Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.2262

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie sposobu i trybu opracowania rocznego harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Na podstawie art. 15c ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2012 r. poz. 1230, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa sposób i tryb opracowania rocznego harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, zwanego dalej "harmonogramem".
§  2. Harmonogram opracowuje się w roku poprzedzającym obowiązywanie tego harmonogramu, zwanym dalej "rokiem opracowania harmonogramu".
§  3. Do końca października roku poprzedzającego rok opracowania harmonogramu Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, zwany dalej "Dyrektorem Krajowej Szkoły", przyjmuje przesłane przez Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego, Krajową Radę Sądownictwa, Krajową Radę Prokuratury, prezesów sądów apelacyjnych i prokuratorów apelacyjnych, zgłoszenia potrzeb szkoleniowych sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów, asesorów prokuratury, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, asystentów prokuratorów, kuratorów zawodowych oraz urzędników sądów i prokuratury.
§  4. W terminie do dnia 28 lutego roku opracowania harmonogramu Dyrektor Krajowej Szkoły opracowuje projekt założeń harmonogramu, określający cele szkolenia i sposób ich realizacji, oraz przedstawia go Radzie Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, zwanej dalej "Radą Programową".
§  5. W terminie do dnia 31 marca roku opracowania harmonogramu Rada Programowa uchwala założenia harmonogramu i przekazuje je Dyrektorowi Krajowej Szkoły.
§  6. W terminie do dnia 30 czerwca roku opracowania harmonogramu Dyrektor Krajowej Szkoły przedstawia Radzie Programowej projekt harmonogramu.
§  7. W terminie do dnia 31 lipca roku opracowania harmonogramu Rada Programowa opracowuje harmonogram i przekazuje go do zaopiniowania Ministrowi Sprawiedliwości. Jednocześnie Rada Programowa przedstawia harmonogram Prokuratorowi Generalnemu.
§  8. W terminie 14 dni od dnia otrzymania harmonogramu Prokurator Generalny przedstawia Ministrowi Sprawiedliwości swoje stanowisko w tej sprawie.
§  9.
1. W przypadku zaproponowania przez Ministra Sprawiedliwości wprowadzenia zmian do harmonogramu, Rada Programowa uwzględnia je lub odmawia ich wprowadzenia, a następnie przedstawia Ministrowi Sprawiedliwości harmonogram do zatwierdzenia w zakresie zgodności z planem finansowym.
2. W przypadku niezaproponowania zmian, o których mowa w ust. 1, Minister Sprawiedliwości podejmuje decyzję w sprawie zatwierdzenia harmonogramu w zakresie zgodności z planem finansowym i informuje o tym Dyrektora Krajowej Szkoły.
§  10. Do dnia 15 października roku opracowania harmonogramu Minister Sprawiedliwości zatwierdza harmonogram w zakresie zgodności z planem finansowym.
§  11. Do dnia 31 października roku opracowania harmonogramu Dyrektor Krajowej Szkoły zamieszcza zatwierdzony przez Ministra Sprawiedliwości w zakresie zgodności z planem finansowym harmonogram na stronie internetowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz udostępnia go w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
§  12. Wymiana dokumentów związanych z opracowaniem harmonogramu odbywa się drogą elektroniczną.
§  13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2015 r. w sprawie sposobu i trybu opracowania rocznego harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. poz. 1366), które traci moc z dniem 1 stycznia 2016 r. na podstawie art. 21 pkt 3 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1224).