§ 14. - Sporządzanie wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.349 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 marca 2020 r.
§  14. 
1. 
Komisja Ewaluacji Nauki sporządza projekt wykazu czasopism na podstawie przekazanych przez zespoły list czasopism naukowych oraz recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów.
2. 
Komisja Ewaluacji Nauki, na podstawie przedstawionego uzasadnienia, może uwzględnić w projekcie wykazu czasopism propozycję:
1)
ujęcia w wykazie czasopism czasopisma naukowego, o którym mowa w § 6 ust. 2;
2)
zmiany liczby punktów, o której mowa w § 13 ust. 2.
3. 
Dla czasopisma naukowego lub recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowej, którym przypisano różną liczbę punktów w ramach przypisanych dyscyplin naukowych, Komisja Ewaluacji Nauki:
1)
na podstawie średniej arytmetycznej tych punktów przypisuje temu czasopismu lub recenzowanym materiałom liczbę punktów najbliższą tej średniej, zgodnie z wartościami punktów określonymi odpowiednio w § 8 ust. 2. W przypadku gdy nie można ustalić liczby punktów o wartości najbliższej obliczonej średniej, przypisuje wyższą wartość punktów lub
2)
dokonuje dodatkowej oceny tego czasopisma lub recenzowanych materiałów, w przypadku gdy różnica wartości przypisanych punktów wynosi co najmniej dwa progi punktowe, i przypisuje im punkty.