§ 15. - Sporządzanie wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.349 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 marca 2020 r.
§  15. 
Wykaz czasopism zawiera:
1)
tytuł czasopisma naukowego lub recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowej;
1a)
Unikatowy Identyfikator Czasopisma;
2)
numer ISSN oraz e-ISSN, jeżeli zostały nadane;
3)
przypisane dyscypliny naukowe;
4)
liczbę punktów przypisaną czasopismu naukowemu lub recenzowanym materiałom z konferencji międzynarodowej.