Sposób prowadzenia ewidencji grobów. - Dz.U.2001.90.1013 - OpenLEX

Sposób prowadzenia ewidencji grobów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.90.1013

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 1 sierpnia 2001 r.
w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów.

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 i Nr 120, poz. 1268) zarządza się, co następuje:
Osoby prawne i fizyczne odpowiedzialne za utrzymanie i zarządzanie cmentarzem prowadzą następującą dokumentację:
1) 1
księgę osób pochowanych na cmentarzu, prowadzoną według numeracji narastającej lub w układzie rocznikowym,
2)
księgę grobów,
3) 2
alfabetyczny spis osób pochowanych na cmentarzu

- zwaną dalej "księgami cmentarnymi".

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) 3
miejsce pochowania - dokładnie określone miejsce usytuowania grobu wynikające z planu zagospodarowania cmentarza (kwatera, rząd, numer w rzędzie),
2)
numer ewidencyjny - numer przypisany osobie pochowanej na cmentarzu zgodny z liczbą porządkową zapisu w księdze, o której mowa w § 1 pkt 1.
 
1.
Księgi cmentarne mogą być prowadzone w systemie tradycyjnym lub w systemie informatycznym.
2. 5
(uchylony).
 
1.
Księga osób pochowanych na cmentarzu zawiera następujące dane dotyczące osób pochowanych na cmentarzu:
1) 7
nazwisko i imię (imiona),
2)
nazwisko rodowe,
3)
stan cywilny,
4)
datę i miejsce urodzenia,
5)
datę i miejsce zgonu,
6)
informację, czy zgon nastąpił w wyniku choroby zakaźnej,
7)
imiona i nazwiska rodziców,
8)
datę pochowania,
9)
miejsce pochowania,
10)
w przypadku ekshumacji i przeniesienia do innego grobu na tym samym cmentarzu - datę i miejsce ponownego pochowania, a w przypadku ekshumacji poprzedzającej pochowanie na innym cmentarzu - datę ekshumacji oraz nazwę i adres cmentarza, na którym ma nastąpić ponowne pochowanie,
11)
numer ewidencyjny,
12)
rodzaj grobu,
13) 8
(uchylony),
14) 9
oznaczenie aktu stanu cywilnego i datę rejestracji zgonu w rejestrze stanu cywilnego oraz nazwę urzędu, który zgon zarejestrował lub numer, datę i wystawcę innego dokumentu, z którego pochodzą dane dotyczące osoby pochowanej,
15) 10
informację o zgłoszeniu zgonu i datę zgłoszenia, jeżeli w związku z niedostępnością rejestru stanu cywilnego zgon nie został zarejestrowany w dniu jego zgłoszenia.
1a. 11
W przypadku dziecka martwo urodzonego w księdze, o której mowa w ust. 1, zamieszcza się dane, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 7-12 i 14.
1b. 12
W przypadku osób o nieustalonej tożsamości w księdze, o której mowa w ust. 1, zamieszcza się dane, o których mowa w ust. 1 pkt 5, 6, 8-12, 14 i 15.
2. 13
Księga, o której mowa w ust. 1, zawiera również:
1)
imiona i nazwiska - w odniesieniu do osób uprawnionych do pochowania zwłok,
2)
oznaczenie organu lub innego podmiotu - w odniesieniu do obowiązanych lub uprawnionych do pochowania zwłok.
3. 14
Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7, 14 i 15, wpisywane są na podstawie karty zgonu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę do pochowania zwłok.
3a. 15
Na wniosek osoby, organu lub innego podmiotu uprawnionych lub obowiązanych do pochowania zwłok księga, o której mowa w ust. 1, podlega uzupełnieniu:
1)
w przypadku dziecka martwo urodzonego, po okazaniu odpisu aktu urodzenia, o dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 14, a jeżeli akt urodzenia nie został sporządzony, dane o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, uzupełnia się na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców,
2)
w przypadku osoby o nieustalonej tożsamości, na podstawie przedłożonego odpisu aktu zgonu, o dane, o których mowa w ust. 1 pkt 14,
3)
w przypadku niezidentyfikowanych zwłok, których tożsamość została następnie ustalona, na podstawie okazanego odpisu aktu zgonu, o dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, 7 i 14.
4.
Jeżeli księga, o której mowa w § 1 pkt 1, prowadzona jest w układzie rocznikowym, jej zamknięcia dokonuje się z chwilą wpisu ostatniej osoby pochowanej na cmentarzu w danym roku kalendarzowym.
1.
Księga, o której mowa w § 1 pkt 2, zawiera:
1)
numer ewidencyjny,
2) 16
nazwisko i imię (imiona) osoby lub osób pochowanych w grobie,
3)
datę pochowania,
4) 17
rodzaj grobu (ziemny lub murowany),
5)
miejsce pochowania,
6)
adnotację o wpisie nagrobka do rejestru zabytków,
7) 18
adnotacje o wniesionych zastrzeżeniach i opłatach, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
2. 19
Księga grobów prowadzona jest dla wszystkich grobów, a dane, o których mowa w ust. 1, dotyczą wszystkich zmarłych osób pochowanych w danym grobie, których tożsamość została ustalona.
3. 20
W przypadku dziecka martwo urodzonego, którego dane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie zostały uzupełnione, wpisuje się imiona i nazwiska rodziców.
1.
Spis, o którym mowa w § 1 pkt 3, zawiera:
1)
nazwisko i imię (imiona) osoby pochowanej na cmentarzu,
2)
miejsce pochowania,
3)
numer ewidencyjny.
2.
W przypadku dziecka martwo urodzonego, którego dane wskazane w ust. 1 pkt 1 nie zostały uzupełnione, wpisuje się imię i nazwisko matki.
 
