Sposób ustalania opłat za czynności związane z oceną zgodności oraz akredytacją jednostek oceniających zgodność. - Dz.U.2012.711 - OpenLEX

Sposób ustalania opłat za czynności związane z oceną zgodności oraz akredytacją jednostek oceniających zgodność.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.711

Akt utracił moc
Wersja od: 22 czerwca 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 14 czerwca 2012 r.
w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z oceną zgodności oraz akredytacją jednostek oceniających zgodność

Na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 227, poz. 1367) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa sposób ustalania opłat za czynności związane:
1)
z obowiązkową oceną zgodności wyrobów;
2)
z badaniami na potrzeby oceny zgodności wyrobów;
3)
z certyfikacją;
4)
ze sprawdzaniem zgodności wyrobów z wymaganiami, dokonywane przez notyfikowane jednostki kontrolujące lub kompetentne jednostki upoważnione zgodnie z art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności;
5)
z akredytacją jednostek oceniających zgodność.
1.
Podstawę do ustalenia opłat za czynności, o których mowa w § 1 pkt 1-4, stanowią:
1)
rodzaj wykonanej czynności;
2)
stopień skomplikowania wykonanej czynności;
3)
koszt pracy jednej osoby w jednym dniu lub godzinie pomnożony przez liczbę osób i dni lub godzin;
4)
koszt czynności organizacyjno-administracyjnych notyfikowanej jednostki certyfikującej lub kontrolującej, lub notyfikowanego laboratorium, zwanych dalej "jednostkami notyfikowanymi", lub kompetentnej jednostki upoważnionej zgodnie z art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, zwanej dalej "kompetentną jednostką".
2.
Przy ustalaniu opłat za czynności, o których mowa w § 1 pkt 1-4, uwzględnia się koszty poszczególnych etapów tych czynności.
3.
Na sumę kosztów czynności, o których mowa w § 1 pkt 1-4, mogą składać się koszty:
1)
formalnego rozpatrzenia wniosku, przeprowadzenia analizy jego kompletności, dokonania identyfikacji wyrobu i wnioskodawcy oraz rejestracji wniosku (opłata wstępna);
2)
przeprowadzenia kontroli warunków techniczno-organizacyjnych;
3)
przeprowadzenia szczegółowej analizy dokumentacji oraz dokonania oceny zgodnie z procedurą jednostki notyfikowanej lub kompetentnej jednostki;
4)
oceny wyników przez właściwy komitet techniczny, grupę lub osobę w jednostce notyfikowanej lub w kompetentnej jednostce;
5)
wystawienia certyfikatu lub sprawozdania z badań;
6)
sprawowania nadzoru w zakresie wykonanych czynności, jeżeli wynika to z zastosowanej procedury oceny zgodności.
1.
Podstawę do ustalenia opłat za czynności, o których mowa w § 1 pkt 5, stanowią:
1)
niezbędna do oceny liczba audytorów i ekspertów technicznych;
2)
koszt pracy audytorów i ekspertów technicznych;
3)
koszt czynności organizacyjno-administracyjnych krajowej jednostki akredytującej;
4)
zakres akredytacji.
2.
Opłaty za czynności, o których mowa w § 1 pkt 5, obejmują koszty:
1)
poszczególnych etapów procesu akredytacji;
2)
sprawowania nadzoru nad akredytowanymi jednostkami oceniającymi zgodność;
3)
uczestnictwa w krajowym systemie akredytacji.
3.
Na sumę kosztów poszczególnych etapów procesu akredytacji składają się koszty:
1)
formalnego rozpatrzenia wniosku (opłata wstępna);
2)
czynności organizacyjno-administracyjnych;
3)
oceny w procesie akredytacji zgodnie z procedurą krajowej jednostki akredytującej;
4)
oceny przebiegu procesu i wydania opinii przez komitet techniczny krajowej jednostki akredytującej;
5)
wystawienia certyfikatu akredytacji.
Opłaty ustalone w sposób określony w § 2 i 3 uwzględniają kwotę podatku od towarów i usług, jeżeli czynności, o których mowa w § 1, podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.
1.
Opłaty są publikowane w cennikach stanowiących ofertę jednostki notyfikowanej, kompetentnej jednostki albo krajowej jednostki akredytującej.
2.
Ustalenie nowej wysokości opłat może nastąpić nie częściej niż raz na sześć miesięcy.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z systemem oceny zgodności oraz akredytacją jednostek certyfikujących, kontrolujących i laboratoriów (Dz. U. Nr 70, poz. 636), które utraciło moc obowiązującą z dniem 3 grudnia 2011 r. zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 102, poz. 586).