Sposób monitorowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych. - Dz.U.2004.211.2146 - OpenLEX

Sposób monitorowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.211.2146

Akt utracił moc
Wersja od: 28 września 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)
z dnia 17 września 2004 r.
w sprawie sposobu monitorowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych2)

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz. U. Nr 34, poz. 293 i Nr 173, poz. 1808) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
wzór rocznego zbiorczego raportu dotyczącego jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, przedstawianego Radzie Ministrów, zwanego dalej "raportem dla Rady Ministrów";
2)
sposób monitorowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych w celu sporządzenia rocznego zbiorczego raportu dotyczącego jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych na stacjach paliwowych i stacjach zakładowych, przekazywanego Komisji Europejskiej, zwanego dalej "raportem dla Komisji Europejskiej", a w szczególności:
a)
sposób doboru stacji paliwowych i stacji zakładowych, w których dokonywana będzie kontrola, w tym minimalną liczbę tych stacji,
b)
okresy monitorowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych,
c)
sposób podziału terytorium kraju do celów monitorowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych,
d)
wzór raportu dla Komisji Europejskiej.
1.
W celu sporządzenia raportu dla Komisji Europejskiej stacje paliwowe i stacje zakładowe, zwane dalej "stacjami", w których dokonywana będzie kontrola jakości danego gatunku paliwa ciekłego lub biopaliwa ciekłego, wyznacza się losowo z wykazu stacji zlokalizowanych na obszarach, o których mowa w § 7 ust. 1.
2.
Przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą polegającą na handlu hurtowym paliwami ciekłymi lub biopaliwami ciekłymi wyznacza się do kontroli jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych losowo z wykazu tych przedsiębiorców, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
3.
W przypadkach podejrzeń lub uzyskania informacji o niewłaściwej jakości paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyznacza do kontroli jakości paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych dodatkowe stacje lub przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą polegającą na handlu hurtowym paliwami ciekłymi lub biopaliwami ciekłymi, bez zachowania trybu, o którym mowa w ust. 1 i 2.
4.
Raport dla Komisji Europejskiej zawiera informacje o wynikach kontroli, o której mowa w ust. 1.
5.
Raport dla Rady Ministrów zawiera informacje o wynikach kontroli, o której mowa w ust. 1, 2 oraz 3.
1.
Dla każdego gatunku paliwa ciekłego minimalna liczba stacji, w których dokonywana będzie kontrola, o której mowa w § 2 ust. 1, w każdym z okresów monitorowania, wynosi 100 dla całego terytorium kraju.
2.
W przypadku gdy liczba stacji zaopatrujących w dany gatunek paliwa ciekłego, o których mowa w ust. 1, jest mniejsza niż 100, kontrola, o której mowa w § 2 ust. 1, dokonywana jest w każdym z okresów monitorowania we wszystkich stacjach zaopatrujących pojazdy w to paliwo.
1.
Dla każdego gatunku biopaliwa ciekłego minimalna liczba stacji, w których dokonywana będzie kontrola, o której mowa w § 2 ust. 1, wynosi 100 dla całego terytorium kraju, w ciągu roku kalendarzowego.
2.
W przypadku gdy liczba stacji zaopatrujących w dany gatunek biopaliwa ciekłego, o których mowa w ust. 1, jest mniejsza niż 100, w ciągu roku kalendarzowego przeprowadza się kontrolę we wszystkich stacjach zaopatrujących w to biopaliwo ciekłe.
1.
Minimalna liczba przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą polegającą na handlu hurtowym paliwami ciekłymi lub biopaliwami ciekłymi, u których dokonywana będzie kontrola, wynosi w roku kalendarzowym 50 % całkowitej liczby tych przedsiębiorców znajdujących się w wykazie, o którym mowa w § 2 ust. 2.
