§ 4. - Sposób i tryb przygotowania i uzgadniania komunikatów dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego. - Dz.U.2013.1478 - OpenLEX

§ 4. - Sposób i tryb przygotowania i uzgadniania komunikatów dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1478

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 grudnia 2013 r.
§  4.
1.
W przypadku, w którym komunikat odnosi się do kilku produktów leczniczych, Prezes Urzędu zawiadamia podmioty odpowiedzialne, których dotyczy komunikat, o terminie spotkania uzgodnieniowego lub innej formie ustalenia treści, listy adresatów komunikatu oraz sposobu jego upowszechnienia.
2.
Podmiot odpowiedzialny wskazuje osobę uczestniczącą w czynnościach, o których mowa w ust. 1, zwaną dalej "reprezentantem podmiotu odpowiedzialnego".