Niejawne nadzorowanie wytwarzania, przemieszczania i przechowywania przedmiotów przestępstwa oraz obrót nimi przez Żandarmerię Wojskową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.751

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 kwietnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania i przechowywania przedmiotów przestępstwa oraz obrotu nimi przez Żandarmerię Wojskową

Na podstawie art. 33 ust. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 430 i 650) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
sposób przeprowadzania niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania i przechowywania przedmiotów przestępstwa oraz obrotu nimi, zwanego dalej "czynnością", przez Żandarmerię Wojskową;
2)
sposób dokumentowania czynności przez Żandarmerię Wojskową;
3)
wzory druków i rejestrów stosowanych w ramach zarządzania i przeprowadzania czynności.
1. 
Żandarmeria Wojskowa przeprowadza czynność przez:
1)
okresowe wyłączenie przesyłek i innych rzeczy, zawierających przedmioty przestępstwa, z obrotu, przemieszczania, przechowywania lub procesu wytwarzania i otwarcie ich w celu sprawdzenia i oceny ich zawartości, ich oznakowania, usunięcia z nich przedmiotów przestępstwa lub zastąpienia ich innymi przedmiotami w całości albo w części;
2)
zamknięcie przesyłek i innych rzeczy po ich otwarciu i włączenie ich do obrotu, przemieszczania, przechowywania lub procesu wytwarzania;
3)
obserwowanie:
a)
przesyłek, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą zawierać przedmioty przestępstwa,
b)
nieruchomości, przedmiotów ruchomych, w tym pojazdów, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że są wykorzystywane do wytwarzania, przemieszczania lub przechowywania przedmiotów przestępstwa lub do obrotu nimi,
c)
osób, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą wytwarzać, przemieszczać lub przechowywać przedmioty przestępstwa lub dokonywać obrotu nimi

- w celu realizacji czynności, o których mowa w pkt 1 i 2.

2. 
Czynność może być prowadzona w sposób umożliwiający ustalenie położenia osób lub przedmiotów.
3. 
Sprawdzenia i oceny zawartości przesyłek i innych rzeczy dokonuje się metodą organoleptyczną lub, w razie potrzeby, ujawnia się i utrwala ślady kryminalistyczne, pobiera się próbki do badań właściwości fizykochemicznych lub innych cech identyfikacyjnych.
4. 
Jeżeli prowadzenie czynności stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, żołnierze Żandarmerii Wojskowej przerywają ją niezwłocznie i powiadamiają o tym organ Żandarmerii Wojskowej, który zarządził jej przeprowadzenie.
Jeżeli przeprowadzenie czynności nie jest możliwe bez wiedzy organów i instytucji publicznych oraz przedsiębiorców, organ Żandarmerii Wojskowej zawiadamia te organy, instytucje lub przedsiębiorców o jej zarządzeniu.
Wzór:
1)
zarządzenia Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej przeprowadzenia czynności jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2)
zawiadomienia organów i instytucji publicznych oraz przedsiębiorców o obowiązku, o którym mowa w art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3)
zawiadomienia właściwego miejscowo zastępcy prokuratora okręgowego do spraw wojskowych o zarządzeniu przeprowadzenia czynności jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
4)
notatki służbowej o przebiegu lub wynikach czynności jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
5)
rejestru wniosków i zarządzeń oraz zawiadomień dotyczących czynności, prowadzonego przez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej, jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia;
6)
rejestru czynności, prowadzonego przez zastępcę prokuratora okręgowego do spraw wojskowych jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
1. 
W razie użycia środków technicznych, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, do notatki służbowej dołącza się nośniki, na których zostały utrwalone informacje.
2. 
Notatka służbowa wraz z nośnikami, które nie zawierają dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego, podlegają niezwłocznemu, protokolarnemu i komisyjnemu zniszczeniu, z wyjątkiem egzemplarza notatki służbowej o wynikach czynności, przekazywanego do zastępcy prokuratora okręgowego do spraw wojskowych. Zniszczenie zarządza organ Żandarmerii Wojskowej, który zarządził przeprowadzenie czynności.
Rejestry, o których mowa w § 4 pkt 5 i 6, prowadzi się w systemach informatycznych lub w postaci papierowej.
Do czynności wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa przez Żandarmerię Wojskową (Dz. U. z 2014 r. poz. 432).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

ZARZĄDZENIE NR .............................

(nr w rejestrze)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

ZAWIADOMIENIE NR ...................

(nr w rejestrze)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

ZAWIADOMIENIE NR ................... O ZARZĄDZENIU NR .............................

(nr w rejestrze) (nr w rejestrze)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

NOTATKA SŁUŻBOWA O PRZEBIEGU* / WYNIKACH* CZYNNOŚCI

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

REJESTR WNIOSKÓW I ZARZĄDZEŃ ORAZ ZAWIADOMIEŃ DOTYCZĄCYCH NIEJAWNEGO NADZOROWANIA WYTWARZANIA, PRZEMIESZCZANIA I PRZECHOWYWANIA PRZEDMIOTÓW PRZESTĘPSTWA ORAZ OBROTU NIMI

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

REJESTR CZYNNOŚCI NIEJAWNEGO NADZOROWANIA WYTWARZANIA, PRZEMIESZCZANIA I PRZECHOWYWANIA PRZEDMIOTÓW PRZESTĘPSTWA ORAZ OBROTU NIMI PROWADZONY PRZEZ ZASTĘPCĘ PROKURATORA OKRĘGOWEGO DO SPRAW WOJSKOWYCH

wzór