Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.285.1675

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 21 grudnia 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania czynności audytowych oraz wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu audytowym

Na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie sposobu dokumentowania czynności audytowych oraz wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu audytowym (Dz. U. Nr 52, poz. 310) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu:

"9) oświadczenia o prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu postępowania audytowego, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia;

10) oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w programie dotyczącym wzajemnego uznawania statusów upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) pomiędzy Unią Europejską a państwami trzecimi, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia.";

2) w § 2:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Czynności audytowe dokumentuje się w kwestionariuszu postępowania audytowego oraz przez sporządzenie dokumentów, o których mowa w § 1 pkt 2-10, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wyniki czynności audytowych, o których mowa w § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie zakresu, rodzaju i sposobu przeprowadzania czynności audytowych (Dz. U. Nr 52, poz. 309), oraz wyniki dokonanej oceny ryzyka, o której mowa w § 12 ust. 1 tego rozporządzenia, dokumentuje się w protokole z czynności audytowych.",

c) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) pkt 1, 6, 9 i 10 - sporządza się w jednym egzemplarzu;";

3) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
4) dodaje się załączniki nr 9 i 10 do rozporządzenia w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 2 i 3 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Postępowania audytowe, o których mowa w art. 56 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia są dokumentowane zgodnie z przepisami dotychczasowymi.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2012 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WZÓR

KWESTIONARIUSZ POSTĘPOWANIA AUDYTOWEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WZÓR

 .....................................................................

 (miejscowość, data)

...............................................................................................

(nazwa lub imię i nazwisko osoby1) składającej

oświadczenie)

...............................................................................................

(adres siedziby lub adres zamieszkania osoby składającej

oświadczenie)

...............................................................................................

(REGON, NIP, numer EORI)

...............................................................................................

(numer telefonu i adres poczty elektronicznej

osoby składającej oświadczenie lub osoby upoważnionej

do reprezentowania)

 DYREKTOR IZBY CELNEJ

 ..............................................................................

 ..............................................................................

OŚWIADCZENIE

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), oświadczam, że według stanu na dzień sporządzenia wniosku wraz z kwestionariuszem postępowania audytowego dane w nich zawarte oraz dane i informacje wynikające z załączonych do wniosku dokumentów są prawdziwe i aktualne.

 ....................................................................................

 (pieczęć i podpis osoby składającej oświadczenie)

1) Oświadczenie składa przedsiębiorca wnioskujący o wydanie świadectwa AEO lub pozwolenia na stosowanie zgłoszenia uproszczonego lub procedury w miejscu lub pojedynczego pozwolenia na stosowanie zgłoszenia uproszczonego lub procedury w miejscu.

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

WZÓR

 .....................................................................

 (miejscowość, data)

...............................................................................................

(imię i nazwisko osoby1) składającej oświadczenie)

...............................................................................................

(adres siedziby lub adres zamieszkania osoby składającej

oświadczenie)

...............................................................................................

(REGON, NIP, numer EORI)

...............................................................................................

(numer telefonu i adres poczty elektronicznej

osoby składającej oświadczenie lub osoby upoważnionej

do reprezentowania)

 DYREKTOR IZBY CELNEJ

 W ..............................................................................

 ..............................................................................

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W PROGRAMIE DOTYCZĄCYM WZAJEMNEGO UZNAWANIA STATUSÓW UPOWAŻNIONEGO PRZEDSIĘBIORCY (AEO) POMIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ A PAŃSTWAMI TRZECIMI

1. Wyrażam zgodę na umieszczenie danych ze świadectwa AEO w wykazie upoważnionych przedsiębiorców, o którym mowa w art. 14x ust. 4 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/932) 3).

 tak  nie

 .......................................................................................

 (podpis i stanowisko osoby składającej oświadczenie)

2. Wyrażam zgodę na wymianę informacji zawartych w świadectwie AEO w celu zapewnienia realizacji porozumień międzynarodowych z krajami trzecimi w zakresie wzajemnego uznawania statusu upoważnionego przedsiębiorcy i środków związanych z bezpieczeństwem4):

 tak  nie

 .......................................................................................

 (podpis i stanowisko osoby składającej oświadczenie)

3. W przypadku wyrażenia zgody w punkcie 2, związanej z wzajemnym uznawaniem statusu AEO, należy podać również następujące informacje5):

Transliterowana nazwa: ...............................................................................................................

Transliterowana nazwa ulicy i numer: .........................................................................................

Transliterowany kod pocztowy i miasto: .....................................................................................

Należy zastosować wyłącznie znaki alfabetu łacińskiego dostępnego pod adresem http://www.unicode.org/charts/PDF/U0000.pdf

Objaśnienia:

1) Oświadczenie składa przedsiębiorca wnioskujący o wydanie świadectwa AEO lub osoba przez niego upoważniona do reprezentowania.

2) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3, z późn. zm.).

3) Zgoda na publikację danych AEO na stronie internetowej TAXUD.

