Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.131.628

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 listopada 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ
z dnia 22 grudnia 1993 r.
w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych, niektórych napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, benzyn oraz olejów napędowych i opałowych.

Na podstawie art. 58 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445, z 1991 r. Nr 60, poz. 253, Nr 73, poz. 320 i Nr 100, poz. 442, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 oraz z 1993 r. Nr 60, poz. 279 i Nr 129, poz. 598) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Rozdysponowanie kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych, niektórych napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, benzyn oraz olejów napędowych i opałowych, ustanowionych na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r . - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445, z 1991 r. Nr 60, poz. 253, Nr 73, poz. 320 i Nr 100, poz. 442, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 oraz z 1993 r. Nr 60, poz. 279 i Nr 129, poz. 598), następuje w drodze wydawania pozwoleń na przywóz na podstawie wniosków składanych przez podmioty gospodarcze dokonujące obrotu towarowego z zagranicą, posiadające koncesję Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą na przywóz towarów objętych wnioskiem.
2. Wzór wniosku o udzielenie pozwolenia na przywóz alkoholi skażonych, niektórych napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, benzyn oraz olejów napędowych i opałowych stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3. Rodzaj dokumentów i zakres informacji wymaganych przy składaniu wniosków, o których mowa w ust. 1 i 2, zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia.
4. Wnioski o przydział kontyngentów należy składać:
1) na pierwsze półrocze - od dnia ustanowienia kontyngentu,
2) na drugie półrocze - od dnia 1 czerwca.
5. Rozdysponowanie kontyngentów na przywóz towarów, o których mowa w § 1 ust. 1, dokonywane będzie z uwzględnieniem następujących kryteriów:
1) wielkości sprzedaży na rynku krajowym towaru objętego wnioskiem w ostatnich dwunastu miesiącach poprzedzających datę złożenia wniosku,
2) stopnia wykorzystania przydzielonego kontyngentu w poprzednim półroczu,
3) wartości obrotów, w tym obrotów towarem objętym kontyngentem, w ostatnich dwunastu miesiącach poprzedzających datę złożenia wniosku,
4) wielkości i wyposażenia posiadanej bazy magazynowej (dotyczy paliw płynnych).
6. Przy rozdysponowaniu kontyngentów na benzyny, oleje napędowe i opałowe mogą być stosowane preferencje dla:
1) zakładów rafineryjnych na zaopatrzenie procesu technologicznego niektórych rodzajów benzyn, olejów napędowych i opałowych w niezbędne uszlachetniające komponenty w ilościach potwierdzonych przez Ministra Przemysłu i Handlu,
2) Wojska Polskiego na zaopatrzenie sprzętu latającego w paliwa lotnicze w ilościach potwierdzonych przez Ministra Obrony Narodowej,
3) wytypowanej jednostki odpowiedzialnej za utrzymanie rezerw państwowych w ilościach potwierdzonych przez Ministra Przemysłu i Handlu.
§  2. 1 Z uwagi na ważny interes gospodarczy kraju kolejny kontyngent półroczny może być rozdysponowany w półroczu poprzednim, a część kontyngentu, o którym mowa w § 1 ust. 6, nie wykorzystana w pierwszym półroczu, może być rozdysponowana w półroczu następnym.
§  3. W zakresie uregulowanym niniejszym rozporządzeniem nie stosuje się przepisów § 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 22 grudnia 1993 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów oraz postępowania w sprawach wydawania pozwoleń na wywóz i przywóz w obrocie towarowym z zagranicą (Dz. U. Nr 131, poz. 626).
§  4. Traci moc rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 grudnia 1992 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych, niektórych napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, benzyn, olejów napędowych i opałowych (Dz. U. z 1993 r. Nr 2, poz. 9 i Nr 60, poz. 283).
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1994 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Wypełnić pismem maszynowym

MINISTERSTWO WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ

Departament Regulacji Obrotu

Plac Trzech Krzyży 5

00-507 Warszawa

tel. 693-59-86, teleks 81 4501 MHZ PL

MWGzZ

FORMULARZ

KON

Wypełnia Ministerstwo

Wpłynęło dnia .............

Numer rejestru ............

Wniosek przjął ............

Wniosek przekazano do .....

