§ 3. - Sposób współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotów prowadzących rejestry koniowatych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.131.1412

Akt utracił moc
Wersja od: 9 czerwca 2004 r.
§  3.
1.
Agencja oraz podmioty prowadzące rejestry koniowatych zapewniają, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, upoważnionym pracownikom Inspekcji dostęp do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych lub rejestrów koniowatych.
2.
Agencja:
1)
przydziela upoważnionym pracownikom Inspekcji identyfikatory i kody dostępu w zakresie wyszukiwania i przeglądania danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych;
2)
szkoli upoważnionych pracowników Inspekcji w zakresie przeglądania danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych;
3)
udostępnia upoważnionym pracownikom Inspekcji stanowiska pracy w Biurach Powiatowych Agencji w celu umożliwienia przeglądania danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych;
4)
dokonuje korekty i uzupełnienia danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych na wniosek upoważnionych pracowników Inspekcji.
3.
Podmioty prowadzące rejestry koniowatych:
1)
przydzielają upoważnionym pracownikom Inspekcji identyfikatory i kody dostępu w zakresie wyszukiwania i przeglądania rejestrów koniowatych;
2)
dokonują, na wniosek upoważnionych pracowników Inspekcji, korekt i uzupełnień w rejestrach koniowatych.
4.
Dostęp do danych zawartych w rejestrach koniowatych prowadzonych w systemie informatycznym zapewnia się poprzez:
1)
udostępnienie elektronicznych nośników informacji albo
2)
przekazanie Głównemu Lekarzowi Weterynarii kopii tych danych.
5.
Podmioty prowadzące rejestry koniowatych aktualizują dane:
1)
udostępnione przy użyciu elektronicznych nośników informacji - nie rzadziej niż raz dziennie;
2)
przekazane Głównemu Lekarzowi Weterynarii - nie rzadziej niż co 7 dni.