Sposób ustalania opłat za czynności związane z akredytacją jednostek oceniających zgodność oraz maksymalnych wysokości tych opłat.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1850

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 listopada 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 7 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z akredytacją jednostek oceniających zgodność oraz maksymalnych wysokości tych opłat

Na podstawie art. 51 ust. 8 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542, 1228 i 1579) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa sposób ustalania opłat za czynności związane z akredytacją jednostek oceniających zgodność przeprowadzane przez krajową jednostkę akredytującą oraz maksymalne wysokości tych opłat.
1.
Podstawę do ustalenia opłat za czynności związane z akredytacją jednostek oceniających zgodność stanowią:
1)
liczba audytorów i ekspertów technicznych niezbędna do oceny wnioskowanego lub udzielonego zakresu akredytacji;
2)
koszt pracy audytora lub eksperta technicznego;
3)
koszt czynności organizacyjno-administracyjnych krajowej jednostki akredytującej.
2.
Opłaty za czynności związane z akredytacją jednostek oceniających zgodność obejmują koszty:
1)
poszczególnych etapów procesu akredytacji;
2)
sprawowania nadzoru nad akredytowanymi jednostkami oceniającymi zgodność;
3)
uczestnictwa w krajowym systemie akredytacji.
3.
Na sumę kosztów poszczególnych etapów procesu akredytacji składają się koszty:
1)
formalnego rozpatrzenia wniosku;
2)
czynności organizacyjno-administracyjnych;
3)
oceny w procesie akredytacji zgodnie z procedurą krajowej jednostki akredytującej;
4)
wystawienia certyfikatu akredytacji.
4.
Wysokość opłaty za uczestnictwo w krajowym systemie akredytacji jest uzależniona od rodzaju i zakresu działalności akredytowanej jednostki oceniającej zgodność.
Opłaty ustalone w sposób określony w § 2 uwzględniają kwotę podatku od towarów i usług, jeżeli czynności związane z akredytacją jednostek oceniających zgodność podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.
1.
Opłaty są publikowane w cenniku stanowiącym ofertę krajowej jednostki akredytującej, podawanym do publicznej wiadomości na stronie internetowej tej jednostki.
2.
Ustalenie nowej wysokości opłat może nastąpić nie częściej niż raz na sześć miesięcy.
3.
Krajowa jednostka akredytująca dokonuje przeglądu cennika nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Celem przeglądu jest ustalenie stawek opłat, które zapewnią pokrycie kosztów czynności związanych z akredytacją oraz zagwarantują realizację zasady prowadzenia przez krajową jednostkę akredytującą działalności nienastawionej na zysk.
Maksymalna opłata za czynności związane z:
1)
formalną oceną wniosku o akredytację wynosi 1000 zł;
2)
oceną jednostki oceniającej zgodność w procesie akredytacji wynosi 50 000 zł;
3)
wystawieniem certyfikatu akredytacji wynosi 50 zł;
4)
ocenami realizowanymi w ramach sprawowanego nadzoru nad akredytowanymi jednostkami oceniającymi zgodność wynosi 75 000 zł rocznie;
5)
uczestnictwem w krajowym systemie akredytacji wynosi 50 000 zł rocznie.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 2
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).
2 Zakres spraw regulowany w niniejszym rozporządzeniu był poprzednio uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z oceną zgodności oraz akredytacją jednostek oceniających zgodność (Dz. U. poz. 711), które utraciło moc z dniem 21 lipca 2016 r. zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542, 1228 i 1579).