Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.150 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 sierpnia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 23 marca 2010 r.
w sprawie sposobu dokumentowania czynności audytowych oraz wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu audytowym

Na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Określa się wzory:
1) 2 kwestionariusza samooceny przedsiębiorcy, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) planu postępowania audytowego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) aneksu do planu postępowania audytowego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4) wezwania do udostępnienia dokumentów, danych, informacji oraz do złożenia wyjaśnień, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5) protokołu z czynności audytowych, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6) adnotacji z czynności audytowych, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;
7) wniosku o udzielenie pomocy prawnej, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;
8) postanowienia o spełnianiu warunków i kryteriów, o którym mowa w art. 62 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;
9) 3 oświadczenia o prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu samooceny przedsiębiorcy, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia;
10) oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w programie dotyczącym wzajemnego uznawania statusów upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) pomiędzy Unią Europejską a państwami trzecimi, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia.
§  2.
1. 4 Czynności audytowe dokumentuje się przez sporządzenie dokumentów, o których mowa w § 1 pkt 2-10, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Czynności audytowe przeprowadzane przez organ Służby Celnej na podstawie art. 157 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) dokumentuje się, sporządzając dokumenty, o których mowa w § 1 pkt 4-6.
3. Wyniki czynności audytowych, o których mowa w § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie zakresu, rodzaju i sposobu przeprowadzania czynności audytowych (Dz. U. Nr 52, poz. 309), oraz wyniki dokonanej oceny ryzyka, o której mowa w § 12 ust. 1 tego rozporządzenia, dokumentuje się w protokole z czynności audytowych.
4. Dokumenty, o których mowa w § 1:
1) pkt 1, 6, 9 i 10 - sporządza się w jednym egzemplarzu;
2) pkt 2-5 i 8 - sporządza się w dwóch egzemplarzach;
3) pkt 7 - sporządza się w trzech egzemplarzach.
§  3. W postępowaniu audytowym stosuje się również, zgodnie z przepisami odrębnymi, inne niż wymienione w § 1 dokumenty.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 5

WZÓR

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY PRZEDSIĘBIORCY

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

 WZÓR

Plan postępowania audytowego

prowadzonego w stosunku do ................................................

...........................................................................................................................................

(podać dane identyfikacyjne przedsiębiorcy: nazwę, NIP, REGON, adres siedziby)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

 WZÓR

Aneks do Planu postępowania audytowego1)

prowadzonego w stosunku do ..................................................

........................................................................................................................................

(podać dane identyfikacyjne przedsiębiorcy: nazwę, NIP, REGON, adres siedziby)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

 WZÓR

Wezwanie

do udostępnienia dokumentów, danych, informacji oraz do złożenia wyjaśnień

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

 WZÓR

Protokół z czynności audytowych

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6

 WZÓR

Adnotacja z czynności audytowych

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  7

 WZÓR

Wniosek o udzielenie pomocy prawnej

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  8

 WZÓR

Postanowienie o spełnianiu warunków i kryteriów

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  9 6

WZÓR

OŚWIADCZENIE

....................................................

(miejscowość, data)

..............................................................................................................................

(nazwa lub imię i nazwisko osoby 7 składającej oświadczenie)

...............................................................................................................................

(adres siedziby lub adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie)

...............................................................................................................................

(numer EORI)

DYREKTOR IZBY CELNEJ

....................................................................

....................................................................

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks kamy (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), oświadczam, że według stanu na dzień sporządzenia wniosku wraz z kwestionariuszem samooceny przedsiębiorcy dane w nich zawarte oraz dane i informacje wynikające z załączonych do wniosku dokumentów są prawdziwe i aktualne.

.....................................................................................

(pieczęć i podpis osoby składającej oświadczenie)

ZAŁĄCZNIK Nr  10

 WZÓR

.....................................................................

(miejscowość, data)

...............................................................................................

(imię i nazwisko osoby1) składającej oświadczenie)

...............................................................................................