2.
Kontroli jakości u przedsiębiorców, o których mowa w ust. 1, podlegają wszystkie gatunki paliwa ciekłego i biopaliwa ciekłego będące przedmiotem handlu hurtowego prowadzonego przez danego przedsiębiorcę.
1.
Ustala się okresy monitorowania jakości:
1)
benzyn silnikowych w ciągu roku:
a)
letni - od dnia 1 maja do dnia 30 września,
b)
zimowy - od dnia 1 października do dnia 30 kwietnia;
2)
oleju napędowego w ciągu roku:
a)
letni - od dnia 16 kwietnia do dnia 30 września,
b)
zimowy - od dnia 1 października do dnia 15 kwietnia.
2.
Okresem monitorowania jakości biopaliw ciekłych jest rok kalendarzowy.
1.
Do celów monitorowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych terytorium kraju dzieli się na obszary odpowiadające województwom, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju, zwane dalej "województwami".
2.
Liczbę stacji w danym województwie, w których dokonywana będzie kontrola, o której mowa w § 2 ust. 1, dla każdego okresu monitorowania określa się odrębnie dla każdego gatunku paliwa ciekłego i biopaliwa ciekłego.
3.
Dla każdego gatunku paliwa ciekłego i biopaliwa ciekłego liczbę stacji na obszarze danego województwa, w których dokonywana będzie kontrola, o której mowa w § 2 ust. 1, określa się, mnożąc liczbę stacji, w których dokonywana będzie kontrola danego gatunku paliwa ciekłego lub biopaliwa ciekłego na terytorium całego kraju, przez ilościowy udział sprzedaży tego gatunku w danym województwie w jego sprzedaży na terytorium całego kraju.
4.
W przypadku braku wystarczających informacji na temat wielkości sprzedaży danego gatunku paliwa ciekłego lub biopaliwa ciekłego w województwach, liczbę stacji na obszarze poszczególnych województw, w których dokonywana będzie kontrola danego gatunku paliwa ciekłego lub biopaliwa ciekłego, o której mowa w § 2 ust. 1, określa się, mnożąc liczbę stacji, w których dokonywana będzie kontrola danego gatunku paliwa ciekłego lub biopaliwa ciekłego na terytorium całego kraju, przez udział liczby stacji zaopatrujących w dany gatunek paliwa ciekłego lub biopaliwa ciekłego w danym województwie w liczbie stacji na terytorium całego kraju, zaopatrujących w dany gatunek paliwa ciekłego lub biopaliwa ciekłego.
5.
Jeżeli liczba stacji dla danego województwa, obliczona zgodnie z ust. 3 lub ust. 4, nie przekracza liczby 1, wówczas wyznacza się jedną stację.
6.
Dla każdego okresu monitorowania z wykazu stacji w danym województwie losuje się, odrębnie dla każdego gatunku paliwa ciekłego i biopaliwa ciekłego, taką liczbę stacji, jaka wynika z ust. 3-5.
7.
Dodatkowo do kontroli każdego gatunku paliwa ciekłego i biopaliwa ciekłego w danym województwie losuje się 10 % liczby stacji, określonej zgodnie z ust. 3-5, na wypadek gdyby jedna lub więcej stacji, o których mowa w ust. 6, były czasowo nieczynne lub zlikwidowane.
Wielkość sprzedaży danego gatunku paliwa ciekłego lub biopaliwa ciekłego albo liczbę stacji w poszczególnych województwach, do celów wyznaczania stacji, w których dokonywana będzie kontrola w okresie monitorowania rozpoczynającym się w danym roku kalendarzowym, przyjmuje się na podstawie danych na koniec roku poprzedzającego o jeden rok rok rozpoczęcia okresu monitorowania.
1.
Wzór raportu dla Rady Ministrów określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2.
Wzór raportu dla Komisji Europejskiej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie sposobu wyznaczania stacji paliwowych, w których dokonywana będzie kontrola, oraz wzorów raportów (Dz. U. Nr 230, poz. 2298).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia art. 8 dyrektywy 98/70/WE z dnia 13 października 1998 r. odnoszącej się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 93/12/EWG (Dz. Urz. WE L 350 z 28.12.1998, z późn. zm.).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR RAPORTU DLA RADY MINISTRÓW

