Sposób rozdysponowania kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.62.300

Akt utracił moc
Wersja od: 12 lipca 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ
z dnia 2 lipca 1993 r.
w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier.

Na podstawie art. 58 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445, z 1991 r. Nr 60, poz. 253, Nr 73, poz. 320 i Nr 100, poz. 442, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i z 1993 r. Nr 60, poz. 279) zarządza się, co następuje:
1.
Rozdysponowanie kontyngentów celnych, ustanowionych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier (Dz. U. Nr 58, poz. 265), będzie dokonywane na podstawie wniosków podmiotów gospodarczych realizujących obrót towarowy z zagranicą o udzielenie pozwolenia na przywóz towaru objętego tym kontyngentem.
2.
Pozwolenia na przywóz towarów, o których mowa w ust. 1, udziela się na czas oznaczony. Udzielone pozwolenie na przywóz nie wykorzystane w oznaczonym terminie traci ważność.
3.
Udzielone podmiotowi pozwolenie na przywóz nie może przekraczać 1/3 wielkości ustanowionego kontyngentu.
4.
Wzór wniosku o udzielenie pozwolenia na przywóz towaru objętego kontyngentem celnym stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia.
5.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, powinny być dołączone następujące dokumenty:
1)
dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu z zagranicą towarami objętymi kontyngentem celnym: odpis z właściwego rejestru - od osób prawnych lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - od podmiotów nie będących osobami prawnymi,
2)
kopia dokumentu właściwego urzędu statystycznego o nadaniu numeru identyfikatora statystycznego podmiotu (REGON),
3)
zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o zgłoszeniu przez podmiot obowiązku podatkowego (lub kopia pokwitowania uiszczenia opłaty związanej ze zgłoszeniem tego obowiązku) oraz potwierdzenie, że podmiot nie zalega z realizacją ciążących na nim zobowiązań podatkowych,
4)
kopia kontraktu dotyczącego towaru, którego przywóz jest przedmiotem wniosku,
5)
kopia zezwolenia Ministra Przemysłu i Handlu na obrót hurtowy piwem lub winem i napojami winnymi - w odniesieniu do podmiotów ubiegających się o przydział kontyngentów na przywóz piwa, wina i napojów winnych,
6)
numer koncesji Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą na przywóz towarów z zagranicy - w odniesieniu do podmiotów ubiegających się o przydział kontyngentów na przywóz towarów określonych w rozporządzeniu Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie wykazu towarów i usług, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji (Dz. U. Nr 60, poz. 282).
6.
Wnioski, o których mowa w ust. 1, mogą być składane do Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z Zagranicą od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i będą rozpatrywane w kolejności zgłoszeń do czasu wyczerpania kontyngentu celnego. Wnioski składane w terminie wcześniejszym nie będą rozpatrywane.
7.
Kontyngent nie rozdysponowany do dnia 31 grudnia 1993 r. nie przechodzi na 1994 r.
W zakresie uregulowanym niniejszym rozporządzeniem nie stosuje się przepisów § 1 ust. 1-5 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 grudnia 1989 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów oraz postępowania w sprawach dotyczących pozwoleń na wywóz i przywóz w obrocie towarowym z zagranicą (Dz. U. z 1990 r. Nr 1, poz. 8 i Nr 60, poz. 352 oraz z 1992 r. Nr 1, poz. 2).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Wypełnić pismem maszynowym

MINISTERSTWO WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ

DEPARTAMENT REGULACJI OBROTU

Plac Trzech Krzyży 5

00-507 Warszawa

tel. 693-59-52, teleks 814501, MZG PL

telefaks 286-808

MWGzZ

FORMULARZ

C

Wypełnia Ministerstwo

Wpłynęło dnia .............

Wniosek przyjął ...........

Wniosek załatwił ..........

Data załatwienia ..........

Wydano pozwolenie nr .......

Wypełnia importer

WNIOSEK

o udzielenie pozwolenia na przywóz niektórych towarów

pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki

Słowackiej i Republiki Węgier1)

1. Identyfikator REGON (9-znakowy) ....... Numer identyfikacji

podatkowej NIP .............

2. Nr koncesji MWGzZ2) .......................................

3. Nr zezwolenia Ministra Przemysłu i Handlu3)................

4. Importer ..................................................

(nazwa pełna)

Importer ..................................................

(nazwa skrócona)

5. Adres: ulica............ kod pocztowy .........

miejscowość ............................

telefon ......., teleks ......., telefaks .....

6. Kraj pochodzenia towarów .......................

7. Kraj zakupu ....................................

Proszę o udzielenie pozwolenia na przywóz w 1993 r. towarów

według poniższej specyfikacji4):

Pozycja (4 znaki)Kod PCN

(9 znaków)

WyszczególnienieCena jednostkowa (USD/jednostkę)Wnioskowana
ilośćwartość (USD)

8. Nazwa eksportera zagranicznego ..................

9. Adres eksportera zagranicznego ..................

10. Nr kontraktu importowego ........................

11. Termin dostawy według kontraktu .................

12. Waluta kontraktu ...... Warunki płatności .......

13. Wnioskowany termin ważności pozwolenia ..........

.......................... ........................

(data wystawienia wniosku) (podpis i pieczęć osoby

uprawnionej)

........................

(imię, nazwisko,

stanowisko służbowe)

______

1) Wniosek o udzielenie pozwolenia na przywóz powinien być składany oddzielnie na każdą pozycję towarową i kraj.

2) Dotyczy towarów objętych koncesjonowaniem.

3) Dotyczy piwa, wina i napojów winnych.

4) Wniosek powinien zawierać nazwę towaru i odpowiednie oznaczenia kodowe według kodu PCN zgodnie z załącznikami do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier (Dz. U. Nr 58, poz. 265).

5) W jednostkach zgodnych z rozporządzeniem o ustanowieniu kontyngentów.