Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2431

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie sposobu i trybu opracowania rocznego harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Na podstawie art. 15c ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2017 r. poz. 146 i 1139) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa sposób i tryb opracowania rocznego harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, zwanego dalej "harmonogramem".
§  2.  W terminie do dnia 31 stycznia każdego roku Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, zwany dalej "Dyrektorem Krajowej Szkoły", przyjmuje przesłane przez Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego, Krajową Radę Sądownictwa, Krajową Radę Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, prezesów sądów apelacyjnych i prokuratorów regionalnych, zgłoszenia potrzeb szkoleniowych sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów, asesorów prokuratury, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, asystentów prokuratorów, kuratorów zawodowych oraz urzędników sądów i prokuratury, na następny rok.
§  3.  W terminie do dnia 30 kwietnia roku poprzedzającego rok realizacji harmonogramu Dyrektor Krajowej Szkoły opracowuje projekt założeń rocznego harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, zwanych dalej "założeniami", określający cele szkolenia i sposób ich realizacji, oraz przedstawia go Radzie Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, zwanej dalej "Radą Programową".
§  4.  W terminie do dnia 31 maja roku poprzedzającego rok realizacji harmonogramu Rada Programowa uchwala założenia i przekazuje je Dyrektorowi Krajowej Szkoły.
§  5. 
1.  W terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok realizacji harmonogramu Dyrektor Krajowej Szkoły ustala harmonogram, opracowany na podstawie założeń, o których mowa w § 4, a następnie przedstawia go Ministrowi Sprawiedliwości do zatwierdzenia w zakresie zgodności z planem finansowym.
2.  W terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu planu finansowego Minister Sprawiedliwości zatwierdza harmonogram.
§  6.  W terminie 7 dni od dnia zatwierdzenia harmonogramu przez Ministra Sprawiedliwości w zakresie zgodności z planem finansowym Dyrektor Krajowej Szkoły udostępnia harmonogram w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
§  7.  Wymiana dokumentów związanych z opracowaniem harmonogramu odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
§  8.  Do opracowania harmonogramu na rok 2019 stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
§  9.  Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu opracowania rocznego harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. poz. 2262).
§  10.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.