§ 9. - Sporządzanie wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.349 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 marca 2020 r.
§  9. 
Ocena czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, o której mowa w § 7, odbywa się w dwóch etapach.