Jeżeli przedsiębiorca chce, aby jego nazwa została umieszczona w wykazie upoważnionych przedsiębiorców opublikowanym na stronie internetowej TAXUD, wymagana jest pisemna zgoda.

Niniejsza zgoda ma zastosowanie dla wszystkich rodzajów świadectw. W przypadku niewyrażenia zgody przedsiębiorca nadal będzie otrzymywał ułatwienia związane z posiadaniem statusu AEO, ale jego nazwa nie będzie udostępniona publicznie w wykazie dostępnym na stronie internetowej TAXUD. W przypadku wyrażenia zgody przez przedsiębiorcę istnieje możliwość cofnięcia jej w każdym czasie. Jeżeli przedsiębiorca wnioskuje o usunięcie, zostaje on automatycznie wyłączony z ww. wykazu. Przedsiębiorca ma również możliwość wyrażenia zgody poprzez przesłanie pisemnego wniosku do właściwego organu celnego w dowolnym czasie po wydaniu świadectwa. Zmiany w zakresie udzielonej zgody mogą być dokonywane poprzez pisemne powiadomienie właściwego organu celnego. W tym przypadku akceptowany będzie wyłącznie podpis osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy.

4) Zgoda na wymianę danych AEO.

Zgoda związana z wzajemnym uznawaniem odnosi się wyłącznie do świadectw AEO/F (uproszczenia celne/bezpieczeństwo i ochrona) oraz AEO/S (bezpieczeństwo i ochrona).

W celu zapewnienia funkcjonowania programów wzajemnego uznawania świadectw konieczne jest, aby organy celne partnerów handlowych znały nawzajem swoich AEO. Wymiana niektórych danych związanych z AEO jest niezbędna, na przykład ważność świadectwa AEO stanowi konieczny element wymienianych informacji, przy czym dane wymieniane będą wyłącznie dla celów związanych z funkcjonowaniem programów wzajemnego uznawania AEO.

Zgoda upoważnionego przedsiębiorcy na wymianę jego danych z organami celnymi państw trzecich w ramach wzajemnego uznawania będzie ogólna, niezwiązana z konkretnymi państwami trzecimi. Jednakże, zgodnie z prawodawstwem UE w zakresie ochrony danych, organy celne UE mogą wymieniać dane AEO dopiero po dokonaniu oceny poziomu ochrony danych w państwie trzecim, w celu upewnienia się, że zapewniony jest odpowiedni poziom ochrony.

W przypadku niewyrażenia zgody, dane AEO nie będą wymieniane z żadnym z państw partnerskich programów wzajemnego uznawania i nie będzie możliwości korzystania z ułatwień związanych z porozumieniami o wzajemnym uznawaniu.

W przypadku wyrażenia zgody, przedsiębiorca ma możliwość cofnięcia jej w każdym czasie, wysyłając pisemny wniosek do właściwego organu celnego. Jednakże cofnięcie zgody na wymianę danych AEO będzie skutkowało uchyleniem korzyści związanych z wzajemnym uznawaniem. Cofnięcie również będzie miało charakter ogólny, co oznacza, że dane AEO nie będą podlegały wymianie z żadnym z państw partnerskich wzajemnego uznawania. Przedsiębiorca ma także prawo do przekazania swojej zgody w każdym czasie po wydaniu świadectwa.

Należy przekazać dwie wyraźne i odrębne zgody, jedną na publikację informacji w Internecie oraz drugą - dla celów związanych z wzajemnym uznawaniem. Taką zgodę podpisuje osoba upoważniona do składania podpisu w imieniu przedsiębiorcy.

5) Aby umożliwić wymianę danych AEO, przedsiębiorcy UE muszą, w razie potrzeby, dokonać transliteracji odpowiednich danych AEO, wykorzystując znaki 26 - literowego alfabetu (Latin 1). Należy zalecić partnerom biznesowym z państw uczestniczących we wzajemnym uznawaniu, aby stosowali transliterowaną nazwę i adres przedsiębiorcy w swoich kontaktach (np. w zgłoszeniach celnych) z właściwą administracją celną.

W niektórych państwach nie ma możliwości stosowania tego samego zestawu znaków, jaki jest wykorzystywany w UE. Litery cyrylicy, określone znaki, takie jak akcent powyżej lub poniżej litery, lub litery spoza podstawowego 26 - literowego alfabetu (Latin 1) nie mogą być wprowadzane do ich systemów teleinformatycznych (wykaz dozwolonych znaków dostępny jest na stronie Standard Unicode: http://www.unicode.org/charts/PDF/U0000.pdf (#x0020-#x007E).

W tym polu należy podać transliterowaną nazwę, ulicę, numer i kod pocztowy. W przypadku niewyrażenia zgody na wymianę danych AEO lub wnioskowania wyłącznie o świadectwo AEO/C (uproszczenia celne) nie ma potrzeby wypełniania tego pola.

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 73, poz. 390, Nr 117, poz. 677, Nr 134, poz. 779 i Nr 171, poz. 1016.