Sposób przeprowadzania, zasady i warunki przetargów lub rokowań oraz kryteria oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Tczew".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.37.447

Akt utracił moc
Wersja od: 27 kwietnia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie sposobu przeprowadzania, zasad i warunków przetargów lub rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Tczew".

Na podstawie art. 17 ust. 1a ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 2000 r. Nr 117, poz. 1228) zarządza się, co następuje:
1.
Przetargi lub rokowania przeprowadza Specjalna Strefa Ekonomiczna "Żarnowiec-Tczew" Sp. z o.o., zwana dalej "Zarządzającym".
2.
O wyborze trybu ustalania przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie, decyduje Zarządzający.
1.
Przetargi lub rokowania są podejmowane na podstawie publicznego zaproszenia.
2.
Celem przetargu lub rokowań jest ustalenie przedsiębiorców, których planowane przedsięwzięcia gospodarcze na terenie strefy w największym stopniu przyczyniają się do osiągnięcia celów ustanowienia strefy.
Do przeprowadzenia przetargu lub rokowań Zarządzający powołuje komisję w składzie co najmniej czteroosobowym.
Zarządzający zaprasza do przetargu lub rokowań, zamieszczając ogłoszenie w codziennej prasie ogólnokrajowej oraz, w miarę potrzeb, w prasie zagranicznej.
Zaproszenie do przetargu lub rokowań zawiera w szczególności:
1)
nazwę i siedzibę Zarządzającego oraz nazwę strefy,
2)
określenie położonego na terenie strefy mienia, które ma być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie strefy,
3)
informację o zasadach i warunkach udostępnienia przedsiębiorcom nieruchomości i innych składników majątkowych objętych przetargiem lub rokowaniami,
4)
ogólną informację o kryteriach oceny przedsięwzięć gospodarczych planowanych na terenie strefy przez przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie zezwoleń,
5)
określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków przetargu lub rokowań oraz cenę specyfikacji, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne,
6)
miejsce, termin składania i otwarcia ofert.
Specyfikacja, o której mowa w § 5 pkt 5, zawiera w szczególności:
1)
szczegółowy opis mienia, które ma być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie strefy,
2)
tekst regulaminu strefy,
3)
informacje o kryteriach oceny przedsięwzięć gospodarczych, o których mowa w § 13, planowanych na terenie strefy przez przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie zezwoleń,
4)
opis sposobu przygotowania ofert, obejmujący w szczególności informację o dokumentach, jakie mają dostarczyć oferenci, w tym dokumentach dotyczących ich formy prawnej oraz kondycji finansowej,
5)
informację co do sposobu określenia wysokości oferowanej opłaty z tytułu najmu, dzierżawy lub innej formy odpłatnego udostępnienia nieruchomości lub innych składników majątkowych należących do zakresu przetargu lub rokowań,
6)
istotne postanowienia umowy lub umów, które mają być zawarte z zarządzającym, lub ogólne warunki albo wzór umowy, jeżeli zarządzający wymaga od oferenta, żeby zawarł z nim umowę na takich warunkach,
7)
wymagania dotyczące wadium, jeżeli przewiduje się jego złożenie,
8)
opis sposobu udzielania przez Zarządzającego wyjaśnień dotyczących specyfikacji warunków przetargu lub rokowań,
9)
termin, do którego oferent będzie związany ofertą.
Ofertę sporządza się w formie pisemnej w języku polskim. Powinna ona zawierać w szczególności:
1)
nazwę i siedzibę oferenta, imię, nazwisko i adres, jeżeli oferentem jest osoba fizyczna,
2)
wielkość, przedmiot i charakter ekonomiczny planowanych przez oferenta przedsięwzięć gospodarczych na terenie strefy i warunków ich realizacji (biznesplan, studium wykonalności),
3)
nazwę i siedzibę podmiotu występującego w imieniu oferenta, jeśli zachodzi taka sytuacja,
4)
wysokość opłaty oferowanej z tytułu dzierżawy, najmu bądź innej formy udostępnienia nieruchomości albo innych składników majątkowych, których dotyczą przetarg lub rokowania, w przypadku gdy specyfikacja zawiera informację określoną w § 6 pkt 5.
Termin składania ofert, wyznaczony przez Zarządzającego, nie może być krótszy niż 14 dni, licząc od dnia zaproszenia do przetargu lub rokowań.
1.
Ofertę odrzuca się, jeżeli nie odpowiada wymogom ustalonym w § 7 niniejszego rozporządzenia lub nie spełnia warunków określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Tczew" (Dz. U. Nr 135, poz. 908, z 2000 r. Nr 108, poz. 1150 i nr 115, poz. 1200 oraz z 2001 r. Nr 30, poz. 337). Zarządzający niezwłocznie zawiadamia oferenta o odrzuceniu jego oferty.
2.
Minister właściwy do spraw gospodarki może unieważnić przetarg lub odstąpić od rokowań i polecić ich powtórzenie w innym terminie. Z tytułu unieważnienia przetargu lub odstąpienia od rokowań oferentom nie przysługują żadne roszczenia.
3.
W przypadku gdy minister właściwy do spraw gospodarki, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, powierzy Zarządzającemu udzielanie zezwoleń i wykonywanie w jego imieniu bieżącej kontroli, wówczas Zarządzający, za zgodą ministra właściwego do spraw gospodarki, może unieważnić przetarg lub odstąpić od rokowań i powtórzyć je w innym terminie. Z tytułu unieważnienia przetargu lub odstąpienia od rokowań oferentom nie przysługują żadne roszczenia.
Wszelkie informacje i wyjaśnienia, a także dokumenty związane z przetargiem lub rokowaniami udostępniane są wszystkim przedsiębiorcom ubiegającym się o zezwolenie.
Czynności komisji, o której mowa w § 3, mają charakter poufny. Przedsiębiorca, któremu udostępniono specyfikację, o której mowa w § 6, nie może bez zgody Zarządzającego ujawniać informacji uzyskanych w związku z przetargiem lub rokowaniami.
Z przetargu lub rokowań komisja sporządza protokół i przedkłada go Zarządzającemu, który rekomenduje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy, o ile minister właściwy do spraw gospodarki nie powierzy Zarządzającemu wydawania zezwoleń.
Ocena zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie strefy, powinna być dokonana na podstawie następujących kryteriów:
1)
przedmiotu i zakresu działalności gospodarczej oferenta prowadzonej dotychczas oraz działalności, której prowadzenie planuje na terenie strefy,
2)
wartości i warunków realizacji przedsięwzięć gospodarczych, w tym inwestycji planowanych na terenie strefy,
3)
udziału w tworzeniu i modernizacji infrastruktury gospodarczej w strefie,
4)
udziału w powiązaniach gospodarczych, w tym kooperacyjnych, z przedsiębiorcami działającymi na terenie strefy i w jej otoczeniu,
5)
zgodności przedsięwzięć gospodarczych planowanych na terenie strefy z celami rozwoju strefy oraz przedsięwzięciami gospodarczymi realizowanymi lub planowanymi na terenie strefy przez innych przedsiębiorców,
6)
stopnia zagrożenia dla środowiska oraz planowanych przedsięwzięć w zakresie jego ochrony,
7)
stopnia innowacyjności technologii przedsięwzięć i działalności planowanej na terenie strefy.
Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 stycznia 1998 r. w sprawie sposobu przeprowadzania, zasad i warunków przetargów lub rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców, na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Tczew" (Dz. U. Nr 22, poz. 109).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.