(adres siedziby lub adres zamieszkania osoby składającej

oświadczenie)

...............................................................................................

(REGON, NIP, numer EORI)

...............................................................................................

(numer telefonu i adres poczty elektronicznej

osoby składającej oświadczenie lub osoby upoważnionej

do reprezentowania)

DYREKTOR IZBY CELNEJ

W ..............................................................................

..............................................................................

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W PROGRAMIE DOTYCZĄCYM WZAJEMNEGO UZNAWANIA STATUSÓW UPOWAŻNIONEGO PRZEDSIĘBIORCY (AEO) POMIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ A PAŃSTWAMI TRZECIMI

1. Wyrażam zgodę na umieszczenie danych ze świadectwa AEO w wykazie upoważnionych przedsiębiorców, o którym mowa w art. 14x ust. 4 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/932) 3).

 tak  nie

.......................................................................................

(podpis i stanowisko osoby składającej oświadczenie)

2. Wyrażam zgodę na wymianę informacji zawartych w świadectwie AEO w celu zapewnienia realizacji porozumień międzynarodowych z krajami trzecimi w zakresie wzajemnego uznawania statusu upoważnionego przedsiębiorcy i środków związanych z bezpieczeństwem4):

 tak  nie

.......................................................................................

(podpis i stanowisko osoby składającej oświadczenie)

3. W przypadku wyrażenia zgody w punkcie 2, związanej z wzajemnym uznawaniem statusu AEO, należy podać również następujące informacje5):

Transliterowana nazwa: ...............................................................................................................

Transliterowana nazwa ulicy i numer: .........................................................................................

Transliterowany kod pocztowy i miasto: .....................................................................................

Należy zastosować wyłącznie znaki alfabetu łacińskiego dostępnego pod adresem http://www.unicode.org/charts/PDF/U0000.pdf

Objaśnienia:

______

1) Oświadczenie składa przedsiębiorca wnioskujący o wydanie świadectwa AEO lub osoba przez niego upoważniona do reprezentowania.

2) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3, z późn. zm.).

3) Zgoda na publikację danych AEO na stronie internetowej TAXUD.

Jeżeli przedsiębiorca chce, aby jego nazwa została umieszczona w wykazie upoważnionych przedsiębiorców opublikowanym na stronie internetowej TAXUD, wymagana jest pisemna zgoda.

Niniejsza zgoda ma zastosowanie dla wszystkich rodzajów świadectw. W przypadku niewyrażenia zgody przedsiębiorca nadal będzie otrzymywał ułatwienia związane z posiadaniem statusu AEO, ale jego nazwa nie będzie udostępniona publicznie w wykazie dostępnym na stronie internetowej TAXUD. W przypadku wyrażenia zgody przez przedsiębiorcę istnieje możliwość cofnięcia jej w każdym czasie. Jeżeli przedsiębiorca wnioskuje o usunięcie, zostaje on automatycznie wyłączony z ww. wykazu. Przedsiębiorca ma również możliwość wyrażenia zgody poprzez przesłanie pisemnego wniosku do właściwego organu celnego w dowolnym czasie po wydaniu świadectwa. Zmiany w zakresie udzielonej zgody mogą być dokonywane poprzez pisemne powiadomienie właściwego organu celnego. W tym przypadku akceptowany będzie wyłącznie podpis osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy.

4) Zgoda na wymianę danych AEO.

Zgoda związana z wzajemnym uznawaniem odnosi się wyłącznie do świadectw AEO/F (uproszczenia celne/bezpieczeństwo i ochrona) oraz AEO/S (bezpieczeństwo i ochrona).

W celu zapewnienia funkcjonowania programów wzajemnego uznawania świadectw konieczne jest, aby organy celne partnerów handlowych znały nawzajem swoich AEO. Wymiana niektórych danych związanych z AEO jest niezbędna, na przykład ważność świadectwa AEO stanowi konieczny element wymienianych informacji, przy czym dane wymieniane będą wyłącznie dla celów związanych z funkcjonowaniem programów wzajemnego uznawania AEO.

