Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.71.475

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2009 r.
§  2. W sprawozdaniach, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, podaje się następujące informacje:
1) nazwę i siedzibę podmiotu udzielającego pomocy;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu udzielającego pomocy;
3) podstawę prawną udzielonej pomocy;
4) oznaczenie programu pomocowego;
5) 2 (uchylony);
6) firmę albo imię i nazwisko beneficjenta pomocy;
7) identyfikator adresu siedziby albo miejsca zamieszkania beneficjenta pomocy;
8) numer identyfikacji podatkowej (NIP) beneficjenta pomocy;
9) formę prawną beneficjenta pomocy;
10) wielkość beneficjenta pomocy;
11) 3 klasę rodzaju działalności, zgodnie z przepisami w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD);
12) wartość otrzymanej pomocy;
13) formę pomocy;
14) przeznaczenie pomocy;
15) źródło pochodzenia pomocy;
16) o okresie sprawozdawczym;
17) 4 intensywność pomocy;
18) 5 liczbę beneficjentów.
2 § 2 pkt 5 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 6 maja 2008 r. (Dz.U.08.91.563) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2008 r.
3 § 2 pkt 11 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 6 maja 2008 r. (Dz.U.08.91.563) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2008 r.
4 § 2 pkt 17 dodany przez § 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia z dnia 6 maja 2008 r. (Dz.U.08.91.563) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2009 r.
5 § 2 pkt 18 dodany przez § 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia z dnia 6 maja 2008 r. (Dz.U.08.91.563) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2008 r.