§ 7. - Sporządzanie wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.349 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 marca 2020 r.
§  7. 
1. 
Komisja Ewaluacji Nauki sporządza projekt wykazu czasopism na podstawie oceny wpływu na rozwój nauki czasopism naukowych lub recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.
2. 
Oceny dokonuje zespół doradczy, o którym mowa w art. 341 ustawy, powoływany odrębnie dla każdej dyscypliny naukowej, zwany dalej "zespołem".