udzielenia pomocy publicznej (w kolejności: paragraf, ustęp, punkt, litera, tiret).

Kol. 3c - Podstawa prawna - informacje szczegółowe - jeżeli podstawą udzielenia pomocy publicznej była decyzja, uchwała lub umowa, należy podać jako symbol: w przypadku decyzji - numer decyzji, w przypadku uchwały - numer uchwały, w przypadku umowy - przedmiot oraz strony umowy.

Kol. 4 - Dzień udzielenia pomocy - należy podać dzień (dzień/miesiąc/rok), w którym podmiot ubiegający się o pomoc publiczną nabył prawo do otrzymania tej pomocy, a w przypadku gdy udzielenie pomocy w formie ulgi podatkowej następuje na podstawie aktu normatywnego, bez wymogu wydania decyzji:

a) dzień, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami upływa termin złożenia deklaracji albo innego dokumentu określającego wartość pomocy, z zastrzeżeniem lit. b,

b) dzień, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami upływa termin złożenia zeznania rocznego - w przypadku udzielenia pomocy w formie ulgi w podatku dochodowym,

c) dzień faktycznego przysporzenia korzyści finansowych - w przypadku braku obowiązku złożenia deklaracji albo innego dokumentu określającego wartość pomocy

- chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

Kol. 5 - Firma albo imię i nazwisko beneficjenta pomocy - należy podać pełną nazwę beneficjenta pomocy, któremu udzielono pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - imię i nazwisko beneficjenta pomocy.

Kol. 6 - Forma prawna beneficjenta pomocy - należy wpisać kod odpowiadający formie prawnej beneficjenta pomocy.

WyszczególnienieKod
przedsiębiorstwo państwowe1.A
jednoosobowa spółka Skarbu Państwa1.B
jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu przepisów o gospodarce komunalnej1.C
spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie, jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów1.D
osoba fizyczna (np. rybak) lub inna forma prawna2

Kol. 7 - Wielkość beneficjenta pomocy - należy podać odpowiedni kod; wpisując kod należy brać pod uwagę dane na ostatni dzień roku poprzedzającego rok sprawozdawczy.

Wyszczególnienie*Kod
mikroprzedsiębiorstwo0
małe przedsiębiorstwo1
średnie przedsiębiorstwo2
inne przedsiębiorstwo3

* W rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str. 33; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 141) zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 3, str. 64); wymienione rozporządzenie zostało zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1976/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2204/2002, (WE) nr 70/2001 oraz (WE) nr 68/2001 w odniesieniu do przedłużenia okresu stosowania (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 85), zgodnie z którym:

- mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro,

- małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro,

- średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro,

- do kategorii inne przedsiębiorstwo zalicza się m.in. przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 750 pracowników oraz których roczny obrót nie przekracza 200 milionów euro.

Kol. 8 - NIP beneficjenta pomocy - należy podać numer identyfikacji podatkowej beneficjenta pomocy.

Kol. 9 - Identyfikator adresu - należy podać pełne, siedmiocyfrowe oznaczenie siedziby albo miejsca zamieszkania beneficjenta pomocy, nadane w sposób określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.).

Przykład:

Jeżeli siedziba beneficjanta pomocy znajduje się w województwie dolnośląskim, powiecie bolesławieckim, gminie Bolesławiec, należy wpisać numer 020101 1.

Kol. 10 - Klasa PKD - należy wpisać klasę rodzaju działalności (4 pierwsze znaki) beneficjenta pomocy, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727) - do dnia 31 grudnia 2009 r. albo zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885).

Przykład:

W przypadku chowu i hodowli ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich należy podać: 03.21.

Kol. 11a - Wartość nominalna pomocy - całkowita wielkość środków finansowych będących podstawą do obliczania wielkości udzielonej pomocy, np. kwota udzielonej pożyczki lub kwota odroczonego podatku.

Kol. 11b - Wartość pomocy brutto (w zł) - należy podać wartość pomocy jako ekwiwalent dotacji brutto, obliczony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983 oraz z 2006 r. Nr 183, poz. 1355).

Kol. 11c - Wartość pomocy brutto (w euro) - należy podać wartość pomocy brutto w euro, którego równowartość obliczana jest zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404).

Kol. 12 - Forma pomocy - należy podać wyłącznie kod oznaczający właściwą formę pomocy de minimis.