Wypełnia wnioskodawca

WNIOSEK

o udzielenie pozwolenia na przywóz alkoholi skażonych, niektórych napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, benzyn oraz olejów napędowych i opałowych ...........................................................1)

1. REGON (pełny) ..................................................

2. Numer identyfikacji podatkowej NIP . ...................................

3. Nr koncesji MWGzZ ..............................................

4. Nr koncesji Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ..................

5. Nr zezwolenia Ministra Przemysłu i Handlu ................................

6. Wnioskodawca ..................................................

(nazwa pełna)

Wnioskodawca ..................................................

(nazwa skrócona)

7. Adres: ulica ......................... kod pocztowy .................

miejscowość ............. teleks ........ telefaks ...............

Proszę o udzielenie pozwolenia na przywóz w ...... r. towarów według poniższej specyfikacji2):

PozycjaKod PCNWyszczególnienieCenaWnioskowana:3)
(4 znaki)(9 znaków)jednostkowailośćwartość

8. Nazwa kontrahenta zagranicznego ....................................

9. Adres kontrahenta zagranicznego .....................................

10. Kraj pochodzenia towaru i nazwa producenta (jeśli różny od kontrahenta zagranicznego) .............................................................

11. Kraj zakupu ..................................................

12. Nr kontraktu ..................................................

13. Waluta kontraktu ...............................................

14. Termin dostawy według kontraktu ....................................

15. Rodzaj transakcji (rozliczenia):

- wolnodewizowe 4)

- w jednostkach rozrachunkowych 

- bartery 

- inne (podać jakie)  ..............................

16. Warunki płatności (podać jakie) ......................................

17. Wnioskowany termin ważności pozwolenia ...............................

18. Nazwisko osoby, która mogłaby udzielić dodatkowych informacji ................

tel.........., telefaks ................, teleks .................

..............................

(data wystawienia wniosku)

............................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

............................

(imię, nazwisko, stanowisko)

______

1) Podać podstawę prawną, na jakiej ustanowiono kontyngent bądź czasowe ograniczenie przywozu.

2) Wniosek powinien zawierać nazwę towaru i odpowiednie oznaczenia kodowe według kodu PCN, zgodnie z załącznikami do rozporządzenia o ustanowieniu kontyngentów.

3) W jednostkach zgodnych z rozporządzeniem o ustanowieniu kontyngentów.

4) We właściwą kratkę wpisać znak x.

Uwaga: Uprzedza się o odpowiedzialności karnej z art. 247 § 1 oraz art. 267 Kodeksu karnego, a także art. 81 ustawy karnej skarbowej za podanie we wniosku nieprawdziwych danych i informacji.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

DOKUMENTY I INFORMACJE WYMAGANE PRZY SKŁADANIU WNIOSKÓW O PRZYDZIAŁ KONTYNGENTU

Podmioty składające wniosek o przydział kontyngentu na import alkoholi skażonych, niektórych napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych oraz benzyn, olejów napędowych i opałowych obowiązane są załączyć do wniosku następujące dokumenty i informacje:

1) oświadczenie podmiotu o wielkości sprzedaży wnioskowanego towaru w okresie ostatnich dwunastu miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, wraz z podaniem głównych odbiorców krajowych i dostawców zagranicznych,

2) rozliczenie wykorzystania kontyngentu przydzielonego w poprzednim roku, wraz z kopiami SAD,

3) wskazanie udokumentowanych źródeł finansowania dostaw importowych, z uwzględnieniem środków własnych i obcych,

4) zobowiązanie, że jakość importowanych towarów spełnia normy i wymogi obowiązujące w kraju oraz że towary importowane będą posiadać certyfikaty jakościowe firm kontrolnych krajowych i zagranicznych,

5) zezwolenie wydane przez Ministra Przemysłu i Handlu na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego wyrobami spirytusowymi (dotyczy kontyngentu na przywóz niektórych napojów alkoholowych),

6) koncesję Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na wyrób i rozlew wódek lub umowę na rozlew zawartą z podmiotem posiadającym koncesję Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na wyrób i rozlew wódek (dotyczy kontyngentu na przywóz preparatów alkoholowych lub przywóz napojów alkoholowych w pojemnikach zawierających więcej niż 2 litry),

7) oświadczenie o posiadanych warunkach magazynowania paliw płynnych, wraz z dokumentem stwierdzającym tytuł prawny (własność, najem, dzierżawa, użytkowanie),

8) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego, że podmiot nie zalega z realizacją ciążących na nim zobowiązań podatkowych,

9) kopię kontraktu.

1 § 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 4 listopada 1996 r. (Dz.U.96.129.610) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 listopada 1996 r.