1. Informacje dotyczące instytucji sporządzającej raport
Rok, którego dotyczy raport
Data sporządzenia raportu
Instytucja odpowiedzialna za sporządzenie raportu
Adres instytucji
Telefon nr:
Adres e-mail:

2. Opis krajowego Systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zawierający: przyjęty sposób podziału terytorium kraju, informację o województwach oraz okresach monitorowania.

3. Lista wszystkich gatunków paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, wprowadzonych do obrotu na terytorium kraju, oraz informacje dotyczące ich ilości.

4. Liczba skontrolowanych stacji paliwowych, stacji zakładowych oraz hurtowni, z uwzględnieniem gatunków paliw ciekłych i biopaliw ciekłych oraz województw.

5. Informacje dotyczące geograficznej dostępności benzyn silnikowych i oleju napędowego o zawartości siarki nieprzekraczającej 10 mg/kg

Krótki opis obszaru geograficznego, na którym są dostępne: benzyny silnikowe i olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 10 mg/kg.

6. Informacje dotyczące wyników monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych oraz ilości skontrolowanych stacji paliwowych, stacji zakładowych oraz hurtowni w poszczególnych miesiącach.

6.1. Informacje dotyczące wyników monitorowania i kontrolowania jakości benzyn silnikowych o badawczej liczbie oktanowej RON 98, stosowanych w pojazdach wyposażonych w silniki z zapłonem iskrowym1)

Krajowy gatunek benzyny
Rok
ParametrJednostkaDopuszczalne wartości 2)
Wyniki analityczne i statystycznenorma krajowa

(jeśli istnieje)

według dyrektywy 98/70/WE załącznik IMetoda badawcza 3)
liczba skontrolowanych obiektów 4)min.max.średniaodchylenie standardowemin.max.min.max.metodarok
Badawcza liczba oktanowa, RON-98,0-
Motorowa liczba oktanowa, MON-88,0-
Prężność par, DVPEkPa-60,0
Skład frakcyjny:
- do temp. 100 °C odparowuje% (V/V)46,0-
- do temp. 150 °C odparowuje% (V/V)75,0-
Zawartość węglowodorów typu:
- olefinowego% (V/V)-18,0
- aromatycznego% (V/V)-42,0
Zawartość benzenu% (V/V)1,0
Zawartość tlenu% (m/m)-2,7
Zawartość związków organicznych zawierających tlen:
- metanol% (V/V)-3
- etanol% (V/V)-5
- alkohol izopropylowy% (V/V)-10
- alkohol tert-butylowy% (V/V)-7
- alkohol izobutylowy% (V/V)-10
- etery (z 5 lub więcej

atomami węgla w cząsteczce)

% (V/V)-15
- inne związki organiczne

zawierające tlen

% (V/V)-10
Zawartość siarkimg/kg-150 5)
Zawartość ołowiug/l-0,005
Liczba skontrolowanych obiektów w ciągu miesiąca 4)Razem
StyczeńKwiecieńLipiecPaździernik
LutyMajSierpieńListopad
MarzecCzerwiecWrzesieńGrudzień

1) Informację sporządza się dla każdego krajowego gatunku benzyn.

2) Wartości graniczne są "wartościami rzeczywistymi" i zostały wyznaczone zgodnie z procedurą ustalania wartości granicznych, podaną w normie PN-EN ISO 4259.

Wynik poszczególnych pomiarów należy interpretować zgodnie z kryteriami opisanymi w normie PN-EN ISO 4259.

3) Numery norm i daty ich publikacji zgodne z aktualną edycją normy PN-EN 228.

4) Zestawienie sporządzone oddzielnie dla stacji paliwowych, stacji zakładowych oraz hurtowni.

5) Od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. - 50 mg/kg, od dnia 1 stycznia 2009 r. - 10 mg/kg.

6.2. Informacje dotyczące wyników monitorowania i kontrolowania jakości benzyn silnikowych o badawczej liczbie oktanowej RON 95, stosowanych w pojazdach wyposażonych w silniki z zapłonem iskrowym1)

Krajowy gatunek benzyny
Rok
ParametrJednostkaDopuszczalne wartości 2)
Wyniki analityczne i statystycznenorma krajowa

(jeśli istnieje)

według dyrektywy 98/70/WE załącznik IMetoda badawcza 3)
liczba skontrolowanych obiektów 4)min.max.średniaodchylenie standardowemin.max.min.max.metodarok
Badawcza liczba oktanowa, RON-95,0-
Motorowa liczba oktanowa, MON-85,0-
Prężność par, DVPEkPa-60,0
Skład frakcyjny:
- do temp. 100 °C odparowuje% (V/V)46,0-
- do temp. 150 °C odparowuje% (V/V)75,0-
Zawartość węglowodorów typu:
- olefinowego% (V/V)-18,0
- aromatycznego% (V/V)-42,0
Zawartość benzenu% (V/V)1,0
Zawartość tlenu% (m/m)-2,7
Zawartość związków organicznych zawierających tlen:
- metanol% (V/V)-3
- etanol% (V/V)-5
- alkohol izopropylowy% (V/V)-10
- alkohol tert-butylowy% (V/V)-7
- alkohol izobutylowy% (V/V)-10
- etery (z 5 lub więcej

atomami węgla w cząsteczce)

% (V/V)-15
- inne związki organiczne

zawierające tlen

% (V/V)-10
Zawartość siarkimg/kg-150 5)
Zawartość ołowiug/l-0,005
Liczba skontrolowanych obiektów w ciągu miesiąca 4)Razem
StyczeńKwiecieńLipiecPaździernik
LutyMajSierpieńListopad
MarzecCzerwiecWrzesieńGrudzień

1) Informację sporządza się dla każdego krajowego gatunku benzyn.

2) Wartości graniczne są "wartościami rzeczywistymi" i zostały wyznaczone zgodnie z procedurą ustalania wartości granicznych, podaną w normie PN-EN ISO 4259.

Wynik poszczególnych pomiarów należy interpretować zgodnie z kryteriami opisanymi w normie PN-EN ISO 4259.

3) Numery norm i daty ich publikacji zgodne z aktualną edycją normy PN-EN 228.

