Art. 20. - [Powierzenie zarządzającemu SSE przeprowadzania kontroli] - Specjalne strefy ekonomiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1604 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 sierpnia 2023 r.
Art.  20.  [Powierzenie zarządzającemu SSE przeprowadzania kontroli]
1. 
Minister właściwy do spraw gospodarki może, w drodze rozporządzenia, powierzyć zarządzającemu:
1)
(uchylony),
2)
wykonywanie, w jego imieniu, kontroli realizacji warunków zezwolenia

- uwzględniając potrzebę zapewnienia właściwego funkcjonowania strefy.

1a. 
(uchylony).
2. 
W przypadku powierzenia zarządzającemu wykonania bieżącej kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest on upoważniony do dokonywania czynności kontrolnych przewidzianych dla organu koncesyjnego w przepisach o koncesjonowaniu działalności gospodarczej w zakresie ustalonym w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1.
3. 
Zarządzający niezwłocznie zawiadamia ministra właściwego do spraw gospodarki o powstaniu okoliczności, o których mowa w art. 19 ust. 3, i może występować do ministra właściwego do spraw gospodarki z wnioskiem o cofnięcie zezwolenia, ograniczenie jego zakresu lub przedmiotu działalności określonego w zezwoleniu.
4. 
Minister właściwy do spraw gospodarki jest upoważniony do kontroli zarządzającego w zakresie realizacji zadań powierzonych na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, oraz zadań, o których mowa w art. 8, na zasadach określonych w rozdziale 4 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji.