§ 14a. - Sporządzanie wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.349 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 marca 2020 r.
§  14a. 
1. 
Komisja Ewaluacji Nauki może sporządzić projekt wykazu czasopism także w ten sposób, że zamieszcza w nim:
1)
czasopisma naukowe i recenzowane materiały z konferencji międzynarodowych ujęte w ostatnim wykazie czasopism sporządzonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;
2)
czasopisma naukowe lub recenzowane materiały naukowe z konferencji międzynarodowych, które zostały ujęte w bazach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2, po dniu określonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przy sporządzaniu ostatniego wykazu czasopism;
3)
czasopisma naukowe, które zostały ujęte w bazie, o której mowa w § 6 ust. 2, po dniu określonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przy sporządzaniu ostatniego wykazu czasopism, jeżeli w ocenie Komisji Ewaluacji Nauki posiadają międzynarodową renomę i szczególny wpływ na rozwój danej dyscypliny naukowej oraz spełniają etyczne i naukowe standardy.
2. 
Ujęcie czasopism naukowych oraz recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych w bazach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2, ustala się według stanu na dzień określony przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.
3. 
Czasopismom naukowym, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przypisuje się 20 punktów.
4. 
Recenzowanym materiałom z konferencji międzynarodowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przypisuje się punkty w sposób określony w § 12.
5. 
W przypadku uznania, że liczba punktów nie odpowiada rzeczywistemu wpływowi czasopisma naukowego lub recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowej, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, na rozwój nauki Komisja Ewaluacji Nauki może zwiększyć tę liczbę o nie więcej niż dwa progi punktowe zgodnie z wartościami, o których mowa w § 8 ust. 2, z uwzględnieniem kryteriów, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1-3.