4) Zestawienie sporządzone oddzielnie dla stacji paliwowych, stacji zakładowych oraz hurtowni.

5) Od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. - 50 mg/kg, od dnia 1 stycznia 2009 r. - 10 mg/kg.

6.3. Informacje dotyczące wyników monitorowania i kontrolowania jakości benzyn silnikowych o badawczej liczbie oktanowej RON 91, stosowanych w pojazdach wyposażonych w silniki z zapłonem iskrowym

Rok
ParametrJednostkaDopuszczalne wartości 1)
Wyniki analityczne i statystycznenorma krajowa

(jeśli istnieje)

według dyrektywy 98/70/WE załącznik IMetoda badawcza 2)
liczba skontrolowanych obiektów 3)min.max.średniaodchylenie standardowemin.max.min.max.metodarok
Badawcza liczba oktanowa, RON-91,0-
Motorowa liczba oktanowa, MON-81,0-
Prężność par, DVPEkPa-60,0
Skład frakcyjny:
- do temp. 100 °C odparowuje% (V/V)46,0-
- do temp. 150 °C odparowuje% (V/V)75,0-
Zawartość węglowodorów typu:
- olefinowego% (V/V)-21,0
- aromatycznego% (V/V)-42,0
Zawartość benzenu% (V/V)1,0
Zawartość tlenu% (m/m)-2,7
Zawartość związków organicznych zawierających tlen:
- metanol% (V/V)-3
- etanol% (V/V)-5
- alkohol izopropylowy% (V/V)-10
- alkohol tert-butylowy% (V/V)-7
- alkohol izobutylowy% (V/V)-10
- etery (z 5 lub więcej

atomami węgla w cząsteczce)

% (V/V)-15
- inne związki organiczne

zawierające tlen

% (V/V)-10
Zawartość siarkimg/kg-150
Zawartość ołowiug/l-0,005
Liczba skontrolowanych obiektów w ciągu miesiąca 3)Razem
StyczeńKwiecieńLipiecPaździernik
LutyMajSierpieńListopad
MarzecCzerwiecWrzesieńGrudzień

1) Wartości graniczne są "wartościami rzeczywistymi" i zostały wyznaczone zgodnie z procedurą ustalania wartości granicznych, podaną w normie PN-EN ISO 4259.

Wynik poszczególnych pomiarów należy interpretować zgodnie z kryteriami opisanymi w normie PN-EN ISO 4259.

2) Numery norm i daty ich publikacji zgodne z aktualną edycją normy PN-EN 228.

3) Zestawienie sporządzone oddzielnie dla stacji paliwowych, stacji zakładowych oraz hurtowni.

6.4. Informacje dotyczące wyników monitorowania i kontrolowania jakości oleju napędowego stosowanego w pojazdach wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym 1)

Krajowy gatunek oleju napędowego
Rok
ParametrJednostkaDopuszczalne wartości 2)
Wyniki analityczne i statystycznenorma krajowa

(jeśli istnieje)

według dyrektywy 98/70/WE załącznik IIMetoda badawcza 3)
liczba skontrolowanych obiektów 4)min.max.średniaodchylenie standardowemin.max.min.max.metodarok
Liczba cetanowa-51,0-
Gęstość w temp. 15 °Ckg/m3-845
Skład frakcyjny:

- 95% (V/V) destyluje do

temperatury

°C-360
Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych% (m/m)-11
Zawartość siarkimg/kg-350 5)
Liczba skontrolowanych obiektów w ciągu miesiąca 4)Razem
StyczeńKwiecieńLipiecPaździernik
LutyMajSierpieńListopad
MarzecCzerwiecWrzesieńGrudzień

1) Informację sporządza się dla każdego krajowego gatunku oleju napędowego.

2) Wartości graniczne są "wartościami rzeczywistymi" i zostały wyznaczone zgodnie z procedurą ustalania wartości granicznych, podaną w normie PN-EN ISO 4259.

Wynik poszczególnych pomiarów należy interpretować zgodnie z kryteriami opisanymi w normie PN-EN ISO 4259.

3) Numery norm i daty ich publikacji zgodne z aktualną edycją normy PN-EN 590.

4) Zestawienie sporządzone oddzielnie dla stacji paliwowych, stacji zakładowych oraz hurtowni.

5) Od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. - 50 mg/kg, od dnia 1 stycznia 2009 r. - 10 mg/kg.

