Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.93

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 stycznia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 9 stycznia 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego protokołu i dokumentacji służbowej z kontroli osobistej oraz z przeglądania zawartości bagaży lub sprawdzania ładunków, a także wzorów protokołów z tych czynności

Na podstawie art. 23c ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) sposób sporządzania:
a) protokołu z kontroli osobistej, o którym mowa w art. 23a ust. 10 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, zwanej dalej "ustawą",
b) dokumentacji służbowej z kontroli osobistej, o której mowa w art. 23a ust. 13 ustawy,
c) protokołu z przeglądania zawartości bagaży lub sprawdzania ładunków w portach, na dworcach lub innych miejscach odprawy podróżnych lub bagażu oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego, o którym mowa w art. 23b ust. 10 ustawy,
d) dokumentacji służbowej z przeglądania zawartości bagaży lub sprawdzania ładunków w portach, na dworcach lub innych miejscach odprawy podróżnych lub bagażu oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego, o której mowa w art. 23b ust. 12 ustawy;
2) wzór protokołu z:
a) kontroli osobistej,
b) przeglądania zawartości bagaży lub sprawdzania ładunków w portach, na dworcach lub innych miejscach odprawy podróżnych lub bagażu oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego.
§  2. 
1.  Protokół z:
1) kontroli osobistej sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) przeglądania zawartości bagaży lub sprawdzania ładunków w portach, na dworcach lub innych miejscach odprawy podróżnych lub bagażu oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
2.  Protokoły, o których mowa w ust. 1, sporządza się w formie papierowej w dwóch egzemplarzach:
1) przez odręczne wypełnienie formularzy według odpowiednich wzorów, o których mowa w ust. 1, albo
2) za pomocą urządzeń technicznych zapewniających wydrukowanie wypełnionego dokumentu.
3.  Protokoły, o których mowa w ust. 1, podpisują:
1) funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeprowadzający czynności, zwany dalej "funkcjonariuszem";
2) osoba kontrolowana w przypadku protokołu z kontroli osobistej;
3) posiadacz bagażu lub ładunków lub przedstawiciel przewoźnika, spedytora lub agenta morskiego, w którego obecności dokonano czynności w przypadku protokołu z przeglądania zawartości bagaży lub sprawdzania ładunków w portach, na dworcach lub innych miejscach odprawy podróżnych lub bagażu oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego;
4) inne osoby uczestniczące w czynnościach.
4.  Oświadczenia i wnioski, o których mowa w art. 23a ust. 10 pkt 5 ustawy, zamieszcza się w protokole z możliwie największą dokładnością.
5.  W protokole nie zastępuje się zapisu treści oświadczeń i wniosków odwoływaniem się do innych protokołów lub dokumentów.
6.  Jeżeli osoby, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4, odmawiają złożenia podpisu w protokole lub nie mogą go złożyć, funkcjonariusz zaznacza w protokole przyczynę braku tego podpisu.
7.  W przypadku gdy w protokole brakuje miejsca na wpisanie potrzebnych informacji lub treści, należy je wpisać, z uwzględnieniem niezbędnych informacji i treści przewidzianych dla danej części protokołu, na osobnym arkuszu, który załącza się do protokołu.
§  3. 
1.  W przypadkach, o których mowa w art. 23a ust. 13 oraz art. 23b ust. 12 ustawy, funkcjonariusz dokumentuje przeprowadzone czynności w dokumentacji służbowej.
2.  Dokumentację, o której mowa w ust. 1, sporządza się w formie papierowej w jednym egzemplarzu:
1) odręcznie albo
2) za pomocą urządzeń technicznych, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.
3.  Dokumentacja służbowa sporządzona w sposób określony w ust. 2 pkt 2 podlega wydrukowaniu i podpisaniu przez funkcjonariusza.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZAPOZNAŁEM(-ŁAM) SIĘ

.........................................

(podpis przełożonego)

....................................................

(sygnatura literowo-cyfrowa)

PROTOKÓŁ Z KONTROLI OSOBISTEJ

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27), zwanej dalej "ustawą", dokonano kontroli osobistej:

1. Data i godzina rozpoczęcia czynności: .................................................................................

