Sposób współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotów... - Dz.U.2004.131.1412 - OpenLEX

Sposób współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotów prowadzących rejestry koniowatych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.131.1412

Akt utracił moc
Wersja od: 9 czerwca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 24 maja 2004 r.
w sprawie sposobu współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotów prowadzących rejestry koniowatych

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 91, poz. 872) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
sposób współpracy:
a)
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej "Agencją",
b)
podmiotów prowadzących rejestry koniowatych

- z organami Inspekcji Weterynaryjnej, zwanymi dalej "Inspekcją";

2)
sposób i zakres dokonywania korekt i uzupełnień w rejestrach koniowatych i rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych.
Główny Lekarz Weterynarii:
1)
przekazuje Prezesowi Agencji oraz podmiotom prowadzącym rejestry koniowatych wykaz pracowników Inspekcji, którzy zostali upoważnieni do dostępu do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych oraz do rejestrów koniowatych, zwanych dalej "upoważnionymi pracownikami Inspekcji";
2)
zwraca się do Prezesa Agencji oraz podmiotów prowadzących rejestry koniowatych o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
1.
Agencja oraz podmioty prowadzące rejestry koniowatych zapewniają, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, upoważnionym pracownikom Inspekcji dostęp do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych lub rejestrów koniowatych.
2.
Agencja:
1)
przydziela upoważnionym pracownikom Inspekcji identyfikatory i kody dostępu w zakresie wyszukiwania i przeglądania danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych;
2)
szkoli upoważnionych pracowników Inspekcji w zakresie przeglądania danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych;
3)
udostępnia upoważnionym pracownikom Inspekcji stanowiska pracy w Biurach Powiatowych Agencji w celu umożliwienia przeglądania danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych;
4)
dokonuje korekty i uzupełnienia danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych na wniosek upoważnionych pracowników Inspekcji.
3.
Podmioty prowadzące rejestry koniowatych:
1)
przydzielają upoważnionym pracownikom Inspekcji identyfikatory i kody dostępu w zakresie wyszukiwania i przeglądania rejestrów koniowatych;
2)
dokonują, na wniosek upoważnionych pracowników Inspekcji, korekt i uzupełnień w rejestrach koniowatych.
4.
Dostęp do danych zawartych w rejestrach koniowatych prowadzonych w systemie informatycznym zapewnia się poprzez:
1)
udostępnienie elektronicznych nośników informacji albo
2)
przekazanie Głównemu Lekarzowi Weterynarii kopii tych danych.
5.
Podmioty prowadzące rejestry koniowatych aktualizują dane:
1)
udostępnione przy użyciu elektronicznych nośników informacji - nie rzadziej niż raz dziennie;
2)
przekazane Głównemu Lekarzowi Weterynarii - nie rzadziej niż co 7 dni.
1.
Upoważniony pracownik Inspekcji może wnioskować o dokonanie korekt lub uzupełnień w:
1)
rejestrach koniowatych w zakresie:
a)
danych poprzedniego posiadacza koniowatego,
b)
danych posiadacza koniowatego,
c)
daty zmiany posiadacza koniowatego,
d)
daty padnięcia, zabicia albo uboju koniowatego w rzeźni,
e)
daty kastracji - w przypadku ogiera;
2)
rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunków bydło, owce i kozy w zakresie:
a)
danych poprzedniego posiadacza zwierzęcia,
b)
danych posiadacza zwierzęcia,
c)
adresu siedziby stada,
d)
numeru siedziby stada, w której zwierzę przebywa,
e)
poprzedniego numeru identyfikacyjnego zwierzęcia - w przypadku jego zmiany,
f)
płci i rasy zwierzęcia,
g)
oznaczenia mięsnego, mlecznego albo kombinowanego typu użytkowego zwierzęcia,
h)
oznaczenia państwa pochodzenia zwierzęcia,
i)
powodu przemieszczenia zwierzęcia,
j)
oznaczenia państwa, do którego jest przemieszczane zwierzę,
k)
daty przemieszczenia zwierzęcia z siedziby stada lub do siedziby stada oraz numerów tych siedzib stad,
l)
numeru miejsca utylizacji zwłok zwierząt, w przypadku gdy były one utylizowane,
m)
daty padnięcia, zabicia albo uboju zwierzęcia w rzeźni,
n)
daty przyjęcia zwierzęcia do rzeźni,
o)
numeru partii uboju zwierzęcia,
p)
numeru siedziby stada, z której zwierzę przyjęto do rzeźni,
r)
statusu epizootycznego siedziby stada,
s)
informacji o nakazach lub zakazach dotyczących zwierząt, wprowadzonych przez Inspekcję;
3)
rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku świnie w zakresie:
a)
danych poprzedniego posiadacza zwierzęcia,
b)
danych posiadacza zwierzęcia,
c)
numeru siedziby stada, w której zwierzę przebywa,
d)
poprzedniego numeru identyfikacyjnego zwierzęcia - w przypadku jego zmiany,
e)
liczby zwierząt w stadzie,
f)
daty przybycia zwierzęcia do stada,
g)
numeru siedziby stada, z której zwierzę przybyło,
h)
liczby zwierząt, które przybyły do stada,
i)
daty opuszczenia stada przez zwierzę,
j)
numeru siedziby stada, do której zwierzę zostało przemieszczone,
k)
liczby zwierząt, które opuściły stado,
l)
daty padnięcia, zabicia albo uboju zwierzęcia w rzeźni,
m)
daty przyjęcia zwierzęcia do rzeźni,
n)
numeru siedziby stada, z której zwierzę przyjęto do rzeźni,
o)
numeru partii uboju zwierzęcia,
p)
numeru miejsca utylizacji zwłok zwierząt, w przypadku gdy były one utylizowane,
r)
statusu epizootycznego siedziby stada,
s)
informacji o nakazach lub zakazach dotyczących zwierząt, wprowadzonych przez Inspekcję.
2.
Upoważniony pracownik Inspekcji, po podaniu identyfikatora i kodu dostępu, przekazuje wniosek o dokonanie korekty lub uzupełnienia w zakresie stwierdzonych niezgodności w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych lub w rejestrach koniowatych:
1)
do właściwego podmiotu prowadzącego rejestr koniowatych, w formie pisemnej albo przy użyciu elektronicznych nośników informacji - w przypadku rejestru koniowatych;
2)
do Agencji na formularzu zgłoszeń zdarzeń albo w formie protokołu - w przypadku rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 106, poz. 1125).