§ 8. - Sporządzanie wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.349 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 marca 2020 r.
§  8. 
1. 
Oceny czasopism naukowych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, dokonuje się na podstawie analizy obejmującej wyliczone w poszczególnych dyscyplinach naukowych wartości centylowe na podstawie wartości wskaźników wpływu dla czasopism naukowych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1:
1)
lit. a:
a)
Source Normalized Impact per Paper (SNIP),
b)
CiteScore,
c)
Scimago Journal Rank (SJR);
2)
lit. b-e:
a)
Journal Impact Factor,
b)
Article Influence,
c)
Category Normalized Citation Impact, wyliczonego z wykorzystaniem artykułów naukowych opublikowanych w okresie 5 lat kalendarzowych, kończącym się rok przed rokiem, w którym ustala się ujęcie czasopism naukowych oraz recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, o którym mowa w ust. 5, w bazach

- odrębnie dla każdego wskaźnika.

2. 
Czasopismom naukowym posiadającym wyliczoną wartość centylową wskaźnika wpływu przypisuje się:
1)
200 punktów, jeżeli wartość centylowa wynosi co najmniej 97;
2)
140 punktów, jeżeli wartość centylowa wynosi co najmniej 90, ale mniej niż 97;
3)
100 punktów, jeżeli wartość centylowa wynosi co najmniej 75, ale mniej niż 90;
4)
70 punktów, jeżeli wartość centylowa wynosi co najmniej 50, ale mniej niż 75;
5)
40 punktów, jeżeli wartość centylowa wynosi co najmniej 25, ale mniej niż 50;
6)
20 punktów, jeżeli wartość centylowa jest mniejsza niż 25.
3. 
Czasopismom naukowym, którym przypisano w dyscyplinach naukowych na podstawie tego samego wskaźnika wpływu inną liczbę punktów, na podstawie średniej arytmetycznej tych punktów, przypisuje się liczbę punktów najbliższą tej średniej, zgodnie z wartościami punktów określonymi w ust. 2. W przypadku gdy nie można ustalić liczby punktów o wartości najbliższej obliczonej średniej, czasopismom naukowym przypisuje się wyższą liczbę punktów.
4. 
Czasopismom naukowym, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, nieposiadającym wyliczonej wartości danego wskaźnika wpływu w poszczególnych dyscyplinach naukowych przypisuje się 20 punktów.
5. 
Ujęcie czasopism naukowych oraz recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych w bazach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2, ustala się według stanu na dzień określony przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.