§ 5. - Sposób prowadzenia ewidencji grobów. - Dz.U.2001.90.1013 - OpenLEX

§ 5. - Sposób prowadzenia ewidencji grobów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.90.1013

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2016 r.
§  5. 21
1.
Spis, o którym mowa w § 1 pkt 3, zawiera:
1)
nazwisko i imię (imiona) osoby pochowanej na cmentarzu,
2)
miejsce pochowania,
3)
numer ewidencyjny.
2.
W przypadku dziecka martwo urodzonego, którego dane wskazane w ust. 1 pkt 1 nie zostały uzupełnione, wpisuje się imię i nazwisko matki.
21 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U.2015.2257) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.