§ 4. - Sporządzanie wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.349 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 marca 2020 r.
§  4. 
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki sporządza wykaz wydawnictw na podstawie projektu wykazu wydawnictw przekazanego przez Komisję Ewaluacji Nauki.