6.5. Informacje dotyczące wyników monitorowania i kontrolowania jakości oleju napędowego stosowanego w ciągnikach rolniczych i maszynach nieporuszających się po drogach, wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym1)

Krajowy gatunek oleju napędowego
Rok
ParametrJednostkaDopuszczalne wartości 2)
Wyniki analityczne i statystycznenorma krajowa

(jeśli istnieje)

według dyrektywy 98/70/WE załącznik IIMetoda badawcza 3)
liczba skontrolowanych obiektów 4)min.max.średniaodchylenie standardowemin.max.min.max.metodarok
Zawartość siarkimg/kg-350 5)
Liczba skontrolowanych obiektów w ciągu miesiąca 4)Razem
StyczeńKwiecieńLipiecPaździernik
LutyMajSierpieńListopad
MarzecCzerwiecWrzesieńGrudzień

1) Informację sporządza się dla każdego krajowego gatunku oleju napędowego.

2) Wartości graniczne są "wartościami rzeczywistymi" i zostały wyznaczone zgodnie z procedurą ustalania wartości granicznych, podaną w normie PN-EN ISO 4259.

Wynik poszczególnych pomiarów należy interpretować zgodnie z kryteriami opisanymi w normie PN-EN ISO 4259.

3) Numer normy i data jej publikacji zgodna z aktualną edycją normy PN-EN 590.

4) Zestawienie sporządzone oddzielnie dla stacji paliwowych, stacji zakładowych oraz hurtowni.

5) Dla oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 41: od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. - 50 mg/kg, od dnia 1 stycznia 2009 r. - 10 mg/kg. Dla oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 45: od dnia 1 stycznia 2005 r. - 60 mg/kg.

6.6. Informacje dotyczące wyników monitorowania i kontrolowania jakości benzyn silnikowych zawierających w swoim składzie powyżej 5% bioetanolu oraz powyżej 15% eterów, stosowanych w pojazdach wyposażonych w silniki z zapłonem iskrowym

Parametr 1)JednostkaWyniki analityczne i statystyczneDopuszczalne wartościMetoda badawcza
liczba skontrolowanych obiektów 2)min.max.średniaodchylenie standardowemin.max.metodarok
Liczba skontrolowanych obiektów w ciągu miesiąca 2)Razem
StyczeńKwiecieńLipiecPaździernik
LutyMajSierpieńListopad
MarzecCzerwiecWrzesieńGrudzień

1) Parametry określone w odrębnych przepisach dotyczących wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych.

2) Zestawienie sporządzone oddzielnie dla stacji paliwowych, stacji zakładowych oraz hurtowni.

6.7. Informacje dotyczące wyników monitorowania i kontrolowania jakości estrów metylowych kwasów tłuszczowych, stanowiących samoistne paliwo silnikowe, stosowanych w pojazdach, ciągnikach rolniczych, a także maszynach nieporuszających się po drogach, wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym

Parametr 1)JednostkaWyniki analityczne i statystyczneDopuszczalne wartościMetoda badawcza
liczba skontrolowanych obiektów 2)min.max.średniaodchylenie standardowemin.max.metodarok
Liczba skontrolowanych obiektów w ciągu miesiąca 2)Razem
StyczeńKwiecieńLipiecPaździernik
LutyMajSierpieńListopad
MarzecCzerwiecWrzesieńGrudzień

1) Parametry określone w odrębnych przepisach dotyczących wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych.

2) Zestawienie sporządzone oddzielnie dla stacji paliwowych, stacji zakładowych oraz hurtowni.

6.8. Informacje dotyczące wyników monitorowania i kontrolowania jakości oleju napędowego zawierającego powyżej 5 % estrów, stosowanego w pojazdach, ciągnikach rolniczych, a także w maszynach nieporuszających się po drogach, wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym

Parametr 1)JednostkaWyniki analityczne i statystyczneDopuszczalne wartościMetoda badawcza
liczba skontrolowanych obiektów 2)min.max.średniaodchylenie standardowemin.max.metodarok
Liczba skontrolowanych obiektów w ciągu miesiąca 2)Razem
StyczeńKwiecieńLipiecPaździernik
LutyMajSierpieńListopad
MarzecCzerwiecWrzesieńGrudzień

1) Parametry określone w odrębnych przepisach dotyczących wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych.

2) Zestawienie sporządzone oddzielnie dla stacji paliwowych, stacji zakładowych oraz hurtowni.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR RAPORTU DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ

1. Informacje dotyczące instytucji sporządzającej raport
Rok, którego dotyczy raport
Kraj
Data sporządzenia raportu
Instytucja odpowiedzialna za sporządzenie raportu
Adres instytucji
Telefon nr:
Adres e-mail:

2. Opis krajowego Systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zawierający: przyjęty sposób podziału terytorium kraju, informację o województwach oraz okresach monitorowania.

3. Lista wszystkich gatunków paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, wprowadzonych do obrotu na terytorium kraju, oraz informacje dotyczące ich ilości.

4. Liczba skontrolowanych stacji paliwowych oraz stacji zakładowych, z uwzględnieniem gatunków paliw ciekłych i biopaliw ciekłych oraz województw.