1.
Wpisów do księgi, o której mowa w § 1 pkt 1, dokonuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia pochowania osoby na cmentarzu.
2.
Wpisów, o których mowa w ust. 1, dokonuje się w kolejności pochowania zwłok lub szczątków na cmentarzu.
Numerację wpisów do księgi, o której mowa w § 1 pkt 1, prowadzoną w układzie rocznikowym, rozpoczyna się na początku roku kalendarzowego od numeru 1 i kończy się numerem nadanym ostatniemu wpisowi w danym roku kalendarzowym.
Spis, o którym mowa w § 1 pkt 3, sporządza się na podstawie księgi osób pochowanych na cmentarzu.
1. 25
Wpisy w księgach cmentarnych dokonywane są pismem ręcznym w sposób staranny, czytelny i trwały. Pisownia poszczególnych wyrazów nie może budzić wątpliwości i powinna być zgodna z obowiązującą normą ortograficzną, a w zakresie danych dotyczących osoby pochowanej - z dokumentami stanowiącymi podstawę ich wpisania.
2. 26
(uchylony).
3. 27
(uchylony).
4. 28
Pomyłki powstałe przy ręcznym lub maszynowym dokonywaniu wpisów do ksiąg cmentarnych wykreśla się linią ciągłą w sposób umożliwiający odczytanie wykreślonego zapisu. Prawidłowe brzmienie zapisu wykreślonego wpisuje się w tej samej rubryce lub w rubryce "uwagi". Przy każdej poprawce zamieszcza się datę i czytelny podpis osoby dokonującej poprawki.
(uchylony).
Daty wpisuje się do ksiąg cmentarnych słownie i cyframi arabskimi umieszczonymi w nawiasie w kolejności: rok, miesiąc, dzień.
1.
W księgach cmentarnych strony zapisuje się kolejno, nie pozostawiając stron niezapisanych.
2.
Niezapisane kolejno w księgach cmentarnych strony z powodu wad technicznych przekreśla się, wpisując adnotację o przyczynie przekreślenia strony.
Jeżeli w danym roku kalendarzowym nie zostały wykorzystane wszystkie strony ksiąg cmentarnych, prowadzonych w układzie rocznikowym, księgi te można wykorzystywać w latach następnych.
1.
Wpisów do ksiąg cmentarnych dokonuje osoba lub osoby upoważnione do tego przez osoby prawne i fizyczne odpowiedzialne za utrzymanie i zarządzanie cmentarzem.
2.
Każdy wpis do ksiąg cmentarnych osoba upoważniona potwierdza swoim podpisem.
 
