Art. 5. - [Obliczenie wartości rocznego PKB i ogłoszenie szacunku PKB] - Sposób obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.151 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 stycznia 2021 r.
Art.  5.  [Obliczenie wartości rocznego PKB i ogłoszenie szacunku PKB]

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego oblicza wartość rocznego PKB w sposób, o którym mowa w art. 2 i art. 3, i ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" pierwszy szacunek za dany rok w terminie do dnia 15 maja roku następnego.