Sposób przeprowadzania i dokumentowania niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa przez Żandarmerię Wojskową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.432 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 3 kwietnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 27 grudnia 2001 r.
w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa przez Żandarmerię Wojskową

Na podstawie art. 33 ust. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 568 i 628) zarządza się, co następuje:
1.
Rozporządzenie określa:
1)
sposób przeprowadzania i dokumentowania przez Żandarmerię Wojskową niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa;
2)
wzory stosowanych druków i rejestrów.
2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, rozumie się przez to ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych.
Czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa, zwane dalej "czynnościami", przeprowadza się w sposób tajny, polegający na:
1)
obserwowaniu przesyłki zawierającej przedmiot przestępstwa, zwanej dalej "przesyłką", w tym przy użyciu urządzeń technicznych utrwalających obraz lub dźwięk;
2)
wyłączeniu przesyłki z obrotu;
3)
otwarciu przesyłki;
4)
ocenie zawartości przesyłki, w tym na pobraniu próbek i dokonaniu badań laboratoryjnych;
5)
usunięciu przedmiotu przestępstwa z przesyłki;
6)
oznakowaniu przesyłki;
7)
zastąpieniu zawartości przesyłki w części lub całości;
8)
zamknięciu przesyłki;
9)
włączeniu przesyłki do obrotu.
1.
Dokumentację czynności stanowią:
1)
zarządzenie Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej przeprowadzenia niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa;
2)
zawiadomienie o zarządzeniu przeprowadzenia czynności właściwego miejscowo, wojskowego prokuratora okręgowego;
3)
informacja Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej o zakończeniu i wynikach czynności, skierowana do wojskowego prokuratora okręgowego;
4)
notatka służbowa utrwalająca przebieg i wyniki czynności;
5)
nakaz wojskowego prokuratora okręgowego zaniechania czynności;
6)
rejestr wniosków i zarządzeń;
7)
rejestr zawiadomień.
2.
Notatka służbowa, o której mowa w ust. 1 pkt 4, zawiera:
1)
numer sprawy i jej kryptonim;
2)
określenie rodzaju zastosowanych czynności;
3)
czas, miejsce i sposób przeprowadzenia czynności;
4)
dane dotyczące podmiotu, wobec którego dokonano czynności, oraz osób przeprowadzających je;
5)
informacje o wynikach czynności, w szczególności o ujawnionym przestępstwie i osobach uczestniczących w jego popełnieniu, a także o zaniechaniu czynności w razie ich nakazania przez wojskowego prokuratora okręgowego;
6)
wyniki badań lub ekspertyz, jeżeli badania takie lub ekspertyzy zostały przeprowadzone.
3.
Wzór:
1)
zarządzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 - stanowi załącznik nr 1;
2)
zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 - stanowi załącznik nr 2;
3)
informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 3 - stanowi załącznik nr 3;
4)
rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 - stanowi załącznik nr 4;
5)
rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 7 - stanowi załącznik nr 5.
4.
W razie użycia urządzeń, o których mowa w § 2 pkt 1, do notatki służbowej dołącza się nośniki, na których zostały zarejestrowane informacje.
Przy przeprowadzaniu czynności Żandarmeria Wojskowa zapewnia ochronę form i metod realizacji zadań, informacji oraz własnych obiektów i danych identyfikujących żołnierzy Żandarmerii Wojskowej oraz osób udzielających im pomocy.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

ZARZĄDZENIE

KLAUZULA TAJNOŚCI

Egz. nr ....

Sygnatura literowo-cyfrowa

…………………………………… ......................................, dnia ...... 20.... r.

(pieczęć nagłówkowa jednostki

organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej)

Kryptonim ".........."

Nr sprawy ..........

w sprawie .....................................................................................................................................

(rodzaj czynności operacyjno-rozpoznawczych)

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 568, z późn. zm.) zarządzam:

………………………………………………………………………………………………...…

(rodzaj czynności operacyjno-rozpoznawczych dotyczących niejawnego nadzorowania

wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa)

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

Powyższe czynności zrealizuje:

…………………………………………………………………………………………………...

(podmiot uprawniony do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych)

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

Uzasadnienie

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

KOMENDANT

……………………………………….

(stopień wojskowy, imię i nazwisko)

Wykonano w ... egz.: ...

Wykonał ...........

str. .../...

KLAUZULA TAJNOŚCI

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

ZAWIADOMIENIE

KLAUZULA TAJNOŚCI

Egz. nr ....

Sygnatura literowo-cyfrowa

…………………………………… ......................................, dnia ...... 20.... r.

(pieczęć nagłówkowa jednostki

organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej)

Kryptonim "............."

Nr sprawy ..............

WOJSKOWY PROKURATOR OKRĘGOWY

W ......................................................................

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 568, z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu ......................................................................................................................................

wszczęto .......................................................................................................................................

(rodzaj, kryptonim i numer czynności operacyjno-rozpoznawczych)

…………………………………………………………………………………………………...

KOMENDANT

…………………………………………..

(stopień wojskowy, imię i nazwisko)

Wykonano w ... egz.: ...

Wykonał ...........

str. .../...

KLAUZULA TAJNOŚCI

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

INFORMACJA

KLAUZULA TAJNOŚCI

Egz. nr ....

Sygnatura literowo-cyfrowa

…………………………………… ......................................, dnia ...... 20.... r.

(pieczęć nagłówkowa jednostki

organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej)

Kryptonim "............."

Nr sprawy ..............

WOJSKOWY PROKURATOR OKRĘGOWY

W ......................................................................

o zakończeniu i wynikach ............................................................................................................

(rodzaj i numer czynności operacyjno-rozpoznawczych)

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 568, z późn. zm.) informuję, że w dniu ...............................................................................................................................................

zakończono ...................................................................................................................................

(rodzaj, kryptonim i numer czynności operacyjno-rozpoznawczych)

…………………………………………………………………………………………………...

W trakcie realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych ustalono:

…………………………………………………………………………………………………...

(krótkie sprawozdanie z uzyskanych wyników)

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

KOMENDANT

…………………………………………..

(stopień wojskowy, imię i nazwisko)

Wykonano w ... egz.: ...

Wykonał ...........

str. .../...

KLAUZULA TAJNOŚCI

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

REJESTR

WNIOSKÓW I ZARZĄDZEŃ DOTYCZĄCYCH NIEJAWNEGO NADZOROWANIA WYTWARZANIA, PRZEMIESZCZANIA, PRZECHOWYWANIA I OBROTU PRZEDMIOTAMI PRZESTĘPSTWA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

REJESTR

ZAWIADOMIEŃ DOTYCZĄCYCH NIEJAWNEGO NADZOROWANIA WYTWARZANIA, PRZEMIESZCZANIA, PRZECHOWYWANIA I OBROTU PRZEDMIOTAMI PRZESTĘPSTWA

wzór