2. Miejsce dokonania czynności: ..............................................................................................

3. Dane funkcjonariusza ABW dokonującego czynności:

1) imię: ...............................................................................................................................

2) nazwisko: .......................................................................................................................

3) stanowisko służbowe: ....................................................................................................

4. Dane osoby kontrolowanej:

1) imię: ...............................................................................................................................

2) nazwisko: .......................................................................................................................

3) numer PESEL lub data urodzenia: .................................................................................

4) rodzaj i cechy identyfikacyjne dokumentu, na podstawie którego ustalono tożsamość osoby:

.........................................................................................................................................

5) rysopis: ...........................................................................................................................

(wypełnia się w przypadku braku dokumentu, na podstawie którego można ustalić tożsamość osoby kontrolowanej)

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

5. Osoby uczestniczące w czynności:

Osoba przybrana:

1) imię: ...............................................................................................................................

2) nazwisko: .......................................................................................................................

3) numer PESEL lub data urodzenia: .................................................................................

4) rodzaj i cechy identyfikacyjne dokumentu, na podstawie którego ustalono tożsamość osoby:

........................................................................................................................................

Osoba wskazana:

1) imię: ...............................................................................................................................

2) nazwisko: .......................................................................................................................

3) numer PESEL lub data urodzenia: .................................................................................

4) rodzaj i cechy identyfikacyjne dokumentu, na podstawie którego ustalono tożsamość osoby:

.........................................................................................................................................

6. Przyczyny podjęcia czynności: ...........................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

7. Przebieg czynności: .............................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

8. Spis znalezionych i odebranych przedmiotów oraz w miarę potrzeby ich opis: ................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

9. Oświadczenia i wnioski uczestników: ................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

10. Inne okoliczności dotyczące przebiegu czynności: .............................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

11. Osobę kontrolowaną pouczono, zgodnie z art. 23a ust. 9 ustawy, o jej prawach wynikających z art. 23a ust. 10, 11 i 15 ustawy.

12. Omówienie poprawek i skreśleń: ........................................................................................

..............................................................................................................................................

13. Załączniki do protokołu: .....................................................................................................

14. Data i godzina zakończenia czynności: ...............................................................................

Protokół osobiście odczytałem(-łam) / odczytano mi*).

...........................................

...........................................

............................................ ........................................... ..........................................

(podpis funkcjonariusza ABW) (podpis(y) osoby (osób) (podpis osoby kontrolowanej)

uczestniczącej(~cych) w czynności)

15. Wskazanie przyczyny braku podpisu osoby kontrolowanej lub osoby uczestniczącej w czynności*: ...........................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Pouczenie:

1) osobie kontrolowanej przysługuje prawo do żądania sporządzenia protokołu z kontroli osobistej - zgodnie z art. 23a ust. 10 ustawy;

2) osobie kontrolowanej przysługuje zażalenie do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce dokonania kontroli osobistej, w terminie 7 dni od dnia jej dokonania, w celu zbadania zasadności, legalności oraz prawidłowości jej dokonania; do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 50 Kodeksu postępowania karnego - zgodnie z art. 23a ust. 11 ustawy;

3) zażalenie, o którym mowa w pkt 2, składa się za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ABW, której funkcjonariusz dokonał kontroli osobistej; jednostka organizacyjna ABW niezwłocznie przekazuje zażalenie do sądu rejonowego - zgodnie z art. 23a ust. 15 ustawy.

.......................................................

(podpis osoby kontrolowanej)

__________________________________________________________________________________

Kopię niniejszego protokołu otrzymałem(-łam) dnia ..................................... o godz. ........................... .

........................................................

(podpis osoby kontrolowanej)

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 - osoba kontrolowana: ....................................................

Egz. nr 2 - ABW

Wykonał: ...............................................

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZAPOZNAŁEM(-ŁAM) SIĘ

........................................

(podpis przełożonego)

.......................................................

(sygnatura literowo–cyfrowa)

PROTOKÓŁ Z PRZEGLĄDANIA ZAWARTOŚCI BAGAŻU

LUB ZE SPRAWDZANIA ŁADUNKU*)

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 23b ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27), zwanej dalej "ustawą", dokonano przeglądania zawartości bagażu lub sprawdzania ładunku*):

1. Data i godzina rozpoczęcia czynności: ...............................................................................

2. Miejsce dokonania czynności: .............................................................................................

3. Dane funkcjonariusza ABW dokonującego czynności:

1) imię: ..............................................................................................................................

2) nazwisko: ......................................................................................................................

3) stanowisko służbowe: ...................................................................................................

4. Dane posiadacza bagażu lub ładunków, przedstawiciela przewoźnika, spedytora lub agenta morskiego*):

1) imię: ...............................................................................................................................

2) nazwisko: ......................................................................................................................

3) numer PESEL lub data urodzenia: ................................................................................

4) rodzaj i cechy identyfikacyjne dokumentu, na podstawie którego ustalono tożsamość osoby:

.......................................................................................................................................

5) rysopis: .........................................................................................................................

(wypełnia się w przypadku braku dokumentu, na podstawie którego można ustalić tożsamość posiadacza bagażu)

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

5. Przyczyny podjęcia czynności: ..........................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

6. Przebieg czynności:.............................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

7. Spis znalezionych i odebranych przedmiotów oraz w miarę potrzeby ich opis: ...............

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

8. Oświadczenia i wnioski uczestników: ...............................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

9. Inne okoliczności dotyczące przebiegu czynności: ............................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

10. Posiadacza bagażu lub ładunków lub przedstawiciela przewoźnika, spedytora lub agenta morskiego*) pouczono, zgodnie z art. 23b ust. 9 ustawy, o jego prawach wynikających z art. 23b ust. 10, 11 i 13 ustawy.

11. Omówienie poprawek i skreśleń: .......................................................................................

.............................................................................................................................................

12. Załączniki do protokołu: ....................................................................................................

13. Data i godzina zakończenia czynności: .............................................................................

Protokół osobiście odczytałem(-łam) / odczytano mi*).

..................................................... .................................................................

(podpis funkcjonariusza ABW) (podpis posiadacza bagażu lub ładunków lub

przedstawiciela przewoźnika, spedytora lub agenta

morskiego, w obecności którego dokonano czynności*))

14. Wskazanie przyczyny braku podpisu posiadacza bagażu lub ładunków lub przedstawiciela przewoźnika, spedytora lub agenta morskiego, w obecności którego dokonano czynności: ..........................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Pouczenie:

1) posiadaczowi bagażu lub ładunków lub przedstawicielowi przewoźnika, spedytora lub agenta morskiego przysługuje prawo do żądania sporządzenia protokołu z dokonanych czynności – zgodnie z art. 23b ust. 10 ustawy;

2) posiadaczowi bagażu lub ładunków lub przedstawicielowi przewoźnika, spedytora lub agenta morskiego przysługuje zażalenie do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce dokonania czynności, w terminie 7 dni od dnia jej dokonania, w celu zbadania zasadności, legalności oraz prawidłowości jej dokonania; do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 50 Kodeksu postępowania karnego – zgodnie z art. 23b ust. 11 ustawy;

3) zażalenie, o którym mowa w pkt 2, składa się za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ABW, której funkcjonariusz dokonał czynności przeglądania zawartości bagażu lub sprawdzenia ładunku*); jednostka organizacyjna ABW niezwłocznie przekazuje zażalenie do sądu rejonowego – zgodnie z art. 23b ust. 13 ustawy.

..................................................................

(podpis posiadacza bagażu lub ładunków lub

przedstawiciela przewoźnika, spedytora lub agenta

morskiego, w obecności którego dokonano czynności*))

Kopię niniejszego protokołu otrzymałem(-łam) dnia ............................... o godz. ................... .

..................................................................

(podpis posiadacza bagażu lub ładunków lub

przedstawiciela przewoźnika, spedytora lub agenta

morskiego, w obecności którego dokonano czynności*))

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 - posiadacz bagażu lub ładunków, przedstawiciel przewoźnika, spedytora lub agenta morskiego*: .....................................................

Egz. nr 2 - ABW

Wykonał: ....................................................

*) Niepotrzebne skreślić.