§ 14b. - Sporządzanie wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.349 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 marca 2020 r.
§  14b. 
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki sporządza wykaz czasopism na podstawie projektu wykazu czasopism przekazanego przez Komisję Ewaluacji Nauki oraz po zapoznaniu się z propozycjami zespołu, o których mowa w § 11 ust. 1 i § 13 ust. 2, przy czym w przypadku projektu wykazu czasopism sporządzonego w sposób, o którym mowa w § 14a, propozycjami tymi są propozycje zespołu, o których mowa w tych przepisach, zgłoszone przy sporządzaniu ostatniego wykazu czasopism, o którym mowa w § 14a ust. 1 pkt 1.