§ 5. - Sporządzanie wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.349 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 marca 2020 r.
§  5. 
Wykaz wydawnictw zawiera:
1)
nazwę wydawnictwa;
1a)
Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa;
2)
liczbę punktów przypisaną wydawnictwu.