5. Informacje dotyczące geograficznej dostępności benzyn silnikowych i oleju napędowego o zawartości siarki nieprzekraczającej 10 mg/kg

Krótki opis obszaru geograficznego, na którym są dostępne: benzyny silnikowe i olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 10 mg/kg.

6. Informacje dotyczące wyników monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych oraz ilości skontrolowanych stacji paliwowych oraz stacji zakładowych w poszczególnych miesiącach.

6.1. Informacje dotyczące wyników monitorowania i kontrolowania jakości benzyn silnikowych o badawczej liczbie oktanowej RON 98, stosowanych w pojazdach wyposażonych w silniki z zapłonem iskrowym1)

Kraj
Krajowy gatunek benzyny
Rok
ParametrJednostkaDopuszczalne wartości 2)
Wyniki analityczne i statystyczneNorma krajowa

(jeśli istnieje)

Według dyrektywy 98/70/WE załącznik IMetoda badawcza 3)
liczba skontrolowanych obiektów 4)min.max.średniaodchylenie standardowemin.max.min.max.metodarok
Badawcza liczba oktanowa, RON-98,0-
Motorowa liczba oktanowa, MON-88,0-
Prężność par, DVPEkPa-60,0
Skład frakcyjny:
- do temp. 100 °C odparowuje% (V/V)46,0-
- do temp. 150 °C odparowuje% (V/V)75,0-
Zawartość węglowodorów typu:
- olefinowego% (V/V)-18,0
- aromatycznego% (V/V)-42,0
Zawartość benzenu% (V/V)1,0
Zawartość tlenu% (m/m)-2,7
Zawartość związków organicznych zawierających tlen:
- metanol% (V/V)-3
- etanol% (V/V)-5
- alkohol izopropylowy% (V/V)-10
- alkohol tert-butylowy% (V/V)-7
- alkohol izobutylowy% (V/V)-10
- etery (z 5 lub więcej

atomami węgla w cząsteczce)

% (V/V)-15
- inne związki organiczne

zawierające tlen

% (V/V)-10
Zawartość siarkimg/kg-150 5)
Zawartość ołowiug/l-0,005
Liczba skontrolowanych obiektów w ciągu miesiąca 4)Razem
StyczeńKwiecieńLipiecPaździernik
LutyMajSierpieńListopad
MarzecCzerwiecWrzesieńGrudzień

1) Informację sporządza się dla każdego krajowego gatunku benzyn.

2) Wartości graniczne są "wartościami rzeczywistymi" i zostały wyznaczone zgodnie z procedurą ustalania wartości granicznych, podaną w normie PN-EN ISO 4259.

Wynik poszczególnych pomiarów należy interpretować zgodnie z kryteriami opisanymi w normie PN-EN ISO 4259.

3) Numery norm i daty ich publikacji zgodne z aktualną edycją normy PN-EN 228.

4) Zestawienie sporządzone oddzielnie dla stacji paliwowych oraz stacji zakładowych.

5) Od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. - 50 mg/kg, od dnia 1 stycznia 2009 r. - 10 mg/kg.

6.2. Informacje dotyczące wyników monitorowania i kontrolowania jakości benzyn silnikowych o badawczej liczbie oktanowej RON 95, stosowanych w pojazdach wyposażonych w silniki z zapłonem iskrowym1)

Kraj
Krajowy gatunek benzyny
Rok
ParametrJednostkaDopuszczalne wartości 2)
Wyniki analityczne i statystycznenorma krajowa (jeśli istnieje)według dyrektywy 98/70/WE załącznik IMetoda badawcza 3)
liczba skontrolowanych obiektów 4)min.max.średniaodchylenie standardowemin.max.min.max.metodarok
Badawcza liczba oktanowa, RON-95,0-
Motorowa liczba oktanowa, MON-85,0-
Prężność par, DVPEkPa-60,0
Skład frakcyjny:
- do temp. 100 °C odparowuje% (V/V)46,0-
- do temp. 150 °C odparowuje% (V/V)75,0-
Zawartość węglowodorów typu:
- olefinowego% (V/V)-18,0
- aromatycznego% (V/V)-42,0
Zawartość benzenu% (V/V)1,0
Zawartość tlenu% (m/m)-2,7
Zawartość związków organicznych zawierających tlen:
- metanol% (V/V)-3
- etanol% (V/V)-5
- alkohol izopropylowy% (V/V)-10
- alkohol tert-butylowy% (V/V)-7
- alkohol izobutylowy% (V/V)-10
- etery (z 5 lub więcej

atomami węgla w cząsteczce)

% (V/V)-15
- inne związki organiczne

zawierające tlen

% (V/V)-10
Zawartość siarkimg/kg-150 5)
Zawartość ołowiug/l-0,005
Liczba skontrolowanych obiektów w ciągu miesiąca 4)Razem
StyczeńKwiecieńLipiecPaździernik
LutyMajSierpieńListopad
MarzecCzerwiecWrzesieńGrudzień

1) Informację sporządza się dla każdego krajowego gatunku benzyn.

