Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.166.1392

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 sierpnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 26 sierpnia 2005 r.
w sprawie sposobu zabezpieczania, odtwarzania i wykorzystywania dowodów utrwalonych w toku kontroli podatkowej

Na podstawie art. 290a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa sposób zabezpieczania, odtwarzania i wykorzystywania dowodów utrwalonych w toku kontroli podatkowej za pomocą aparatury rejestrującej obraz i dźwięk lub na informatycznych nośnikach danych, zwanych dalej "dowodami".
§  2. 
1.  Każdy dowód powinien zawierać oznaczenie sygnatury akt kontroli podatkowej i zostać opatrzony podpisem pracownika organu kontrolującego, który prowadził kontrolę podatkową.
2.  Dowody powinny być zabezpieczone w sposób zapobiegający zniszczeniu, uszkodzeniu lub narażeniu na szkodliwe działanie środków chemicznych, mechanicznych, temperatury lub pola magnetycznego, a także w sposób uniemożliwiający swobodny do nich dostęp.
§  3.  Dowody mogą być odtwarzane i wykorzystane w celu:
1) zapoznania się z ich treścią;
2) sporządzenia ich kopii lub wydruku;
3) skorygowania ustaleń kontroli.
§  4. 
1.  Odtworzenie i wykorzystanie dowodu, o którym mowa w § 3, może być dokonane przez pracownika organu kontrolującego, który prowadził kontrolę podatkową.
2.  Odtworzenie i wykorzystanie dowodu, o którym mowa w § 3, przez inne osoby może być dokonane tylko w obecności osoby upoważnionej do tej czynności. Do upoważnienia w zakresie odtworzenia i wykorzystania dowodu przepis art. 143 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa stosuje się odpowiednio.
3.  Warunki odtwarzania i wykorzystywania dowodów, o których mowa w ust. 2, nie dotyczą prokuratora i sądu.
§  5. 
1.  Każde odtworzenie i wykorzystanie dowodu wymaga dokonania wpisu do karty ewidencyjnej dowodu.
2.  Kartę ewidencyjną dowodu umieszcza się w aktach kontroli podatkowej. Wzór karty ewidencyjnej dowodu określa załącznik do rozporządzenia.
§  6.  Do zabezpieczania, ewidencjonowania, odtwarzania i wykorzystywania dowodów zawierających informacje stanowiące tajemnicę służbową lub państwową stosuje się przepisy o ochronie informacji niejawnych.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 r.2)
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu zabezpieczania, odtwarzania i wykorzystywania dowodów utrwalonych w toku kontroli podatkowej (Dz. U. Nr 240, poz. 2062).

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

Sygnatura akt ..................................

Określenie rodzaju sprawy ......................

Dane identyfikacyjne kontrolowanego ............

Nr karty ewidencyjnej ........

KARTA EWIDENCYJNA DOWODU

.................................

(nazwa dowodu)

Lp.Data odtworzenia dowoduImię, nazwisko i podpis pracownika organu kontrolującegoCel odtworzenia dowoduDane techniczne dowodu (rodzaj i sposób sporządzenia)Adnotacja o odtworzeniu dowodu przez prokuratora lub sądUwagi