Sposób ewidencjonowania i przechowywania broni bojowej oraz broni myśliwskiej, wraz z amunicją, będącej w dyspozycji Straży Parku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.139.1170

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lipca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 6 lipca 2005 r.
w sprawie sposobu ewidencjonowania i przechowywania broni bojowej oraz broni myśliwskiej, wraz z amunicją, będącej w dyspozycji Straży Parku2)

Na podstawie art. 110 ust. 12 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarządza się, co następuje:
1.
Broń bojowa i broń myśliwska, zwane dalej "bronią palną", wraz z amunicją podlegają ewidencji w książce ewidencji broni palnej i amunicji, której wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2.
Wydawanie i zwrot broni palnej wraz z amunicją rejestruje się w książce wydania - przyjmowania broni palnej i amunicji, której wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3.
Poszczególne karty książek, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny być ponumerowane, przeszyte i zalakowane na ostatniej stronie z odciśniętą pieczęcią okrągłą parku narodowego.
1.
Broń palną wraz z amunicją przechowuje się w odpowiednio przystosowanym pomieszczeniu, zwanym dalej "magazynem broni", położonym na obszarze właściwego parku narodowego.
2.
Magazyn broni powinien:
1)
być usytuowany w miejscu utrudniającym dokonanie włamania, w miarę możliwości na piętrze;
2)
być wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy, skrzynkę z piaskiem, apteczkę pierwszej pomocy;
3)
być wyposażony w szafy metalowe lub sejfy, zamykane na zamki atestowane i przystosowane do nałożenia plomb;
4)
posiadać następujące zabezpieczenia przeciwwłamaniowe:
a)
drzwi wejściowe o zwiększonej odporności na włamanie - minimum klasy C według normy PN - 90/B - 92270,
b)
okna osłonięte siatką stalową o wymiarach oczek nie większych niż 10 x 10 mm i średnicy drutu nie mniejszej niż 2, 5 mm, zabezpieczone na stałe zamocowaną w murze kratą metalową wykonaną z prętów stalowych o średnicy nie mniejszej niż 12 mm albo płaskowników stalowych o wymiarach nie mniejszych niż 8 x 30 mm, przy czym odstęp pomiędzy prętami nie powinien przekraczać wymiarów 120 x 120 mm, a pomiędzy płaskownikami - 80 mm w poziomie i 240 mm w pionie;
5)
być wyposażony w urządzenia i systemy alarmowe.
3.
Dopuszcza się montaż:
1)
atestowanych drzwi antywłamaniowych - zamiast drzwi, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a;
2)
szyb atestowanych, odpornych na przebicie lub rozbicie, w szczególności kuloodpornych, w oknach mocowanych trwale w otworach okiennych, bez możliwości otwierania - zamiast siatki i kraty, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit. b.
4.
Wymagania wynikające z ust. 2 pkt 4 lit. a nie mają zastosowania do drzwi wejściowych o zwiększonej odporności na włamanie, wyprodukowanych i wprowadzonych do sprzedaży zgodnie z prawem w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, w Turcji lub państwie członkowskim Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), będącym stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z tym że zapewniają poziom ochrony równoważny do określonego w ust. 2 pkt 4 lit. a.
1.
Protokolarnej oceny spełnienia przez magazyn broni wymogów, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3, dokonuje powołana przez dyrektora właściwego parku narodowego komisja, w skład której wchodzą:
1)
przedstawiciel właściwego miejscowo komendanta wojewódzkiego Policji;
2)
dwóch przedstawicieli dyrektora właściwego parku narodowego.
2.
Protokół z dokonanej oceny komisja sporządza w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla komendanta wojewódzkiego Policji i dyrektora właściwego parku narodowego.
1.
Warunki przechowywania broni palnej i amunicji powinny uwzględniać wymagania określone przez producenta.
2.
Broń palną i amunicję przechowuje się w zamkniętych i zaplombowanych szafach metalowych lub sejfach, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3.
3.
W magazynie broni przechowuje się broń palną wyjętą z futerału, rozładowaną, zabezpieczoną, ze zwolnionym kurkiem, odłączonym magazynkiem, jeżeli go posiada, kompletną, czystą i zakonserwowaną.
4.
Amunicję przechowywaną w magazynie broni umieszcza się w opakowaniach lub pojemnikach, w sposób uniemożliwiający uderzenie w spłonkę naboju.
1.
Dyrektor parku narodowego upoważnia pisemnie funkcjonariusza Straży Parku do ewidencjonowania i przechowywania broni palnej wraz z amunicją.
2.
Funkcjonariusz Straży Parku prowadzi i przechowuje książki, o których mowa w § 1, oraz wykonuje wszystkie czynności związane z prowadzeniem magazynu broni.
3.
W czasie nieobecności funkcjonariusza Straży Parku w magazynie broni sygnalizacja alarmowa powinna być włączona, a drzwi magazynu broni powinny być zamknięte z nałożoną plombą.
1.
Funkcjonariusze Straży Parku, po zakończeniu pracy w terenie, zdają broń wraz z amunicją do magazynu broni.
2.
Zdawanie broni myśliwskiej nie jest wymagane, jeżeli na polecenie dyrektora parku narodowego funkcjonariusze Straży Parku wykonują zadania wymagające przebywania na obszarze parku poza godzinami pracy.
3.
W uzasadnionych przypadkach, za pisemną zgodą dyrektora parku narodowego, funkcjonariusz Straży Parku może przechowywać, w określonym terminie, wydaną broń bojową wraz z amunicją w mieszkaniu, z zachowaniem warunków przechowywania określonych w przepisach w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji, których spełnienie stwierdza protokolarnie komisja powołana przez dyrektora właściwego parku narodowego, w skład której wchodzą jego dwaj przedstawiciele. Protokół przechowuje się w magazynie broni.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 29 lipca 2004 r. pod numerem 2004/0317/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998 r., z późn. zm.).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

KSIĄŻKA EWIDENCJI BRONI PALNEJ I AMUNICJI

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

KSIĄŻKA WYDANIA - PRZYJMOWANIA BRONI PALNEJ I AMUNICJI

wzór