2) Wartości graniczne są "wartościami rzeczywistymi" i zostały wyznaczone zgodnie z procedurą ustalania wartości granicznych, podaną w normie PN-EN ISO 4259.

Wynik poszczególnych pomiarów należy interpretować zgodnie z kryteriami opisanymi w normie PN-EN ISO 4259.

3) Numery norm i daty ich publikacji zgodne z aktualną edycją normy PN-EN 228.

4) Zestawienie sporządzone oddzielnie dla stacji paliwowych oraz stacji zakładowych.

5) Od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. - 50 mg/kg, od dnia 1 stycznia 2009 r. - 10 mg/kg.

6.3. Informacje dotyczące wyników monitorowania i kontrolowania jakości benzyn silnikowych o badawczej liczbie oktanowej RON 91, stosowanych w pojazdach wyposażonych w silniki z zapłonem iskrowym

Kraj
Rok
ParametrJednostkaDopuszczalne wartości 1)
Wyniki analityczne i statystycznenorma krajowa

(jeśli istnieje)

według dyrektywy 98/70/WE załącznik IMetoda badawcza 2)
liczba skontrolowanych obiektów 3)min.max.średniaodchylenie standardowemin.max.min.max.metodarok
Badawcza liczba oktanowa, RON-91,0-
Motorowa liczba oktanowa, MON-81,0-
Prężność par, DVPEkPa-60,0
Skład frakcyjny:
- do temp. 100 °C odparowuje% (V/V)46,0-
- do temp. 150 °C odparowuje% (V/V)75,0-
Zawartość węglowodorów typu:
- olefinowego% (V/V)-21,0
- aromatycznego% (V/V)-42,0
Zawartość benzenu% (V/V)1,0
Zawartość tlenu% (m/m)-2,7
Zawartość związków organicznych zawierających tlen:
- metanol% (V/V)-3
- etanol% (V/V)-5
- alkohol izopropylowy% (V/V)-10
- alkohol tert-butylowy% (V/V)-7
- alkohol izobutylowy% (V/V)-10
- etery (z 5 lub więcej

atomami węgla w cząsteczce)

% (V/V)-15
- inne związki organiczne

zawierające tlen

% (V/V)-10
Zawartość siarkimg/kg-150
Zawartość ołowiug/l-0,005
Liczba skontrolowanych obiektów w ciągu miesiąca 3)Razem
StyczeńKwiecieńLipiecPaździernik
LutyMajSierpieńListopad
MarzecCzerwiecWrzesieńGrudzień

1) Wartości graniczne są "wartościami rzeczywistymi" i zostały wyznaczone zgodnie z procedurą ustalania wartości granicznych, podaną w normie PN-EN ISO 4259.

Wynik poszczególnych pomiarów należy interpretować zgodnie z kryteriami opisanymi w normie PN-EN ISO 4259.

2) Numery norm i daty ich publikacji zgodne z aktualną edycją normy PN-EN 228.

3) Zestawienie sporządzone oddzielnie dla stacji paliwowych oraz stacji zakładowych.

6.4. Informacje dotyczące wyników monitorowania i kontrolowania jakości oleju napędowego stosowanego w pojazdach wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym 1)

Kraj
Krajowy gatunek oleju napędowego
Rok
ParametrJednostkaDopuszczalne wartości 2)
Wyniki analityczne i statystycznenorma krajowa

(jeśli istnieje)

według dyrektywy 98/70/WE załącznik IIMetoda badawcza 3)
liczba skontrolowanych obiektów 4)min.max.średniaodchylenie standardowemin.max.min.max.metodarok
Liczba cetanowa-51,0-
Gęstość w temp. 15 °Ckg/m3-845
Skład frakcyjny:

- 95% (V/V) destyluje do

temperatury

°C-360
Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych% (m/m)-11
Zawartość siarkimg/kg-350 5)
Liczba skontrolowanych obiektów w ciągu miesiąca 4)Razem
StyczeńKwiecieńLipiecPaździernik
LutyMajSierpieńListopad
MarzecCzerwiecWrzesieńGrudzień

1) Informację sporządza się dla każdego krajowego gatunku oleju napędowego.

2) Wartości graniczne są "wartościami rzeczywistymi" i zostały wyznaczone zgodnie z procedurą ustalania wartości granicznych, podaną w normie PN-EN ISO 4259.

Wynik poszczególnych pomiarów należy interpretować zgodnie z kryteriami opisanymi w normie PN-EN ISO 4259.

