§ 9. - Sposób prowadzenia ewidencji grobów. - Dz.U.2001.90.1013 - OpenLEX

§ 9. - Sposób prowadzenia ewidencji grobów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.90.1013

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2016 r.
§  9.
1. 25
Wpisy w księgach cmentarnych dokonywane są pismem ręcznym w sposób staranny, czytelny i trwały. Pisownia poszczególnych wyrazów nie może budzić wątpliwości i powinna być zgodna z obowiązującą normą ortograficzną, a w zakresie danych dotyczących osoby pochowanej - z dokumentami stanowiącymi podstawę ich wpisania.
2. 26
(uchylony).
3. 27
(uchylony).
4. 28
Pomyłki powstałe przy ręcznym lub maszynowym dokonywaniu wpisów do ksiąg cmentarnych wykreśla się linią ciągłą w sposób umożliwiający odczytanie wykreślonego zapisu. Prawidłowe brzmienie zapisu wykreślonego wpisuje się w tej samej rubryce lub w rubryce "uwagi". Przy każdej poprawce zamieszcza się datę i czytelny podpis osoby dokonującej poprawki.
25 § 9 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U.2015.2257) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.
26 § 9 ust. 2 uchylony przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U.2015.2257) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.
27 § 9 ust. 3 uchylony przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U.2015.2257) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.
28 § 9 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 21 lipca 2003 r. (Dz.U.03.141.1370) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 sierpnia 2003 r.