§ 11. - Sposób stosowania przymusu bezpośredniego. - Dz.U.1995.103.514 - OpenLEX

§ 11. - Sposób stosowania przymusu bezpośredniego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.103.514

Akt utracił moc
Wersja od: 8 września 1995 r.
§  11. 
1. 
Po zleceniu przymusu bezpośredniego w formie unieruchomienia lub izolacji lekarz wypełnia niezwłocznie kartę zastosowania tych środków, zwaną dalej "kartą", uzasadniając przyczyny zastosowania przymusu, jego rodzaj i czas unieruchomienia lub izolacji. Kartę załącza się do dokumentacji medycznej pacjenta. Wzór karty stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. 
Zlecenie przymusu bezpośredniego w formie unieruchomienia lub izolacji, dokonane przez pielęgniarkę, i jego uzasadnienie odnotowuje ona w karcie, o czym powiadamia lekarza. O fakcie tym powinien być dokonany stosowny wpis w karcie.