3) Numery norm i daty ich publikacji zgodne z aktualną edycją normy PN-EN 590.

4) Zestawienie sporządzone oddzielnie dla stacji paliwowych oraz stacji zakładowych.

5) Od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. - 50 mg/kg, od dnia 1 stycznia 2009 r. - 10 mg/kg.

6.5. Informacje dotyczące wyników monitorowania i kontrolowania jakości oleju napędowego stosowanego w ciągnikach rolniczych i maszynach nieporuszających się po drogach, wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym1)

Kraj
Krajowy gatunek oleju napędowego
Rok
ParametrJednostkaDopuszczalne wartości2)
Wyniki analityczne i statystycznenorma krajowa (jeśli istnieje)według dyrektywy 98/70/WE załącznik IIMetoda badawcza 3)
liczba skontrolowanych obiektów 4)min.max.średniaodchylenie standardowemin.max.min.max.metodarok
Zawartość siarkimg/kg-350 5)
Liczba skontrolowanych obiektów w ciągu miesiąca 4)Razem
StyczeńKwiecieńLipiecPaździernik
LutyMajSierpieńListopad
MarzecCzerwiecWrzesieńGrudzień

1) Informację sporządza się dla każdego krajowego gatunku oleju napędowego.

2) Wartości graniczne są "wartościami rzeczywistymi" i zostały wyznaczone zgodnie z procedurą ustalania wartości granicznych, podaną w normie PN-EN ISO 4259.

Wynik poszczególnych pomiarów należy interpretować zgodnie z kryteriami opisanymi w normie PN-EN ISO 4259.

3) Numer normy i data jej publikacji zgodna z aktualną edycją normy PN-EN 590.

4) Zestawienie sporządzone oddzielnie dla stacji paliwowych oraz stacji zakładowych.

5) Dla oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 41: od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. - 50 mg/kg, od dnia 1 stycznia 2009 r. - 10 mg/kg. Dla oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 45: od dnia 1 stycznia 2005 r. - 60 mg/kg.

6.6. Informacje dotyczące wyników monitorowania i kontrolowania jakości benzyn silnikowych zawierających w swoim składzie powyżej 5 % bioetanolu oraz powyżej 15 % eterów, stosowanych w pojazdach wyposażonych w silniki z zapłonem iskrowym

Parametr 1)JednostkaWyniki analityczne i statystyczneDopuszczalne wartościMetoda badawcza
liczba skontrolowanych obiektów 2)min.max.średniaodchylenie standardowemin.max.metodarok
Liczba skontrolowanych obiektów w ciągu miesiąca 2)Razem
StyczeńKwiecieńLipiecPaździernik
LutyMajSierpieńListopad
MarzecCzerwiecWrzesieńGrudzień

1) Parametry określone w odrębnych przepisach dotyczących wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych.

2) Zestawienie sporządzone oddzielnie dla stacji paliwowych oraz stacji zakładowych.

6.7. Informacje dotyczące wyników monitorowania i kontrolowania jakości e strów metylowych kwasów tłuszczowych, stanowiących samoistne paliwo silnikowe, stosowanych w pojazdach, ciągnikach rolniczych, a także maszynach nieporuszających się po drogach, wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym

Parametr 1)JednostkaWyniki analityczne i statystyczneDopuszczalne wartościMetoda badawcza
liczba skontrolowanych obiektów 2)min.max.średniaodchylenie standardowemin.max.metodarok
Liczba skontrolowanych obiektów w ciągu miesiąca 2)Razem
StyczeńKwiecieńLipiecPaździernik
LutyMajSierpieńListopad
MarzecCzerwiecWrzesieńGrudzień

1) Parametry określone w odrębnych przepisach dotyczących wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych.

2) Zestawienie sporządzone oddzielnie dla stacji paliwowych oraz stacji zakładowych.

6.8. Informacje dotyczące wyników monitorowania i kontrolowania jakości oleju napędowego zawierającego powyżej 5 % estrów, stosowanego w pojazdach, ciągnikach rolniczych, a także w maszynach nieporuszających się po drogach, wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym

Parametr 1)JednostkaWyniki analityczne i statystyczneDopuszczalne wartościMetoda badawcza
liczba skontrolowanych obiektów 2)min.max.średniaodchylenie standardowemin.max.metodarok
Liczba skontrolowanych obiektów w ciągu miesiąca 2)Razem
StyczeńKwiecieńLipiecPaździernik
LutyMajSierpieńListopad
MarzecCzerwiecWrzesieńGrudzień

1) Parametry określone w odrębnych przepisach dotyczących wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych.

2) Zestawienie sporządzone oddzielnie dla stacji paliwowych oraz stacji zakładowych.