Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.20.170

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 marca 1930 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ W POROZUMIENIU Z MINISTREM SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 20 lutego 1930 r.
o sposobie mianowania przedstawicieli inwalidów wojennych do inwalidzkich komisyj odwoławczych.

Na podstawie ust. 2 art. 7 ustawy z dnia 18 marca 1921 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i ich rodzin oraz o zaopatrzeniu rodzin po poległych i zmarłych lub zaginionych bez własnej winy, których śmierć względnie zaginięcie pozostaje w związku przyczynowym ze służbą wojskową (Dz. U. R. P. Nr. 32, poz. 195) oraz zgodnie z ust. 2 § 97 i ust. 2 § 98 rozporządzenia wykonawczego Ministra Spraw Wojskowych, Ministra Skarbu i Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 10 stycznia 1923 r. (Dz. U. R. P. Nr. 20, poz. 132), w brzmieniu § 1 punkty 25 i 26 rozporządzenia Ministra Spraw Wojskowych, Ministra Skarbu, Ministra Pracy i Opieki Społecznej, Ministra Spraw Zagranicznych i Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 53, poz. 429) zarządza się co następuje:
§  1. Członkami inwalidzkiej komisji odwoławczej przy Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej, względnie inwalidzkiej komisji odwoławczej przy wojewódzkiej władzy administracji ogólnej, w charakterze przedstawicieli inwalidów wojennych, mogą być inwalidzi wojenni, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, liczący co najmniej 25 lat, posiadający wykształcenie co najmniej w zakresie 7 klas szkoły powszechnej, nieposzlakowanej przeszłości, zamieszkali na obszarze działania inwalidzkiej komisji odwoławczej.

Powyższych członków inwalidzkich komisyj odwoławczych mianują na okres 3-letni władze, wskazane w §§ 2 i 3 niniejszego rozporządzenia.

§  2. Minister Pracy i Opieki Społecznej mianuje członkami inwalidzkiej komisji odwoławczej przy Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej po jednym z pośród 3 kandydatów, odpowiadających wymienionym w § 1 warunkom, a przedstawionych przez zarząd każdego prawnie istniejącego zrzeszenia inwalidów wojennych, liczącego co najmniej 3.000 członków inwalidów wojennych.
§  3. Właściwy wojewoda (Komisarz Rządu m. st. Warszawy) mianuje członkami inwalidzkiej komisji odwoławczej przy wojewódzkiej władzy administracji ogólnej po jednym z pośród 3 kandydatów, odpowiadających wymienionym w § 1 warunkom, a przedstawionych przez zarząd miejscowy każdego prawnie istniejącego zrzeszenia inwalidów wojennych, liczącego co najmniej 300 członków inwalidów wojennych na obszarze działania władzy mianującej.
§  4. Inwalidzi wojenni, mianowani członkami inwalidzkich komisyj odwoławczych, wchodzą kolejno w skład tych komisyj na okres 6 miesięcy, w porządku, ustalonym przez władzę mianującą. Władza ta ustali również, w jakim porządku wymienieni członkowie inwalidzkich komisyj odwoławczych będą się wzajemnie zastępowali.
§  5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.