Forma pomocyKod
12
dotacjaA1.1
dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (bezpośrednio dla przedsiębiorców) A1.2
inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych lub realizacją ich zadań statutowychA1.3
refundacjaA1.4
zwolnienie z podatkuA2.1
odliczenie od podatkuA2.2
obniżka lub zmniejszenie powodujące obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatkuA2.3
obniżenie wysokości opłatyA2.4
zwolnienie z opłatyA2.5
zaniechanie poboru podatkuA2.6
zaniechanie poboru opłatyA2.7
umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkamiA2.8
umorzenie odsetek od zaległości podatkowejA2.9
umorzenie opłaty (składki, wpłaty, wierzytelności) A2.10
umorzenie odsetek za zwłokę z tytułu opłaty (składki, wpłaty, wierzytelności) A2.11
umorzenie karA2.12
oddanie mienia będącego własnością Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków do korzystania na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynkuA2.13
zbycie mienia będącego własnością Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynkuA2.14
kontyngenty taryfoweA2.15
wniesienie kapitałuB1.1
konwersja wierzytelności na akcje lub udziałyB2.1
pożyczka preferencyjnaC1.1
kredyt preferencyjnyC1.2
dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (dla banków) C1.3
pożyczki warunkowo umorzoneC1.4
odroczenie terminu płatności podatkuC2.1
odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej wraz z odsetkamiC2.1.2
rozłożenie na raty płatności podatkuC2.2
rozłożenie na raty płatności zaległości podatkowej wraz z odsetkamiC2.3.1
odroczenie terminu płatności opłaty (składki, wpłaty) C2.4
rozłożenie na raty opłaty (składki, wpłaty) C2.5
odroczenie terminu płatności karyC2.6
rozłożenie na raty karyC2.7
poręczenieD1.1
gwarancjaD1.2
inneE

Kol. 13 - Źródło pochodzenia pomocy - należy podać kod odpowiadający jednej z wymienionych poniżej pozycji:

WyszczególnienieKod
w ramach funduszy krajowychA
w ramach środków pochodzących ze źródeł zagranicznychB

ZAŁĄCZNIK Nr  4

  14 WZÓR

INFORMACJA O NIEUDZIELENIU POMOCY PUBLICZNEJ W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE W DANYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

I. Nazwa podmiotu udzielającego pomocy .....................

II. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) podmiotu

udzielającego pomocy ....................................

III. Siedziba podmiotu udzielającego pomocy ..................

Informuję, że:

1) w ..... roku nie udzielono pomocy publicznej w rolnictwie*,

2) w ..... roku nie udzielono pomocy publicznej w

rybołówstwie*,

3) w miesiącu ........ ......... roku nie udzielono pomocy de

minimis w rolnictwie*.

4) w miesiącu ........ ......... roku nie udzielono pomocy de

minimis w rybołówstwie*.

Dane osoby upoważnionej do przekazywania informacji:

.................. ...................... ....... .........

(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe) (data) (telefon)

* Niepotrzebne skreślić.

1 § 1 pkt 1 lit. c) zmieniona przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 6 maja 2008 r. (Dz.U.08.91.563) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2008 r.
2 § 2 pkt 5 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 6 maja 2008 r. (Dz.U.08.91.563) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2008 r.
3 § 2 pkt 11 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 6 maja 2008 r. (Dz.U.08.91.563) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2008 r.
4 § 2 pkt 17 dodany przez § 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia z dnia 6 maja 2008 r. (Dz.U.08.91.563) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2009 r.
5 § 2 pkt 18 dodany przez § 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia z dnia 6 maja 2008 r. (Dz.U.08.91.563) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2008 r.
6 § 3 pkt 10 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 6 maja 2008 r. (Dz.U.08.91.563) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2008 r.
7 § 4 pkt 10 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a) rozporządzenia z dnia 6 maja 2008 r. (Dz.U.08.91.563) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2008 r.
8 § 4 pkt 15 dodany przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia z dnia 6 maja 2008 r. (Dz.U.08.91.563) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2008 r.
9 § 5 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 6 maja 2008 r. (Dz.U.08.91.563) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2008 r.
10 § 6 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 6 maja 2008 r. (Dz.U.08.91.563) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2008 r.
11 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 6 maja 2008 r. (Dz.U.08.91.563) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2008 r.
12 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 6 maja 2008 r. (Dz.U.08.91.563) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2008 r.
13 Załącznik nr 3a dodany przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 6 maja 2008 r. (Dz.U.08.91.563) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2008 r.
14 Załącznik nr 4 zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 6 maja 2008 r. (Dz.U.08.91.563) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2008 r.