§ 6. - Sposób ewidencjonowania i przechowywania broni bojowej oraz broni myśliwskiej, wraz z amunicją, będącej w dyspozycji Straży Parku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.139.1170

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lipca 2005 r.
§  6.
1.
Funkcjonariusze Straży Parku, po zakończeniu pracy w terenie, zdają broń wraz z amunicją do magazynu broni.
2.
Zdawanie broni myśliwskiej nie jest wymagane, jeżeli na polecenie dyrektora parku narodowego funkcjonariusze Straży Parku wykonują zadania wymagające przebywania na obszarze parku poza godzinami pracy.
3.
W uzasadnionych przypadkach, za pisemną zgodą dyrektora parku narodowego, funkcjonariusz Straży Parku może przechowywać, w określonym terminie, wydaną broń bojową wraz z amunicją w mieszkaniu, z zachowaniem warunków przechowywania określonych w przepisach w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji, których spełnienie stwierdza protokolarnie komisja powołana przez dyrektora właściwego parku narodowego, w skład której wchodzą jego dwaj przedstawiciele. Protokół przechowuje się w magazynie broni.