Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.19.86

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 lipca 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ
z dnia 25 lutego 1993 r.
w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy

Na podstawie art. 58 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445, z 1991 r. Nr 60, poz. 253, Nr 73, poz. 320 i Nr 100, poz. 442 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 85) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. 1 Rozdysponowanie kontyngentów celnych, ustanowionych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 8, poz. 38 i Nr 51, poz. 239), rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary elektroniczne przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 51, poz. 237) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego (Dz. U. Nr 51, poz. 239), będzie dokonywane na podstawie wniosku podmiotu gospodarczego realizującego obrót towarowy z zagranicą o przydział kontyngentów, z uwzględnieniem następujących kryteriów:
1) wielkości produkcji lub montażu urządzeń komputerowych, innych urządzeń elektronicznych, podzespołów elektronicznych lub materiałów do produkcji elektronicznej w ostatnich dwóch latach poprzedzających rok, na który ustanowiono kontyngent
2) wielkości sprzedaży urządzeń komputerowych, innych urządzeń elektronicznych, podzespołów elektronicznych lub materiałów do produkcji elektronicznej na rynku krajowym i zagranicznym w okresie, o którym mowa w pkt 1,
3) wielkości i wyposażenia posiadanej bazy produkcyjnej, serwisowej i magazynowej,
4) przy zakupie urządzeń komputerowych: ich przeznaczenia do obsługi procesów produkcyjnych w modernizowanych obiektach przemysłowych lub do celów naukowo-badawczych.
2. 2 Wzór wniosku o przydział kontyngentów na przywóz towarów w ramach kontyngentów celnych, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, powinny być dołączone następujące dokumenty:
1) dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu z zagranicą towarami objętymi wnioskiem: od osób prawnych - odpis z właściwego rejestru, od podmiotów nie będących osobami prawnymi - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
2) kopia dokumentu właściwego urzędu statystycznego o nadaniu numeru identyfikatora statystycznego podmiotu REGON,
3) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o zgłoszeniu przez podmiot obowiązku podatkowego (lub kopia pokwitowania uiszczenia opłaty związanej ze zgłoszeniem tego obowiązku) oraz potwierdzenie, że podmiot nie zalega z realizacją ciążących na nim zobowiązań podatkowych,
4) 3 oświadczenie o wartości importu w 1992 r. (w USD) towarów objętych wnioskiem, na podstawie dokumentów celnych SAD,
5) 4 oświadczenie zawierające dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4.
4. Wnioski o przydział kontyngentu należy składać od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
5. Kontyngent nie rozdysponowany do dnia 31 grudnia 1993 r. nie przechodzi na 1994 r.
§  2. W zakresie uregulowanym niniejszym rozporządzeniem nie stosuje się § 1 ust. 1-5 rozporządzenia Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 grudnia 1989 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów oraz postępowania w sprawach dotyczących pozwoleń na wywóz i przywóz w obrocie towarowym z zagranicą (Dz. U. z 1990 r. Nr 1, poz. 8 i Nr 60, poz. 352 oraz z 1992 r. Nr 1, poz. 2).
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  5

WNIOSEK

MINISTERSTWO WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ

DEPARTAMENT REGULACJI OBROTU

Plac Trzech Krzyży 5

00-507 Warszawa

tel. 693-59-52, teleks 814501, MZG PL

telefaks 286-808

MWGzZ

FORMULARZ

E

Wypełnia Ministerstwo

Wpłynęło dnia .............

Wniosek przyjął ...........

Wniosek załatwił ..........

Data załatwienia ..........

Wydano pozwolenie nr .......

Wypełnia importer

o przydział kontyngentów na przywóz niektórych maszyn,

podzespołów, urządzeń elektronicznych oraz materiałów

dla przemysłu elektronicznego

1. Identyfikator REGON (9-znakowy) ....... Numer identyfikacji

podatkowej NIP .............

2. Importer ...................................................

(nazwa pełna)

3. Importer ...................................................

(nazwa skrócona)

4. Adres: ulica............ kod pocztowy .........

miejscowość ............................

telefon ......., teleks ......., telefaks .....

Proszę o przydział kontyngentów na import w ..... 199.... r.

towarów w następujących wartościach:

PozycjaKod PCNWyszczególnienieWnioskowana wartość w USD

5. Kraj pochodzenia towarów ..............

6. Kraj zakupu ...........................

............................. ........................

(data wystawienia wniosku) (podpis i pieczęć osoby

uprawnionej)

1 § 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 2 lipca 1993 r. (Dz.U.93.62.297) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 lipca 1993 r.
2 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 2 lipca 1993 r. (Dz.U.93.62.297) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 lipca 1993 r.
3 § 1 ust. 3 pkt 4 dodany przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 2 lipca 1993 r. (Dz.U.93.62.297) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 lipca 1993 r.
4 § 1 ust. 3 pkt 5 dodany przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 2 lipca 1993 r. (Dz.U.93.62.297) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 lipca 1993 r.
5 Załącznik zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 2 lipca 1993 r. (Dz.U.93.62.297) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 lipca 1993 r.