Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1004

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 maja 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 15 maja 2017 r.
w sprawie sposobu i warunków wykonywania kontroli celno-skarbowej okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych

Na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) jednostkach uprawnionych - należy przez to rozumieć jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki wojsk obcych oraz jednostki służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych;
2) akcie uprawniającym - należy przez to rozumieć postanowienie, uchwałę, zarządzenie, decyzję lub zgodę, w oparciu o które następuje przemieszczenie jednostek uprawnionych przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącą granicę zewnętrzną obszaru celnego Unii Europejskiej, wydane na podstawie ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. z 2016 r. poz. 1108 i 2138), ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1510), ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, z późn. zm.), ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1643, 1948 i 1955 oraz z 2017 r. poz. 60, 244 i 768) lub ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 603 i 960 oraz z 2017 r. poz. 60);
3) towarze - należy przez to rozumieć okręty wojenne, wojskowe statki powietrzne oraz wyposażenie i sprzęt jednostek wojskowych, a także wyposażenie i sprzęt jednostek organizacyjnych służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych.
§  2. 
1.  W przypadku gdy przywóz towarów na obszar celny Unii Europejskiej lub ich wywóz z obszaru celnego Unii Europejskiej dokonywany jest przez jednostkę uprawnioną na warunkach określonych w akcie uprawniającym, kontrole celno-skarbowe przeprowadza się w zakresie niezbędnym dla ustalenia rodzaju lub tożsamości towaru.
2.  Kontrola celno-skarbowa okrętu wojennego lub wojskowego statku powietrznego jednostki uprawnionej wojsk obcych odbywa się po uzgodnieniu zakresu i sposobu przeprowadzenia tej kontroli z właściwym organem uprawnionym do wyrażenia zgody na wejście okrętu wojennego na polskie morskie wody wewnętrzne albo na przekroczenie przez wojskowy statek powietrzny granicy państwowej i lot w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej.
3.  Kontrola celno-skarbowa jednostki uprawnionej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się po uzgodnieniu zakresu i sposobu przeprowadzenia tej kontroli z dowódcą jednostki, a w przypadku okrętów wojennych - z Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych.
4.  W przypadkach innych niż określone w ust. 2 i 3 kontrola celno-skarbowa odbywa się po uzgodnieniu jej zakresu i sposobu przeprowadzenia z polskim organem wojskowym właściwym w sprawach dotyczących koordynacji przemieszczania i pobytu wojsk na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§  3.  Podczas kontroli celno-skarbowej towarów mogą być wykonywane następujące czynności kontrolne:
1) weryfikacja danych umieszczonych w zgłoszeniu celnym przez ich porównanie z innymi dokumentami dotyczącymi towarów, w tym sprawdzenie autentyczności dokumentów;
2) oględziny;
3) przeprowadzenie rewizji jednostki uprawnionej, o której mowa w § 2 ust. 3, za zgodą i w obecności właściwego prokuratora wojskowego;
4) porównanie ilości, rodzaju i stanu towaru z danymi zawartymi w dokumentach dotyczących towaru.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie sposobu i warunków wykonywania kontroli okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 554), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 256 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379).