§ 13. - Sporządzanie wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.349 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 marca 2020 r.
§  13. 
1. 
Drugi etap oceny obejmuje analizę, czy wartość punktów przypisanych czasopismu naukowemu lub recenzowanym materiałom z konferencji międzynarodowej odpowiada rzeczywistemu wpływowi tego czasopisma lub recenzowanych materiałów na rozwój nauki, z uwzględnieniem:
1)
znaczenia czasopisma naukowego lub recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowej w danej dyscyplinie naukowej w porównaniu do innych czasopism naukowych lub recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych;
2)
specyfiki praktyk publikacyjnych i wzorców cytowań w danej dyscyplinie naukowej;
3)
pozycji czasopisma naukowego lub recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowej w uznanych bazach czasopism;
4)
wartości wskaźników wpływu, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 i 2, nieuwzględnionych na pierwszym etapie oceny.
2. 
Na podstawie oceny, o której mowa w ust. 1, zespół może zaproponować zmianę liczby punktów przypisanych, zgodnie z § 10-12, czasopismu naukowemu lub recenzowanym materiałom z konferencji międzynarodowej, polegającą na zwiększeniu lub zmniejszeniu punktów o nie więcej niż dwa progi punktowe zgodnie z wartościami, o których mowa w § 8 ust. 2. Zmiana punktów wymaga szczegółowego uzasadnienia.