§ 16. - Sporządzanie wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.349 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 marca 2020 r.
§  16. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie dotyczącym sporządzania wykazu czasopism naukowych było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. poz. 2154), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 i 2024).