1.
Prowadzenie księgi cmentarnej w systemie informatycznym odbywa się w układzie rocznikowym.
2. 32
Do ksiąg cmentarnych prowadzonych w systemie informatycznym przepisy § 9 ust. 1, § 11 i § 14 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3.
Wydruk komputerowy wszystkich danych zawartych w księdze cmentarnej albo kopię tych danych, sporządzoną na elektronicznym nośniku informacji, sporządza się na ostatni dzień roboczy każdego roku kalendarzowego.
4.
Dane zgromadzone w systemie informatycznym podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
5.
Systemy informatyczne służące do prowadzenia ksiąg cmentarnych powinny podlegać zabezpieczeniom sprzętowym i programowym uniemożliwiającym przetwarzanie danych w księgach cmentarnych przez osoby nieuprawnione.
1.
Osoby prawne i fizyczne odpowiedzialne za utrzymanie i zarządzanie cmentarzem przechowują księgi cmentarne bezterminowo.
2. 33
Księgi cmentarne powinny być przechowywane w pomieszczeniu zapewniającym należyte ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz w sposób uniemożliwiający przetwarzanie danych w księgach cmentarnych przez osoby nieupoważnione.
3.
Pomieszczenie, w którym są przechowywane księgi cmentarne, powinno być w miarę możliwości wyposażone w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy oraz w urządzenia kontrolujące temperaturę i wilgotność powietrza.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 § 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 21 lipca 2003 r. (Dz.U.03.141.1370) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 sierpnia 2003 r.
2 § 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 21 lipca 2003 r. (Dz.U.03.141.1370) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 sierpnia 2003 r.
3 § 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 21 lipca 2003 r. (Dz.U.03.141.1370) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 sierpnia 2003 r.
4 § 2a dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 21 lipca 2003 r. (Dz.U.03.141.1370) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 sierpnia 2003 r.
5 § 2a ust. 2 uchylony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U.2015.2257) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.
6 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 21 lipca 2003 r. (Dz.U.03.141.1370) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 sierpnia 2003 r.
7 § 3 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U.2015.2257) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.
8 § 3 ust. 1 pkt 13 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U.2015.2257) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.
9 § 3 ust. 1 pkt 14 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a tiret trzecie rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U.2015.2257) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.
10 § 3 ust. 1 pkt 15 dodany przez § 1 pkt 2 lit. a tiret czwarte rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U.2015.2257) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.
11 § 3 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U.2015.2257) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.
12 § 3 ust. 1b dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U.2015.2257) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.
13 § 3 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U.2015.2257) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.
14 § 3 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U.2015.2257) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.
15 § 3 ust. 3a dodany przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U.2015.2257) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.
16 § 4 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U.2015.2257) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.
17 § 4 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia z dnia 21 lipca 2003 r. (Dz.U.03.141.1370) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 sierpnia 2003 r.
18 § 4 ust. 1 pkt 7 dodany przez § 1 pkt 5 lit. b) rozporządzenia z dnia 21 lipca 2003 r. (Dz.U.03.141.1370) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 sierpnia 2003 r.
19 § 4 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U.2015.2257) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.
20 § 4 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U.2015.2257) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.
21 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U.2015.2257) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.
22 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 21 lipca 2003 r. (Dz.U.03.141.1370) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 sierpnia 2003 r.
23 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 21 lipca 2003 r. (Dz.U.03.141.1370) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 sierpnia 2003 r.
24 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 21 lipca 2003 r. (Dz.U.03.141.1370) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 sierpnia 2003 r.
25 § 9 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U.2015.2257) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.
26 § 9 ust. 2 uchylony przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U.2015.2257) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.
27 § 9 ust. 3 uchylony przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U.2015.2257) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.
28 § 9 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 21 lipca 2003 r. (Dz.U.03.141.1370) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 sierpnia 2003 r.
29 § 10 uchylony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U.2015.2257) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.
30 § 13 zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 21 lipca 2003 r. (Dz.U.03.141.1370) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 sierpnia 2003 r.
31 § 15 zmieniony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 21 lipca 2003 r. (Dz.U.03.141.1370) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 sierpnia 2003 r.
32 § 15 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U.2015.2257) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.
33 § 16 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 21 lipca 2003 r. (Dz.U.03.141.1370) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 sierpnia 2003 r.