Zgoda upoważnionego przedsiębiorcy na wymianę jego danych z organami celnymi państw trzecich w ramach wzajemnego uznawania będzie ogólna, niezwiązana z konkretnymi państwami trzecimi. Jednakże, zgodnie z prawodawstwem UE w zakresie ochrony danych, organy celne UE mogą wymieniać dane AEO dopiero po dokonaniu oceny poziomu ochrony danych w państwie trzecim, w celu upewnienia się, że zapewniony jest odpowiedni poziom ochrony.

W przypadku niewyrażenia zgody, dane AEO nie będą wymieniane z żadnym z państw partnerskich programów wzajemnego uznawania i nie będzie możliwości korzystania z ułatwień związanych z porozumieniami o wzajemnym uznawaniu.

W przypadku wyrażenia zgody, przedsiębiorca ma możliwość cofnięcia jej w każdym czasie, wysyłając pisemny wniosek do właściwego organu celnego. Jednakże cofnięcie zgody na wymianę danych AEO będzie skutkowało uchyleniem korzyści związanych z wzajemnym uznawaniem. Cofnięcie również będzie miało charakter ogólny, co oznacza, że dane AEO nie będą podlegały wymianie z żadnym z państw partnerskich wzajemnego uznawania. Przedsiębiorca ma także prawo do przekazania swojej zgody w każdym czasie po wydaniu świadectwa.

Należy przekazać dwie wyraźne i odrębne zgody, jedną na publikację informacji w Internecie oraz drugą - dla celów związanych z wzajemnym uznawaniem. Taką zgodę podpisuje osoba upoważniona do składania podpisu w imieniu przedsiębiorcy.

5) Aby umożliwić wymianę danych AEO, przedsiębiorcy UE muszą, w razie potrzeby, dokonać transliteracji odpowiednich danych AEO, wykorzystując znaki 26 - literowego alfabetu (Latin 1). Należy zalecić partnerom biznesowym z państw uczestniczących we wzajemnym uznawaniu, aby stosowali transliterowaną nazwę i adres przedsiębiorcy w swoich kontaktach (np. w zgłoszeniach celnych) z właściwą administracją celną.

W niektórych państwach nie ma możliwości stosowania tego samego zestawu znaków, jaki jest wykorzystywany w UE. Litery cyrylicy, określone znaki, takie jak akcent powyżej lub poniżej litery, lub litery spoza podstawowego 26 - literowego alfabetu (Latin 1) nie mogą być wprowadzane do ich systemów teleinformatycznych (wykaz dozwolonych znaków dostępny jest na stronie Standard Unicode: http://www.unicode.org/charts/PDF/U0000.pdf (#x0020-#x007E).

W tym polu należy podać transliterowaną nazwę, ulicę, numer i kod pocztowy. W przypadku niewyrażenia zgody na wymianę danych AEO lub wnioskowania wyłącznie o świadectwo AEO/C (uproszczenia celne) nie ma potrzeby wypełniania tego pola.

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).
2 § 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 26 czerwca 2015 r. (Dz.U.2015.1019) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 sierpnia 2015 r.
3 § 1 pkt 9 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 26 czerwca 2015 r. (Dz.U.2015.1019) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 sierpnia 2015 r.
4 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 2015 r. (Dz.U.2015.1019) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 sierpnia 2015 r.
5 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 2015 r. (Dz.U.2015.1019) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 sierpnia 2015 r.
6 Załącznik nr 9 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 2015 r. (Dz.U.2015.1019) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 sierpnia 2015 r.
7 Oświadczenie składa przedsiębiorca wnioskujący o wydanie świadectwa AEO lub pozwolenia na stosowanie zgłoszenia uproszczonego lub procedury w miejscu lub pojedynczego pozwolenia na stosowanie zgłoszenia uproszczonego lub procedury w miejscu lub zintegrowanego pozwolenia na stosowanie zgłoszenia uproszczonego lub procedury w miejscu.